Search result for

ทำให้ช้า

(30 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ช้า-, *ทำให้ช้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะลอทำให้ช้าลง, ทำให้ช้าลงเพื่อรอ เช่น ชะลอเวลา ชะลอการเกิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I flew up to Anchorage this morning, so I'm having a bit of a slow start.ฉันบินไปที่ Anchorage \ ในเช้านี้ แล้วมีปัญหาทำให้ช้านิดหน่อย. The Fourth Kind (2009)
What's the holdup?อะไรทำให้ช้าChuck Versus the Ring (2009)
Raj, slow it down.ราจ ทำให้ช้าลงที The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Anyway, from now on take it slowly. Got it?ยังไงก็ตาม, จากนี้ไป คุณต้องทำให้ช้าลง เข้าใจไหม? I Saw the Devil (2010)
And, uh, it also was slowed down by...มันถูกทำให้ช้าลงโดย... Bullet Proof (2010)
Let's move the concrete slab, 1 o'clock.ระวังระเบิด! นั่นคงจะทำให้ช้าลงได้สักนาที Battle Los Angeles (2011)
I sense that you're trying to slow-walk me to an epiphany.ฉันรู้สึกว่า เธอพยายามทำให้ช้าลงนะ The Thespian Catalyst (2011)
three "You make me want to puke,"สาม"เธอทำให้ช้านแทบจะอ้วก" Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
I'd like to think my night with Pamela Anderson was worth it, but it hasn't seemed to slow me down.ผมอยากคิดถึงคืนที่ผมอยู่กับพาเมล่า แอนเดอร์ัสัน มันคุ้มค่า แต่ก็ไม่ได้ทำให้ช้าลง Con-Heir (2012)
That'll be four minutes too late.นั่นคงทำให้ช้าไป 4 นาที Super (2012)
The first bolt is meant to slow the attacker down.อันแรกนี่ใช้ทำให้ช้าลง Leave It to Beavers (2012)
And you know, I thought that you would have known more about being an underdog after you helped us win nationals and had a retarded baby, but you...รู้มั้ย ฉันคิดว่าคูณน่าจะรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ การเสียเปรียบหลังจากคุณช่วยพวกเราชนะ แต่การมีมีเด็กที่ทำให้ช้า แต่คุณ The Role You Were Born to Play (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้ช้าลง[v. exp.] (thamhai chā long) FR: ralentir ; alentir (vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decelerate[VT] ทำให้ช้าลง, Syn. slow down
delay[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้ช้า, ทำให้หยุดยั้ง, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
retard[VT] ทำให้ช้า, See also: หน่วงเหนี่ยว, Syn. hinder, restrain, slow down
stall for[PHRV] ทำให้ช้าลง, See also: ทำให้ชะลอ, ถ่วงเวลา, Syn. play for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
constrict(คันสทริคทฺ') {constricted,constricting,constricts} vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หดตัว,กด,ทำให้ช้าลง., See also: constrictive adj. ดูconstrict, Syn. bind
deceleratevt.,vi. ทำให้ช้าลง,ช้าลง., See also: deceleration n. ดูdecelerate decelerator n. ดูdecelerate
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
dilatory(ดิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ช้า,ซึ่งถ่วง,ซึ่งเหนี่ยว,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เฉื่อย,ช้า., See also: dilatoriness n., Syn. tardy
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
retard(รีทาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ช้า,ขัดขวาง,ถ่วง,หน่วง,ทำให้ลดความเร็ว,เป็นอุปสรรค, See also: retardingly adv., Syn. delay,impede
retardation(รีทาร์เด'เชิน) n. การทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า,ความชักช้า,ความอ่อนปัญญา,การเรียนได้ช้า, See also: retardative,retardtory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
retard(vt) ถ่วงเวลา,ทำให้ช้า,หน่วงเหนี่ยว,เป็นอุปสรรค

German-Thai: Longdo Dictionary
verlangsamen(vt) |verlangsamte, hat verlangsamt| ทำให้ช้าลง เช่น Ein Unfall hat den Verkehr verlangsamt. อุบัติเหตุทำให้การจราจรช้าลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top