Search result for

ทิวทัศน์

(40 entries)
(0.0871 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิวทัศน์-, *ทิวทัศน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิวทัศน์[N] view, See also: scenery, landscape, Syn. วิว, ทิวภาพ, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า, Example: การใช้บริการสามล้อสามารถนั่งชมทิวทัศน์เมือง และถ่ายรูปได้คล่องตัว, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิวทัศน์(ทิวทัด) น. ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ทุ่งนา ทิวทัศน์ป่าเขา ทิวทัศน์ทางทะเล, เรียกภาพเขียนหรือภาพถ่ายจากทิวทัศน์ ว่า ภาพทิวทัศน์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This way, I shall have a view of the mountains.ทางนี้ ผมจะเห็นทิวทัศน์ของภูเขา The Great Dictator (1940)
And this, a view through the glass ceiling.และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน The Great Dictator (1940)
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า Rebecca (1940)
A new fantastic point of viewที่ซึ่งมีวิวทิวทัศน์เหนือกว่าจินตนาการ Aladdin (1992)
All that sand... that sky, those vistas, you'll have a wonderful time.มีแต่ทราย ท้องฟ้า ทิวทัศน์ คุณจะมีเวลาที่วิเศษสุด Don Juan DeMarco (1994)
But I believe I must date it from my first seeing his beautiful grounds at Pemberley!แต่ฉันเชื่อว่าฉันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ที่ ได้เห็นทิวทัศน์อันแสนงดงามของเพมเบอร์ลี่เป็นครั้งแรก Episode #1.6 (1995)
He does landscapes.เขาวาดรูปทิวทัศน์ Titanic (1997)
One piece of land to call your own one landscape to look at one way to die?ที่ดินผืนหนึ่ง ทิวทัศน์แห่งหนึ่งเอาไว้มอง มีทางตายวิธีหนึ่ง The Legend of 1900 (1998)
Makes it easier to work underground, thinking there's a view.ทำให้มันง่ายต่อการทำงานใต้ดิน คิดว่าตรงนั้นเป็นทิวทัศน์ Resident Evil (2002)
- For your landscapes?-เอาไว้วาดภาพทิวทัศน์ไงคะ Hope Springs (2003)
Now her husband - there's a face that'll move you on to doin' landscapes.ถ้าคุณได้เห็นหน้าสามีหล่อนนะ คุณจะหันไปวาดภาพทิวทัศน์แทนแน่ Hope Springs (2003)
Oh, thank you, Markl. When you're old, all you want to do is stare at the scenery.ขอบใจจ๊ะ มาร์ค \ พอเราแก่ตัวลง ก็อยากแค่จะนั่งมองวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆ Howl's Moving Castle (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิวทัศน์[n.] (thiūthat) EN: panorama ; vista ; view ; scenery ; landscape ; scene   FR: vue [f] ; paysage [m]
ทิวทัศน์[v.] (thiūthat) EN: point out   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perspective[N] ทัศนียภาพ, See also: ทิวทัศน์, Syn. panorama, scene, view, vista
scene[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม, Syn. landscape, panorama, view
scenery[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. landscape, prospect
scape[SUF] ทิวทัศน์, See also: วิว
vista[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. view, prospect, scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cityscapen. ทิวทัศน์ของเมือง
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
paysage(เพ'เซจ) n. ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
scenic(ซี'นิค,เซน'นิค) adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือดึงดูดใจ,มีฉากที่สวยงามหรือดึงดูดใจ,เกี่ยวกับฉาก, Syn. picturesque,pictorial
sea piecen. ภาพทิวทัศน์ทะเล
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม,การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม,ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seeing, See also: sightseer,sight seer n.
sightseer(ไซทฺ'ซีเออะ) n. ผู้เยี่ยมชม,ผู้ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seer

English-Thai: Nontri Dictionary
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล
scenery(n) วิว,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ฉาก
seascape(n) ทิวทัศน์ท้องทะเล
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม,การเที่ยวชมสถานที่,การชมทิวทัศน์
view(n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย
vista(n) ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ช่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
景色[けしき, keshiki] (n) ทิวทัศน์, สภาพภูมิประเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top