Search result for

ท่าที

(54 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่าที-, *ท่าที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าที[N] attitude, See also: reaction, manner, Syn. ทีท่า, ท่า, อาการ, กิริยาอาการ, ท่วงท่า, อากัปกริยา, Example: ท่าทีของโซเวียตรัสเซียในเอเซียอาคเนย์กำลังจะเปลี่ยนแปลง, Thai definition: กริยาอาการหรือท่าทีที่มีต่อสถานการณ์หรือบุคคลเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่าทีน. ความเป็นไปของสถานการณ์หรือบุคคลเป็นต้น, ทีท่า ก็ว่า.
เชิง ๒ท่าที, ท่วงที, เช่น คุมเชิง หยั่งเชิง ลองเชิง
แม่บทท่าที่เป็นหลักของการรำ, แม่ท่า ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
social attitudeท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attitude, socialท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attitudeท่าที [เศรษฐศาสตร์]
Affectiveท่าทีความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ, เจตคติ, ด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Attitudeท่าที, ท่าทรงตัว, ทัศนคติ, เจตนคติ, ท่าทาง, เจตคติ, อากัปกริยา [การแพทย์]
Attitude, Familyท่าทีของสมาชิกในครอบครัว [การแพทย์]
Bayonet Positionท่าที่ชิ้นกระดูกยาวหักเกยกัน [การแพทย์]
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was waiting for something. I got here as fast as I could.หนูกำลังรออะไรอยู่ต่างหาก, ฉันรีบเท่าที่ฉันจะทำได้แล้วนะเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
As much as I hate these words coming out of my mouth,มากเท่าที่ฉันเกลียดคำที่ออกมาจากปากฉันตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ Odyssey (2008)
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
Our patient, who's been known to take a few drinks on non-occasions, vomits blood and collapses on a trip to China.คนไข้ของเราเท่าที่เรารู้ดื่มเล็กน้อย\ ไม่เป็นครั้งคราว อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติ\ ขณะเดินทางไปเมืองจีน Birthmarks (2008)
I'm having fun, cramming as much life into my life as I can.ฉันสนุก ใช้ชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Lucky Thirteen (2008)
As long as we can't figure out why-- stress-induced insomnia.นานเท่าที่เรายังหาสาเหตุของ โรคนอนไม่หลับเพราะความเครียด มีคนจำนวนมากเดินขณะที่หลับ Joy (2008)
She acts weird, things get different.เธอมีท่าทีทีพิลึก มีบางอย่างแปลกๆไป The Itch (2008)
We'll get to you as soon as we can.เราจะรักษาคุณเร็วที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ Last Resort (2008)
I mean, good for you. Take all the time you need.ฉันหมายถึง ดีแล้วล่ะ ใช้เวลาเท่าที่นายต้องการเลย Dying Changes Everything (2008)
Actually, as you can see, I'm not busy.จริงๆแล้ว เท่าที่คุณเห็น ฉันไม่ได้ยุ่ง Dying Changes Everything (2008)
The idea is to hold your nose, hope the traffic's not too bad, and get on to Manhattan as quickly as possible, not to buy property.ความคิดว่าให้ดึงจมูกคุณและหวังว่าการจราจรไม่เลวนัก ไปถึงแมนฮัตตันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่าที[n.] (thāthī) EN: attitude ; reaction ; manner   FR: attitude [f] ; comportement [m] ; intention [f]
ท่าที[n.] (thāthī) EN: sign ; indication   
ท่าที[n.] (thāthī) EN: stance ; position   FR: position [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mien[N] ลักษณะท่าทาง, See also: ท่าที, สีหน้า, Syn. appearance, look, carriage, manner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้,มี,หาได้,หาง่าย,ใช้ประโยชน์ได้,เท่าที่จะหาได้,กำไร. -availability,-availableness n., Syn. accessible, obtainable
baud(บอด) เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็ม 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง ถ้าส่งได้ครั้งละ 2 บิต 1 บอดก็จะเท่ากับ 2 บิต โมเด็มจะดีหรือไม่ ก็ดูที่ความเร็วจากหน่วยวัดนี้ โดยปกติ เท่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีขนาดความเร็ว 300 บอด (ประมาณ 37 ตัวอักษร) และ 1,200 บอด (ประมาณ 150 ตัวอักษร)
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
attitude(n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
inasmuch(adv) เท่าที่,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจาก
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้
outlook(n) ลักษณะ,ทัศนะ,สายตา,ทัศนียภาพ,ท่าที
promise(vt) สัญญา,ตกลง,แสดงท่าทีว่า,รับปากว่า
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
reserve(n) การสงวนท่าที,เขตสงวน
reticence(n) เงื่อนงำ,ความขรึม,การสงวนท่าที,การเงียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
態度[たいど, taido] (n) ท่าที,ทัศนคติ,กิริยาท่าทาง,มารยาท

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
je(adv) เคย, เท่าที่เคยมา เช่น Sie ist glcklicher als je. เธอมีความสุขกว่าที่เคยเป็น , See also: S. jemals
je zuvor(adv) เท่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top