Search result for

ที่ซ่อน

(40 entries)
(0.2197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ซ่อน-, *ที่ซ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ซ่อน[N] hiding place, See also: hide, Example: ผู้ก่อการร้ายเร่ร่อนตระเวนหลบซ่อนตัวจากที่ซ่อนแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งระหว่างที่ทางการกำลังกวาดล้างอย่างหนัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลับลี้ที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่น เก็บของซ่อนไว้เสียลับลี้จนตนเองหาไม่พบ, ลี้ลับ ก็ว่า.
ลี้ลับที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่น บ้านอยู่ในซอกซอยลี้ลับทำให้หายาก, ลับลี้ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't see all of the affection that was underneath.ผมไม่เห็นความรักทั้งหมด ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ The Little Prince (1974)
Show these nice gentlemen all your hidden charmsแสดงให้ท่านผู้ชายเหล่านี้เห็น เสน่ห์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Find a place to hide I need youค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ The Blues Brothers (1980)
I never, never find a place to hide I need youผมไม่เคย ไม่เคย ค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ The Blues Brothers (1980)
If that's true, what memories are hidden in it?ถ้านั่นเป็นความจริง อะไรคือ ความทรงจำที่ซ่อนไว้ล่ะ? Akira (1988)
This is a great hiding placeเหมือนที่ซ่อนลับเลย My Neighbor Totoro (1988)
There are caves, there might be VC.มีถ้ำเยอะแยะ อาจเป็นที่ซ่อนเวียดกง Casualties of War (1989)
The prisoner tried to give away the squad's position.เชลยพยายามชี้ที่ซ่อนตัวเราให้ข้าศึกรู้ Casualties of War (1989)
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I am the one hiding under your bedฉันเป็นคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงของเธอ The Nightmare Before Christmas (1993)
Yeah. I'd find a good hiding place if I were you.หาที่ซ่อนดีๆแล้วกัน Schindler's List (1993)
There are places to hide.ฉันรู้ที่ซ่อนนะ Schindler's List (1993)

English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arcane[ADJ] ที่เป็นความลับ, See also: ที่ซ่อนไว้, Syn. hidden, secret
blind[N] ที่ซ่อน, Syn. hide
den[N] ที่ซ่อนสำหรับเด็ก, See also: ที่หลบซ่อน, Syn. lair, hideout
hideaway[N] ที่ซ่อนตัว, See also: ที่หลบภัย, Syn. hideout, refuge, safe house
hideout[N] สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
hide-out[N] สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
lair[N] ถ้ำของสัตว์, See also: ที่ซ่อนของสัตว์, Syn. den, hole, covert
lair[N] ที่หลบซ่อน, See also: ที่ซ่อน, Syn. retreat, hideaway
latent[ADJ] ที่ซ่อนเร้น, See also: ที่แฝงอยู่, Syn. potential, dormant, Ant. active, actual
lie[N] ที่ซ่อน (ของสัตว์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out
dislocate(ดิส'โลเคท) vt. เคลื่อนจากที่,ทำให้ออกจากตำแหน่งเดิม,ทำให้ออกจากที่ซ่อน,ทำให้แพลง. vi. ออกจากที่เดิม,เคลื่อน, Syn. displace
dislocationn. การเคลื่อนที่เดิม,การทำให้แพลง,การทำให้ออกจากที่ซ่อน
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
front endเสริมหน้าหมายถึง โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใด หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดที่ซ่อนรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลเอาไว้ สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ตัวโปรแกรมนั้นเองที่มีตัวเสริมหน้า เป็นตัวกันมิให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากจะรู้จักคำสั่งต่าง ๆ
hidden fileแฟ้มที่ซ่อนไว้ในระบบดอส และวินโดว์ จะมีแฟ้มข้อมูลบางประเภทที่ไม่ปรากฏขึ้นบนจอให้เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR หรือ โปรแกรม File Manager ของวินโดว์ 3.1 หรือ Windows Explorer ของวินโดว์95 โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมจะมีแฟ้มข้อมูลประเภทนี้เพื่อกันมิให้มีการคัดลอก) อย่างไรก็ตาม การที่จะให้แฟ้มข้อมูลใดเป็นแฟ้มประเภทนี้ เราสามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่างแฟ้มที่ซ่อนไว้ของโปรแกรมระบบดอส คือ IO.SYS และ MSDOS.SYS เป็นต้น
hide-outn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
lair(n) รังสัตว์,ถ้ำสัตว์,ที่ซ่อน
latent(adj) ที่ซ่อนอยู่,ที่ซ่อนเร้น,ที่แอบแฝง
recess(n) ซอก,ที่ซ่อนเร้น,อ่าว,เวิ้ง,โพรง,ตอนใน,การปิดภาคเรียน
shelter(n) ที่กำบัง,ที่ซ่อน,ที่หลบภัย,ที่พัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top