Search result for

ทึกทัก

(34 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทึกทัก-, *ทึกทัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทึกทัก[V] assume, See also: presume, claim, suppose, Syn. ตู่, คาดเดา, ตู่เอา, เดา, โมเม, Thai definition: เหมาเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทึกทักก. ตู่เอาเป็นของตัว, ถือเอาเป็นจริงเป็นจัง, เหมาเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then are we supposed to go and die?ดังนั้น พวกเราจึงถูกทึกทักว่าสมควรไปตายเสีย? Beethoven Virus (2008)
And she sees me talk in a human way to these kids and she immediately assumes that there must be something wrong with it.และหล่อนเข้าใจว่าผมพูดคุยด้วยมนุษย์ธรรมกับเด็กๆ และหล่อนทึกทักเอาเองทันที ว่ามีเรื่องผิดปรกติเกิดขึ้น Doubt (2008)
I can only imagine how you feel about me after... disowning you the way I did.ฉันได้แต่ทึกทักเอาว่า นายมองฉันยังไง หลังจากที่... นายหันหลังให้ กับสิ่งที่ฉันทำ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Look, I don't know who you think I am, but...ฟังนะ,ฉันไม่รู้จักคนที่คุณทึกทักว่าฉันเป็นเค้า แต่... Duplicity (2009)
What this guy apparently was trying to show us is we can't take what we saw for granted.เห็นได้ชัดอยู่แล้วสิ่งที่ชายคนนี้ ได้พยายามแสดงให้เราเห็น ว่าเราไม่อาจทำอย่างนั้นได้ ตามสิ่งที่เราทึกทักเอาเองว่า ได้เห็นมา Playing Cards with Coyote (2009)
- Leonard, wait.สีโอนาร์ด เดี๋ยว ฉันคิดถูกไหมที่ทึกทักว่า The Cornhusker Vortex (2009)
Sir, you are only assuming that's the same ship...ท่าน ท่านทึกทักเอาเองว่านั่นเป็นยานลำเดียวกัน Space (2010)
We take for granted... the laws of nature for example... that are not necessarily binding.คุณและผมต่างก็รู้ว่า สิ่งที่เราทึกทักเอาว่ามันจริงแท้แน่นอน... อย่างกฏแห่งธรรมชาตินั่นไง... มันไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันก็ได้ White Tulip (2010)
You presume too much.เธอทึกทักไปเอง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
- Hey, guys, see you in study group. Hoo-ah! Ah!เฮ้ พวก แล้วเจอกันที่กลุ่มติวล่ะ เจฟ จู่ๆเขามาทึกทักเอาเองว่าเป็นพวกเราได้เหรอ? Investigative Journalism (2010)
Or at least we now know we can't take these villagers for granted.อย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้ว่า เราไม่อาจทึกทักเอาหมู่บ้านนี้ เป็นของตัวเองได้อีกแล้ว Bounty Hunters (2010)
You throw away your life because you've come to assume that it'll bounce right back into your lap.เธอโยนชีวิตเธอทิ้งไป \ เพราะว่าเธอทึกทักเอาว่า มันจะกลับมา\ หาเธอเอง Appointment in Samarra (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assume[VT] ทึกทักเอา, See also: คิดว่าเป็นจริง, Syn. suppose, presume, presuppose
postulate[VT] ทึกทักเอาว่า, See also: สันนิษฐาน, Syn. hypothesize, presume, suppose
presume[VI] เชื่อว่าเป็นจริง, See also: ทึกทักว่าเป็นจริง, Syn. suppose, consider
presume[VT] เชื่อว่าเป็นจริง, See also: ทึกทักว่าเป็นจริง, Syn. suppose, consider
suppositive[ADJ] สมมุติเอา, See also: ทึกทักเอา, เป็นการแอบอ้าง, Syn. suppositional
take something for granted[IDM] ทึกทักว่า, See also: นึกเอาเองว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presume(พรีซูม') vt. สันนิษฐาน,สมมุติเอาว่า,อนุมาน,ทึกทัก,เข้าใจเอาเอง,ลองเชื่อ,ถือสิทธิ. vi. ถือสิทธิ,ทึกทัก,ทำโดยพลการ., See also: presumedly adv. presumer n. presumingly adv., Syn. assume,suppose
presumption(พรีซัมพฺ'เชิน) n. การทึกทักเอาเอง,การสันนิษฐาน,การอนุมาน,การสมมุติเอาเอง,การถือสิทธิ,การทำโดยพลการ,ข้อสมมุติ,ข้อสันนิษฐาน,ความทะนง, Syn. assumption,arrogance,
presumptuous(พรีซัมพฺ'ทิวเอิส) adj. ทึกทักเอาเอง,สันนิษฐานเอาเอง,ทะลึ่ง,ทะนง,บุ่มบ่าม., Syn. forward,audacious
presurmise(พรีเซอไมซ') n. การทึกทักไว้ก่อน,การเดา. vt. ทึกทักไว้ก่อน,เดา
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
assume(vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์
presumption(n) การสมมุติเอาว่า,ความทะลึ่ง,การทึกทักเอา,การถือสิทธิ์
presumptive(adj) ซึ่งสมมุติเอาว่า,ซึ่งเชื่อเอาว่า,ซึ่งเข้าใจว่า,ซึ่งทึกทักเอาเองยร
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top