Search result for

ที่ทำการไปรษณีย์

(26 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ทำการไปรษณีย์-, *ที่ทำการไปรษณีย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ทำการไปรษณีย์[N] post office, Example: เขาไปส่งพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์, Count unit: แห่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She stops by the post office with curlers in her hair.เธอไปที่ทำการไปรษณีย์ ในชุดผ้าคลุมผม Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
We head to the nearest post office and we just dump the gifts.เรามุ่งหน้าไปที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด แล้วทิ้งของขวัญไว้ที่นั่น Merry Madagascar (2009)
New plan. We're not going to the post office anymore.แผนใหม่ เราจะไม่ไป ที่ทำการไปรษณีย์แล้ว Merry Madagascar (2009)
Look, uh, for what it's worth, Mrs. Conroy, everyone at the post office is sure glad you're safe.ฟังน่ะ สำหรับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ คุณนายคอนรอยแล้วละก็ ทุกคนที่ทำการไปรษณีย์ ต่างดีใจที่คุณปลอดภัย This Is Why We Stay (2010)
Get these invites down to the post office, stat.เอาบัตรเชิญพวกนี้ไป ที่ทำการไปรษณีย์ ด่วน Furt (2010)
The package was sent from Chelsea two days ago, so I'm just downloading the post office security footage.ฉันก็เลยดาวน์โหลดเทปจาก กล้องตรวจการณ์ในที่ทำการไปรษณีย์ Concentrate and Ask Again (2011)
Okay, then we called the post office, and they gave us the address.ตกลง เราก็โทร. ไปที่ทำการไปรษณีย์ เขาให้ที่อยู่เรามา Cuffed (2011)
The Post Office is closed on Wednesday morning.ที่ทำการไปรษณีย์ปิดวันพุธนะครับ The Woman in Black (2012)
DROP RS. 7,000 AT THE POST office AT 11 PM.--เอาเงิน 7,000 รูปี มาที่ทำการไปรษณีย์ เวลา 5 ทุ่ม-- Barfi! (2012)
DROP RS. 7,000 AT THE POST office AT 11 PM.--เอาเงิน 7,000 รูปี มาที่ทำการไปรษณีย์ เวลา 5 ทุ่ม-- Barfi! (2012)
This was on the wall at the post office.นี่มันอยู่บนผนังของที่ทำการไปรษณีย์นี่ Tallahassee (2012)
Actually, can we stop at the post office first?เราแวะที่ทำการไปรษณีย์ก่อนได้มั้ย Heroic Origins (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ทำการไปรษณีย์[n. exp.] (thīthamkān praisanī) EN: post-office   FR: bureau de poste [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
post office[N] ที่ทำการไปรษณีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
parcel postn. ที่ทำการไปรษณีย์หีบห่อ,พัสดุไปรณีย์
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
post officeที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์., See also: post-office adj.
postal(โพส'เทิล) adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์หรือการไปรษณีย์
postmaster(โพสทฺ'มาสเทอะ) n. เจ้าหน้าที่ในที่ทำการไปรษณีย์,นายไปรษณีย์, (สมัยก่อน) เจ้าของโรงม้าสำหรับผู้เดินทาง, See also: postmastership n.
public worksn. สิ่งก่อสร้าง (ถนนหนทาง,เขื่อนที่ทำการไปรษณีย์และอื่น ๆ) ที่เป็นสาธารณูปโภค

English-Thai: Nontri Dictionary
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์
postal(adj) เกี่ยวกับการไปรษณีย์,เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
郵便局[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n ) ที่ทำการไปรษณีย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Post(n) |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top