Search result for

ที่ปรึกษา

(67 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ปรึกษา-, *ที่ปรึกษา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อัครราชทูตที่ปรึกษา (n ) Minister Counsellor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count unit: คน, ท่าน
ที่ปรึกษาพิเศษ[N] special advisor, Example: ผมได้ลาออกจากการเป็นพนักงานกระทรวง มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ, Thai definition: บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษ มีหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำ
ที่ปรึกษาอาวุโส[V] senior advisor, Example: อาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของภาควิชาอีกตำแหน่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ปรึกษาน. ผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำ.
รัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการบ้านเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amicus curiae (L.)ที่ปรึกษาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislative counselที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsel, legislativeที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentary counselที่ปรึกษาฝ่ายรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsel, parliamentaryที่ปรึกษาฝ่ายรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of legationที่ปรึกษาสถานอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embassy, counsellor ofที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Financial advisorที่ปรึกษาทางการเงิน
สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการให้บริการแก่บริษัทมหาชนจำกัด เกี่ยวกับคำปรึกษา ความเห็นและการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป เช่น ในกรณีจะนำหุ้นออกขายต่อประชาชนทั่วไป จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ จะจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทให้พ้นจากการเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น [ตลาดทุน]
Agricultural consultantsที่ปรึกษาทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Business consultantsที่ปรึกษาทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Consultantsที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Educational consultantsที่ปรึกษาทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Energy consultantsที่ปรึกษาทางพลังงาน [TU Subject Heading]
Government consultantsที่ปรึกษาของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Industrial relations consultantsที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Investment advisorsที่ปรึกษาการลงทุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing's usual for a four-year-old, and as fun as this is, it feels like we're your goomah.ไม่มีตามปกติในเด็ก 4 ขวบ ที่สนุกก็คือ เราเหมือนที่ปรึกษาของคุณ Emancipation (2008)
Do I get seven doctors attending to me?ผมจะมีหมอเจ็ดคนเป็นที่ปรึกษาไหม? Last Resort (2008)
Welcome to couples counseling.ขอต้อนรับสู่ที่ปรึกษาชีวิตคู่ Dying Changes Everything (2008)
This joint venture was your idea, and the consultants love it.การร่วมทุนครั้งนี้เป็นความคิดของคุณนี่นา แล้วก็ ที่ปรึกษาชอบมันมาก The Dark Knight (2008)
He's credible, an M A lawyer from a leading consultancy.เขาเหลือเชื่อ เขาเป็นทนาย MA ที่ปรึกษาชั้นนำ The Dark Knight (2008)
Please be my mentor, Sir.กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้ผมด้วยครับ, ท่าน. Episode #1.9 (2008)
Well, I'm a political adviser.ผมเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
I told you, Cala, he's a political adviser.บอกแล้วไง เขาเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
Political adviser.ที่ปรึกษาทางการเมือง Body of Lies (2008)
Well, I offer my assistance to His Majesty's advisers whenever they ask.ผมต้องคอยให้คำแนะนำ กับพวกที่ปรึกษาของพระองค์ Body of Lies (2008)
I consult with him from time to time on juvenile cases;ผมเป็นที่ปรึกษาให้เขาบางครั้งเวลามีคดีเด็กและเยาวชน Changeling (2008)
He keeps a very low profile, but he is one of the Prime Minister's closest advisersหมอนี่เป็นประเภทเสือซุ่ม แต่จริง ๆ เป็นที่ปรึกษาข้างตัว ท่านนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย[n. exp.] (thīpreuksā thāng kotmāi) EN: legal adviser   FR: conseiller juridique [m]
ที่ปรึกษาทางภาษีอากร[n. exp.] (thīpreuksā thāng phāsī-akøn) EN: tax consultant   FR: conseiller fiscal [m]
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (thīpreuksā thāng sētthakit) EN: economic adviser   FR: conseiller économique [m]
ที่ปรึกษาพิเศษ[n. exp.] (thīpreuksā phisēt) EN: special advisor   
ที่ปรึกษาส่วนตัว[n. exp.] (thīpreuksā suantūa) EN: personal counselor   
ที่ปรึกษาอาวุโส[n. exp.] (thīpreuksā āwusō) EN: senior advisor   

English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adviser[N] ที่ปรึกษา, See also: ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. advisor
counsel[N] ที่ปรึกษา, Syn. guidance, advice
mentor[N] ผู้ให้คำปรึกษา, See also: ที่ปรึกษา, Syn. guide, coach, trainer, adviser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
consulting(คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา
council(เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.

English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consigliere (n ) ที่ปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เจ้าพ่อหรือผู้นำกลุ่มอาชญากร
See also: S. advice, counselor,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top