Search result for

ทุ่งนา

(22 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุ่งนา-, *ทุ่งนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุ่งนา[N] field, See also: rice field, farm, meadow, pasture, Syn. นา, ท้องนา, ทุ่งข้าว, Count unit: แห่ง, แปลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dubai has no farmland, but it can import food.ดูไบไม่มีทุ่งนา แต่สามารถนำเข้าอาหาร Home (2009)
He'll make an example of you by sending you to prison or a work farm.เขาจะทำคุณเป็นตัวอย่าง โดยการส่งคุณเข้าคุก หรือทำงานที่ทุ่งนา Princess Protection Program (2009)
No, I rarely go into the field, Mr. Cobb.ไม่ฉันไม่ค่อยเข้าไปในทุ่งนานายคอบบ์ Inception (2010)
No use. Seems that he's gone out to the field.ไม่มีประโยชน์ ดูเหมือนลุงจะออกไปทุ่งนา Hanamizuki (2010)
You're a Ngbaka! Scourge of the Numidian plain.เจ้าเป็นชนเผ่าอัมบาการ์ นักฆ่าแห่งทุ่งนามิเบีย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
They gave us the corn in the fields, and the sun and the sky.พระเจ้าประทานทุ่งนาให้เพาะปลูก สร้างสุริยาในนภา Clash of the Titans (2010)
A field in Wisconsin.ทุ่งนา ในวิสคอนซิน Adventures in Babysitting (2012)
It's a field, not the death star.-- ใจเย็น แค่ทุ่งนา ไม่ใช่ดาวมรณะ Adventures in Babysitting (2012)
I mean, shouldn't you be, like, in a field somewhere, wearing white linen, rolling around in daisies?ฉันหมายถึง ไม่ใช่ว่านายควรไปอยู่ในทุ่งนาสักที่ สวมชุดลินินสีขาว หมุนตัวท่ามกลางดอกเดซี่เหรอ Don't Fear the Scott (2012)
You gotta try to lose them in the cornfield!คุณจะพยายามที่จะสูญเสียพวกเขา ในทุ่งนาTransformers: Age of Extinction (2014)
"Flow in our fields.""เต็มท้องทุ่งนาเรา" The Hundred-Foot Journey (2014)
The apple and the Earth don't touch each other, but the fields between them do.แต่ทุ่งนาระหว่างพวกเขาทำ เขาคิดเส้นที่ของแรงโน้มถ่วง A Sky Full of Ghosts (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่งนา[n.] (thungnā) EN: paddy ; paddy field ; rice field   FR: rizière [f] ; champ [m] ; culture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
croft[N] ทุ่งนาเล็กๆ
field[N] ทุ่งนา, See also: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต, Syn. ground, plot, lot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)

English-Thai: Nontri Dictionary
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล
farm(n) ทุ่งนา,ฟาร์ม,ไร่นา,ทุ่งปศุสัตว์
farmstead(n) ทุ่งนาที่มีโรงเรือน
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top