Search result for

ท่อน้ำ

(60 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่อน้ำ-, *ท่อน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อน้ำ[N] water pipe, Example: เขารับประกันว่าท่อน้ำที่ออกแบบให้นี้ จะสามารถรับจ่ายน้ำได้มากที่สุด 18 ลิตร, Count unit: ท่อ, Thai definition: สิ่งสำหรับให้น้ำผ่านไปได้ มีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
water-pipeท่อน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bile duct; duct, biliaryท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biliary duct; duct, bileท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct, bile; duct, biliaryท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct, biliary; duct, bileท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia, biliaryท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
common bile duct; choledochusท่อน้ำดีร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choledochus; duct, common bileท่อน้ำดีร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct, common bile; choledochusท่อน้ำดีร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Water-pipesท่อน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleum pipelinesท่อน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตัน [TU Subject Heading]
Atresia, Intrahepatic Biliaryท่อน้ำดีภายในตับตีบตัน [การแพทย์]
Bartholin's Ductท่อน้ำลายใต้ลิ้น [การแพทย์]
Bile Canaliculiท่อน้ำดีเล็กๆ,ท่อน้ำดีฝอย [การแพทย์]
Bile Capillaryท่อน้ำดีฝอย [การแพทย์]
Bile Duct Diseasesท่อน้ำดี,โรค [การแพทย์]
Bile Duct Neoplasmsท่อน้ำดี,เนื้องอก [การแพทย์]
Bile Ductsท่อน้ำดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try the local sewer.ลองที่ท่อน้ำทิ้งสิ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We still have these weapons, the gun, the rope, the wrench, the lead pipe.ดู เรายังคงมีอาวุธอยู่ ปืน, เชือก, ประแจ ท่อน้ำ Clue (1985)
Then, in the dark, you got the lead pipe, and the rope, strangled Yvette, ran to the library, killed the cop, picked up the gun where Yvette dropped it, opened the front door,จากนั้นท่ามกลางความมืดคุณหยิบท่อน้ำขึ้นมา และเอาเชือกรัดคออีเว็ตต์ วิ่งไปที่ห้องสมุดฆ่าตำรวจ หยิบปืนที่อีเว็ตต์ทิ้งไว้ Clue (1985)
In the dark, the murderer ran across the hall to the study, picked up the rope and the lead pipe, ran to the billiard room, strangled Yvette.ท่ามกลางความมืดฆาตกรวิ่ง จากห้องโถงไปยังห้องหนังสือ หยิบเชือกและท่อน้ำ วิ่งไปที่ห้องบิลเลียด Clue (1985)
Ran to the library, hit the cop on the head with the lead pipe.วิ่งไปที่ห้องสมุด ตีหัวตำรวจด้วยท่อน้ำ Clue (1985)
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ Clue (1985)
- It's the drains. Definitely.- มันเป็นกลิ่นท่อน้ำทิ้ง The Cement Garden (1993)
It is the drains!กลิ่นท่อน้ำทิ้งน่ะแหล่ะ The Cement Garden (1993)
Sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know... 'cause I wouldn't eat the filthy motherfuckers.ท่อน้ำทิ้งหนูจะได้ลิ้มรสเช่นพายฟักทอง แต่ฉันไม่เคยรู้ ... เพราะฉันจะไม่กิน motherfuckers สกปรก Pulp Fiction (1994)
Somebody's poisoned the water hole.มีใครบางคนทิ้งของเสียลงท่อน้ำToy Story (1995)
I'd rather be sitting inside so I don't get my feet in the gutter.ผมนั่งข้างในนี้ดีกว่า เท้าจะได้ไม่แหย่ลงไปในท่อน้ำ As Good as It Gets (1997)
- Pipes? It's using the plumbing.- ท่อน้ำ มันเลื้อยไปในท่อน้ำ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อน้ำ[n.] (thø nām) EN: water pipe   FR: canalisation d'eau [f] ; conduite d'eau [f]
ท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (thø nām thing) EN: drain   FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อน้ำประปา[n. exp.] (thø nām prapā ) EN: water main   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gullet[N] รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gully
gully[N] รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gullet
lymphatic[N] ท่อน้ำเหลือง
sewer[N] ท่อน้ำเสีย, See also: ท่อระบายน้ำ, Syn. drain, drainpipe, conduit, tube
waste pipe[N] ท่อน้ำเสีย
water pipe[N] ท่อน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cullis(คัล'ลิส) n. รางน้ำ,ท่อน้ำ,ร่อง
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
elbow(เอล'โบ) n. ศอก,ข้อศอก,สิ่งหรือส่วนที่งอคล้ายข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ vt.,vi. ดันด้วยข้อศอก -Phr. (up to the elbows มีธุระยุ่ง)
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel
hose(โฮซ) n. ถุงเท้ายาว,เครื่องถุงเท้า,กางเกงยืด,เสื้อกางเกงชั้นใน,ท่อน้ำยาวและอ่อน. vt. ใช้ท่อน้ำอ่อนฉีดล้างหรือรด
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
mesenteryเป็น membrane ซึ่งช่วยยึดลำไส้เล็กให้ติดกับผนังช่องท้องและเป็นเส้นทางที่เลือด ท่อน้ำเหลือง และเส้นประสาทผ่านเข้าออกจากลำไส้เล็ก
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj.,adv. ตั้งฉาก,เป็นแนวดิ่ง,แท้จริง,โดยตรง,แม่นยำ,อย่างสมบูรณ์,อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง,ทิ้งดิ่ง,ทำให้ตั้งฉาก,หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง,ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด,ปิดด้วยตะกั่ว,ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก,ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
elbow(n) ข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ
gun(n) ปืน,กระบอกฉีด,ท่อน้ำมัน,ท่อลม
kennel(n) บ้านสุนัข,คูน้ำ,ท่อน้ำ
main(n) ท่อน้ำใหญ่,สายไฟใหญ่,ถนนสายใหญ่,ทะเลหลวง
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง
trough(n) ราง,แอ่ง,ท้องน้ำ,ร่อง,ท่อน้ำ
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top