Search result for

ทำหน้าที่แทน

(26 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำหน้าที่แทน-, *ทำหน้าที่แทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำหน้าที่แทน[V] represent, See also: act as, Syn. ทำแทน, Example: บริษัทนี้ยังขาดบุคลากรบางตำแหน่ง จึงต้องให้พนักงานที่ประจำอยู่ทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be choosing my own replacement.ผมจะเลือกคนที่จะทำหน้าที่แทนฉันเอง Beethoven Virus (2008)
I'II have to fill in as best I can;พ่อจะพยายามทำหน้าที่แทนเธอ Changeling (2008)
I'm acting for Hector Lepodise, owner of the bolt factory.ฉันทำหน้าที่แทนคุณเฮคเตอร์ เลโปดิส เจ้าของโรงงานผลิตเกลียว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
She had to work in Miami, so I'm standing in for her.เธอมีเรื่องต้องไปทำที่ไมอามี่ ให้ฉันมาทำหน้าที่แทนเธอที่นี่ Nights in Rodanthe (2008)
If the violence is to stop, it is you who must represent your people.ถ้าความรุนแรงจะยุติลงได้ ท่านก็ต้องทำหน้าที่แทนผู้คนของท่านเอง Trespass (2009)
That prison warden used backhanded ways to chase the previous warden out and take his position!พัศดีคนนั้นเขาใช้วิธีสกปรก เพื่อเขี่ยพัศดีคนเก่าออกแล้วมาทำหน้าที่แทนOrutorosu no inu (2009)
I'm more than willing to take over his duties tonight.ข้ายิ่งกว่าหวังที่จะได้ ทำหน้าที่แทนเขาในคืนนี้ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Please, go ahead. Don't let me get in your way.ได้โปรดออกไปเถอะ คงไม่ต้องให้ข้าทำหน้าที่แทนเจ้า Beauty and the Beast (2009)
Although, I am Seo Hye-Rim a substitute host for Jin Min-Ying announcer who is on leave.ดิฉันโซฮเยริมทำหน้าที่แทนคุณจินมินยิง ผู้จัดรายการเดิมซึ่งลาพักนะคะ Dae Mul (2010)
I am going to tell the hospital tomorrow and help them find and train a replacement.ฉันจะไปบอกที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้ แล้วก็ช่วยพวกเขาหาและฝึกคนที่จะมาทำหน้าที่แทน Traffic (2011)
when Louis gave up his seat for me, and you seemed more than eager to step into that role.ตอนที่หลุยส์สละตำแหน่งเพื่อฉัน ดูเหมือนเธอกระตือรือร้นที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทน Beauty and the Feast (2011)
Mr. Fell seems to have been detained, so the history department's very own Mr. Saltzman has agreed to fill in.คุณเฟล ดูเหมือนจะมาช้า ดังนั้น คุณซอล์ทแมน จากภาควิชาประวัติศาสตร์ ยินดีที่จะทำหน้าที่แทนค่ะ Ghost World (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำหน้าที่แทน[v. exp.] (thamnāthī thaēn) EN: represent ; act as   FR: représenter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act for[PHRV] ทำหน้าที่แทน, See also: ทำแทน, แทน, Syn. appear for, plead for
fill in[PHRV] ทำแทน, See also: ทำหน้าที่แทน, Syn. stand in for
deputise[VI] เป็นตัวแทน, See also: ทำหน้าที่แทน, Syn. act for, represent
pinch-hit[VI] ทำหน้าที่แทน, Syn. replace, act for
represent[VT] ทำหน้าที่แทน, See also: ทำแทน, เป็นตัวแทน, Syn. act for, stand for
supply[VT] ทำหน้าที่แทน (คำทางการ), See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน, Syn. act as a substitute
sit in for[PHRV] ทำหน้าที่แทน, See also: เป็นตัวแทน, Syn. stand in for
stand in for[PHRV] ทำหน้าที่แทน, See also: แทน, Syn. cover for, deputize for, double for, fill in
step in for[PHRV] ทำหน้าที่แทน, See also: รับผิดชอบแทน, Syn. stand in for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
replace(รีเพลส') vt. แทนที่,สวมตำแหน่ง,ทำหน้าที่แทน,รับช่วง,ชดใช้คืน, See also: replaceability n. replaceable adj. replacer n.
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top