Search result for

ที่รวม

(37 entries)
(0.1977 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่รวม-, *ที่รวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่รวม[N] center, See also: assembly, gathering, Syn. ศูนย์รวม, แหล่งชุมนุม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลางที่รวม, ที่รวมกิจการงานที่มีสาขาย่อยออกไป, เช่น สำนักงานกลาง ไปรษณีย์กลาง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My clients included many celebrities and to them I gave the best of myselfไคลเอ็นท์ของฉันที่รวมถึง many celebrities ... ...และให้พวกเขาฉันให้ตัวเองให้ best of Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I see we have some youngsters doing their thing in spite of the tight checkpoints.ฉันเห็นว่าเรามีหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งกำลังทำ สิ่งที่รวมตัวกันที่จุดจุดหนึ่ง Akira (1988)
the intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ Don Juan DeMarco (1994)
It's more like a cesspool of living bacteria. Oh, that?มันเหมือนสระที่รวมเชื้อโรคไว้มากกว่า Swimming Pool (2003)
You mean the existential detectives?เหมือนกลุ่มที่รวมตัวเพื่อกำลังใจ ทำไมไม่ไปที่โบสถ์ I Heart Huckabees (2004)
Of all the words written here about freedom, there's a line here that's at the heart of all the others.จากความคิดที่รวมตัวกันเป็นอเมริกา... ...อยู่ที่นี่. เจตนารมณ์เพื่อทุกคน. National Treasure (2004)
i'm not sure i'm ready for the j. l. a. just yet... unless you promise to stop blowing things up.ผมยังไม่พร้อมสำหรับ JLA ตอนนี้ (JLA ตอนหลังใช้เป็นชื่อย่อของ Justice league of Amarica : กลุ่มยอดมนุษย์ที่รวมตัวกันปกป้องโลก) นอกจากจะสัญญาว่าจะไม่วางระเบิดอีก Aqua (2005)
Apparently, this is all the park service could muster up.เทาที่ดู นี่คือที่รวมตัวของพวกจนท.พาร์คเซอร์วิส Wendigo (2005)
He is the gooey, sticky stuff that holds us together.เขานั้น เหนอะหนะ เป็นสิ่งที่เหนียว ที่รวมเรา เข้าด้วยกัน Ice Age: The Meltdown (2006)
Field morgue for the overflow,but it's state-of-the-art.ห้องเก็บศพนอกสถานที่ ,มันล้นน่ะ แต่เป็นที่รวมศิลปะ An Inconvenient Lie (2007)
It could be anywhere. It hears even these words.มันไปได้ทุกๆที่รวมถึงได้ยิน ที่เรากำลังคุยกันอยู่ด้วย Paranormal Activity (2007)
Who holds the team together?ใครที่รวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียว? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
voxel(n) ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพสามมิติ ย่อมาจาก volume pixel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close-knit[ADJ] ที่รวมตัวกัน, See also: ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน, Syn. close
coalescent[ADJ] ที่รวมตัว
conglomerate[ADJ] ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน, Syn. clustered
conjoint[ADJ] ที่รวมกัน, Syn. combinded, united
conjugate[ADJ] ที่รวมเป็นคู่, Syn. coupled, twin
conjunct[ADJ] ที่รวมกัน, Syn. joint, associated
lump[ADJ] ที่เป็นก้อน, See also: ที่รวมกันเป็นก้อน
united[ADJ] ที่รวมกัน, See also: ร่วมกัน, Syn. join, Ant. separate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
aggregation(แอกริเก' เชิน) n. กลุ่มรวม, ภาวะที่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. collection, group)
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
australoid(อสส'พระลอยด์) n. มนุษย์เผ่าพันธ์หนึ่งที่รวมทั้งชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย Papuans คนแระในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย. -adj. เกี่ยวกับมนุษย์เผ่าพันธุ์ดังกล่าว
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
c.i.f.abbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ,โครงช่วงล่าง,โครงลำเครื่องบิน,ฐานะเครื่องวิทยุ,ร่างกาย,รูปร่าง -pl. chassis
cifabbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
inclusion(n) การรวมอยู่ด้วย,ความครอบคลุม,สิ่งที่รวมอยู่ด้วย

German-Thai: Longdo Dictionary
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top