Search result for

ทิ้ง

(85 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิ้ง-, *ทิ้ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถิ่ม (vt ) ทิ้ง วาง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เท (vi slang ) ทิ้ง, ยกเลิกนัดโดยไม่บอกล่วงหน้า เช่น อุตส่าห์นัดกันไว้ดิบดี ทำไมอยู่ดีๆ มาเทกันแบบนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ้ง[V] leave, See also: abandon, forsake, Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, Ant. เอาใจใส่, ไยดี, Example: เขาไม่มีความรับผิดชอบ ทิ้งลูกทิ้งเมีย
ทิ้ง[V] run away, See also: separate, escape, Syn. ตีจาก, ทิ้งไป, แยกตัว, ลาจาก, หนีหน้า, Example: สามีทิ้งวิภาไป เพราะเธอเป็นบ้า
ทิ้ง[V] drop, See also: wind up, stop, Syn. หยุด, ยุติ, ล้มเลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม
ทิ้ง[V] discard, See also: throw away, cast away, Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, เขวี้ยงทิ้ง, โยนทิ้ง, กำจัด, Example: นักเรียนทิ้งเศษกระดาษลงในถังขยะ
ทิ้งตัว[V] sit down, See also: throw the body down, Ant. ลุกขึ้น, Example: อินทร์ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้โซฟา
ทิ้งทวน[V] do something in last occasion, See also: give a parting shot, do one's utmost, Example: เขาประกาศวางมือทางการเมือง แต่จะทิ้งทวนด้วยการลงเลือกตั้งตามระบบปาร์ตี้ลิสต์, Thai definition: ทำอย่างไว้ฝีมือ, ทำจนสุดความสามารถ, ไม่ทำอีกต่อไป, Notes: (ปาก)
ทิ้งทาน[V] donate, See also: give away alms by scattering, Syn. โปรยทาน, Example: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค, Thai definition: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
ทิ้งย่อ[V] have a posture of diving, See also: have posture of diving by jumping down with both knees shrunk and both arms fully stretche, Thai definition: โดดลงมาแล้วย่อหัวเข่าพร้อมกับเหยียดแขนทั้ง 2 ไปข้างหน้า
ทิ้งสมอ[V] anchor, See also: drop anchor, Syn. ทอดสมอ, Ant. ถอนสมอ, Example: เรือทิ้งสมออยู่ที่กลางแม่น้ำ, Thai definition: ทิ้งสมอเรือลงน้ำ
ทิ้งไพ่[V] lay down a card, See also: cast a card down, Ant. จั่วไพ่, Example: เขาทิ้งไพ่ตัวเก็งของเขา, Thai definition: ปล่อยไพ่ตัวที่ไม่ต้องการให้แก่มือล่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิ้งก. ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถืออยู่หลุดจากมือด้วยอาการต่าง ๆ, ถ้าด้วยอาการขว้าง เรียกว่า ขว้างทิ้ง, ถ้าด้วยอาการโยน เรียกว่า โยนทิ้ง, ถ้าด้วยอาการเท เรียกว่า เททิ้ง เป็นต้น
ทิ้งสละ เช่น ทิ้งทาน, ละไป เช่น ทิ้งบ้าน ทิ้งเรือน, โยนหรือเทเสียโดยไม่ต้องการ เช่น ทิ้งขยะ, ปล่อยลง เช่น ทิ้งระเบิด, ปล่อยไว้ เช่น ทิ้งไว้ให้เย็น, เหลือไว้ เช่น ทิ้งเงินไว้ให้ใช้, เว้น เช่น ทิ้งระยะ ทิ้งช่วง
ทิ้งเรียกแพรหรือผ้าเนื้อหนัก ๆ ลื่น ๆ ที่มีลักษณะถ่วงหรือทิ้งตัวลง ว่า ผ้าเนื้อทิ้ง หรือ ผ้าทิ้งตัว
ทิ้งโดยปริยายหมายความว่า ปล่อยด้วยกิริยาอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ทิ้งลูกทิ้งเมีย ทิ้งบ้าน ทิ้งการเล่าเรียน ทิ้งเพื่อน ทิ้งกันเสียไกล พูดทิ้งไว้ที.
ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆก. เอาใจใส่ดูแลบ้างไม่เอาใจใส่ดูแลบ้าง.
ทิ้งกระจาดน. ประเพณีทางศาสนาอย่างหนึ่งของจีน โดยนำอาหาร ข้าวสาร และเงินใส่กระจาดเล็ก ๆ ทิ้งให้คนยากจนแย่งกันแบบโปรยทาน ต่อมาใช้ทิ้งติ้วหรือสลากสำหรับนำไปขึ้นของแทน.
ทิ้งขว้างก. ไม่เอาใจใส่ดูแล, พรากหนีไป.
ทิ้งจดหมายก. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์.
ทิ้งถ่วงดู หิ่งห้อย.
ทิ้งถ่อนน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Albizia procera (Roxb.) Benth. ในวงศ์ Leguminosae ใบมน ๆ เล็ก ๆ ดอกสีเหลือง เปลือกใช้ทำยาได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is no time to scratch.นี่ไม่ใช่เวลาละทิ้งหน้าที่นะ The Great Dictator (1940)
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก The Great Dictator (1940)
Leave that alone.ที่นี้ถูกทิ้งร้าง The Great Dictator (1940)
Funny how they've left us alone.ตลกสิ้นดี ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทอดทิ้งเร The Great Dictator (1940)
Don't drop the other one.ห้ามทิ้งของแม้แต่อย่างเดียว The Great Dictator (1940)
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ The Great Dictator (1940)
Machinery has left us in want.เราได้ทอดทิ้งอุปกรณ์ทำมาหากิน The Great Dictator (1940)
I'd like to leave a forwarding address, if they happen to find that book.ฉันอยากจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ เผื่อว่าพวกเขาจะเจอหนังสือนั่น Rebecca (1940)
I hear he went up to London, left his little bride all alone.ได้ข่าวว่าขึ้นไปที่ลอนดอน ทิ้งเจ้าสาวอยู่ตัวคนเดียว น่าเสียดาย Rebecca (1940)
- Did you intend throwing them away?- คุณจะโยนมันทิ้งรึคะ Rebecca (1940)
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด Rebecca (1940)
I found out about it, and I warned her that if he came here again, I'd shoot them both.ผมรู้เข้าเลยเตือนหล่อนว่า ถ้าเขามาที่นี่อีก ผมจะยิงทิ้งทั้งคู่ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทิ้ง[v.] (thing) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop   FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser
ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ[v. exp.] (thing-thing khwāng-khwāng) EN: care about sth unintentionally   
ทิ้งขยะ[v. exp.] (thing khaya) FR: jeter aux ordures ; mettre aux ordures ; jeter à la poubelle
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility   
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject   
ทิ้งขาด[v. exp.] (thing khāt) EN: oustrip by far ; outdo by far ; outrun by far   
ทิ้งคดี[v. exp.] (thing khadī) EN: abandon an action   
ทิ้งคู่รัก[v. exp.] (thing khūrak) FR: abandonner un amoureux ; plaquer un amoureux (fam.)
ทิ้งงาน[v. exp.] (thing ngān) EN: neglect one's work ; stop work ; abandon a job ; walk away from a job   

English-Thai: Longdo Dictionary
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon[VT] ทิ้ง, See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป, Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish;, Ant. constraint, restraint
bomb[VI] ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb[VT] ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
carpet-bomb[VT] ทิ้งระเบิดจำนวนมากลงบนพื้นที่เล็กๆ, See also: ทิ้งระเบิดแบบปูพรม
cast[VT] ทิ้ง, Syn. throw away
carry over[PHRV] ทิ้งไว้ให้
cast off[PHRV] ทิ้ง, See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง, Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside, toss off
cast off[PHRV] ไม่สวมอีกต่อไป (เสื้อผ้า), See also: ทิ้ง, เอาไปทิ้ง
cast out[PHRV] ทิ้ง, See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง, Syn. throw away
depart from[PHRV] ละทิ้ง, See also: ทิ้ง, ทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
airdropกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, ทิ้งของจากเครื่องบินด้วยร่มชูชีพ (drop by parachute)
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
autotomise(ออทอท'โทไมซ) vt. ทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) (undergo autotomy)
autotomy(ออทอท'โทมี) n. การทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) . -autotomic adj.
b-สัญลักษณ์ของ bomberเครื่องบินทิ้งลูกระเบิด
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ

German-Thai: Longdo Dictionary
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Jaอืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป
scheiden(vi) |scheidet, schied, hat/ist geschieden| แยกทาง, ทอดทิ้ง, หย่าร้าง เช่น Meine Eltern sind geschieden. = Meine Eltern haben sich scheiden lassen. พ่อแม่ของฉันหย่ากัน
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wegschmeißen [ugs.] (vt) ทิ้ง ขว้างทิ้ง

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,
jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top