Search result for

ท่วม

(63 entries)
(0.2502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่วม-, *ท่วม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่วม[V] flood, See also: inundate, submerge, Syn. เอ่อ, ล้น, ท้น, กลบ, Example: ฮวงซุ้ยมักจะอยู่แถบเมืองชลบุรี เพราะเป็นที่สูง น้ำไม่ท่วม และอากาศดี, Thai definition: ไหลหลาก บ่า หรือเอ่อท้นจนลบพื้นที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ซาบซึมไปทั่ว
ท่วมท้น[V] overwhelm, Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ, Ant. ขาดแคลน, Example: เขาได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นกว่า 7 แสนคะแนน, Thai definition: มากมายเหลือล้น
ท่วมท้น[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ, Ant. ขาดแคลน, Example: เขาได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาอย่างท่วมท้น, Thai definition: มากมายเหลือล้น
ท่วมหัว[ADV] very much, See also: too much, too many, Syn. มากมาย, เกินพอ, Example: ชาวนารายย่อยมีหนี้สินท่วมหัว
ท่วมหัว[V] overflow the head, Syn. มิดหัว, เลยหัว, พ้นหัว, , Example: บริเวณสนามเด็กเล่นเป็นเพียงผืนดินรกร้าง มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นสูงจนเกือบท่วมหัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่วมก. ไหลหลาก บ่า หรือเอ่อท้นจนลบพื้นที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น นํ้าท่วมทุ่ง นํ้าท่วมฝั่ง, ซาบซึมไปทั่ว เช่น เหงื่อท่วมตัว, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น หนี้ท่วมตัว ความรู้ท่วมหัว.
ท้วม, ท้วม ๆว. มีรูปร่างอ้วนน้อย ๆ เช่น ผู้หญิงคนนี้ท้วม
ท้วม, ท้วม ๆพอสมควร, พอประมาณ, เช่น พอท้วม ๆ.
ท่วมท้นว. มากมายเหลือล้น เช่น ได้คะแนนเสียงท่วมท้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just this, that's what flooded the boat and sunk her.- นี่แหละครับ ที่ทําให้นํ้าท่วมเรือเเละจมลง Rebecca (1940)
Someone stole my car! There was an earthquake! A terrible flood!ใครบางคนขโมยรถยนต์ของผม มีแผ่นดินไหว น้ำท่วมน่ากลัว The Blues Brothers (1980)
Like the water after a flood, the war retreated back to Germany, from where It had come uninvited four years ago.เช่นน้ำหลังจากน้ำท่วม, สงครามถอยกลับไปยังเยอรมนี, จากที่มันได้มาไม่ได- ้รับเชิญสี่ปีที่ผ่านมา Idemo dalje (1982)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
Yeah, like if he's really bad, like all cut up and blood and shit all over him,ใช่ เช่นถ้าศพไม่สวย เลือดท่วม หนอนยั้วเยี้ยล่ะ Stand by Me (1986)
Suddenly, Lardass opened his mouth and before Bill Travis knew it he was covered with five pies worth of used blueberries.ทันใดนั้น ไอ้ตูดหมูก็อ้าปากออก และก่อนที่ บิล ทราวิส จะรู้ตัว เขาก็ถูกราดด้วยพายบลูเบอร์รี่ ที่ผ่านการใช้แล้วท่วมตัว Stand by Me (1986)
Sure, the Nile is overflowing.แน่นอน! แม่น้ำไนล์กำลังไหลท่วมไร่นา. Mannequin (1987)
Your vote of confidence is overwhelming.เสียงของหลานชนะท่วมท้นเลย The Princess Bride (1987)
You, who have, uh... devastated the, the souls of the living?นาย คือคนที่มี เอ่อออ.. มีชัยท่วมท้นต่อวิญญาณสิ่งมีชีวิต The Nightmare Before Christmas (1993)
And by now, you've probably flooded it.ตอนนี้คุณคงทำน้ำมันท่วมแล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Flooding on the line.น้ำท่วมทางรถไฟ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Flooding.น้ำท่วม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate   FR: déborder ; inonder ; submerger
ท่วม[n.] (thūam) EN: flood   FR: inondation [f]
ท้วม[adj.] (thūam) EN: plump ; full ; round   FR: potelé ; grassouillet
ท่วมท้น[v.] (thūamthon) EN: overwhelm   
ท่วมท้น[adv.] (thūamthon) EN: abundantly ; plentifully   

English-Thai: Longdo Dictionary
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundant[ADJ] มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
bubble over with[PHRV] ท่วมท้นด้วย, See also: เต็มไปด้วย, Syn. brim over with
consume with[PHRV] ท่วมท้นไปด้วย (ความรู้สึก)
cover in[PHRV] ท่วมท้นไปด้วย (อารมณ์ความรู้สึก)
deluge with[PHRV] ท่วมท้นไปด้วย, See also: เจิ่งนองด้วย, Syn. flood with
deluge with[PHRV] ท่วมท้นไปด้วย, See also: แน่นขนัดด้วย, เเน่นเอี้ยดด้วย, ห้อมล้อมด้วย, Syn. flood with
engulf in[PHRV] ท่วมไปด้วย (ของเหลว), See also: ปกคลุมด้วย
flood in[PHRV] เข้ามาอย่างท่วมท้น, See also: ท่วม, เต็มปรี่, ล้น, Syn. flood into
flood into[PHRV] เข้ามาอย่างท่วมท้น, See also: ท่วม, เต็มปรี่, ล้น, Syn. flood in
flood with[PHRV] ท่วมไปด้วย, See also: ล้นไปด้วย, เจิ่งนองไปด้วย, Syn. deluge with, inundate with, swamp with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
antediluvian(แอนทีดิล' ลุเวียน) adj. ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) , โบราณ.
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu
diluvium(ดิลู'เวียม) n. ชั้นน้ำท่วมสะสม,น้ำท่วมทับถมกัน, Syn. diluvion -pl. -diluvia,diluviums
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown

English-Thai: Nontri Dictionary
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(vi,vt) แพร่,เผยแพร่,กระจายออกไป,ไหลท่วม
drown(vi,vt) จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,ถ่วงน้ำ
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
float(vi) ลอย,ล่องลอย,ท่วม,ปลิวสะบัด,ปล่อย
flood(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำนอง,น้ำขึ้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溢れる[あふれる, afureru] Thai: ท่วมล้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
überschwemmen(vt) |überschwemmte, hat überschwemmt| (น้ำ)ท่วม, (สินค้า)ล้นตลาด
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
etw. führen zu etw.นำไปสู่, ก่อให้เกิด เช่น Starker Regen können zur Überschwemmung führen. ฝนที่ตกหนักสามารถนำไปสู่น้ำท่วมได้ , See also: S. verursachen,,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top