Search result for

ท่องจำ

(37 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่องจำ-, *ท่องจำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่องจำ[V] memorize, See also: learn by heart, learn by rote, Syn. ท่อง, ท่องบ่น, Example: คำแต่ละคำที่ไม่ได้อยู่ในประโยค ถึงท่องจำจนหมด ก็ไม่อาจช่วยให้ผู้ท่องเก่งภาษาขึ้นมาได้, Thai definition: ท่องบ่นจนจำได้, ท่องบ่นจนขึ้นใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่องจำก. ท่องบ่นจนจำได้, ท่องบ่นจนขึ้นใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know the number to my savings account, because believe it or not, I don't spend my entire day sitting around trying to memorize the fucking numbers to my fucking bank accounts!บัญชีคืออะไรเพราะว่า คุณเชื่อหรือเปล่า ผมไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวัน จะมานั่งท่องจำตัวเลขบ้าบอ ของบัญชีบ้าบอของผมโว้ย Burn After Reading (2008)
And keep in mind,และท่องจำเอาไว้ Air: Part 1 (2009)
I memorize a different state every time I come. I'm up to four now.ผมมาท่องจำครั้งละรัฐ ตอนนี้ได้ 4 รัฐแล้ว Sex and the City 2 (2010)
- What? - Just remember 830.อะไร / แค่ท่องจำ 830 Frozen (2010)
You don't write it down. You memorise it.คุณไม่ต้องจดมันลง คุณไม่ต้องท่องจำมัน Episode #1.2 (2010)
And you just have that memorized?คุณแค่ท่องจำได้ใช่มั้ย? Fallen (2010)
Memorize and memorize until you fall asleep.ท่องจำและท่องจำ จนกว่าเธอจะหลับ. God of Study (2010)
Your brain have the capability of reviewing the things you've learned just until you fall asleep, do your best to memorize as much as possible.สมองของเธอมันสามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆ จนกว่าเธอจะหลับไป ท่องจำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. God of Study (2010)
Imagine not having to look over our shoulders, not having to memorize a new date of birth every few months.นึกภาพดูสิถ้าเราไม่ต้องคอยระแวง ไม่ต้องท่องจำวันเกิดใหม่ๆ ทุกๆ 2-3 เดือน Scott Free (2011)
Are you reciting or giving a speech? I can't tell.ฉันแยกไม่ออกเลยค่ะว่านี่มันเป็นการท่องจำ หรือกล่าวสุนทรพจน์กันแน่ Protect the Boss (2011)
Now they expect me to memorize a dumb raven poems that barely even rhyme.ตอนนี้พวกเขาก็จะให้ผมต้องท่องจำบทกวีโง่ ๆ พวกนั้น ซึ่งมันไม่คล้องจองกันด้วยซ้ำ ผมว่า ผมเขียน Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
I was cramming for this really boring sociology class, and I looked up, and this girl was staring at me.ฉันกำลังเร่งท่องจำ เนื้อหาวิชาสังคมวิทยาที่แสนจะน่าเบื่อ พอฉันเงยหน้าขึ้นมา ผู้หญิงคนนึงก็จ้องมาที่ฉัน The Break-Up (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่องจำ[v.] (thǿngjam) EN: commit to memory ; remember   FR: apprendre par coeur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commit to[PHRV] จดจำ, See also: ท่องจำ} จดใส่กระดาษ
learn off[PHRV] ท่องจำได้, See also: จำได้, Syn. learn by
learn words by heart[IDM] ท่องจำ
learn words by rote[IDM] ท่องจำ
look over[PHRV] ท่องจำ, See also: ทำซ้ำๆ
learn[VT] ท่องจำ, See also: ท่อง, ฝึกฝน, Syn. memorize
memorise[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain
memorize[VT] ท่องจำ, See also: จดจำไว้, Syn. learn, study, retain
recite[VT] ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
roll off[PHRV] ท่องจำ, Syn. rattle off, reel off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cramming(แครม'มิง) n. การเร่งเรียนหรือเร่งท่องจำ,การอัดหรือยัดให้เต็ม
memorize(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ., See also: memorizable adj. memorization n. memorizer n.
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า,อาขยาน,อ่านออกเสียง,สาธยาย, Syn. retell,narrate
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน.

English-Thai: Nontri Dictionary
memorize(vt) จำ,จดจำ,ท่องจำ
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย
rote(n) ทางเดิน,วิถีทาง,การท่องจำ

German-Thai: Longdo Dictionary
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ

French-Thai: Longdo Dictionary
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top