Search result for

ทำที

(29 entries)
(0.0547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำที-, *ทำที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำที    [V] deceive, See also: pretend, feign, Syn. หลอก, ลวง, Example: ผู้ร้ายทำทีเหมือนจะบอกความจริงแก่ตำรวจ, Thai definition: แสดงกิริยาหรืออาการให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำทีก. แสดงกิริยาหรืออาการให้ผู้อื่นสำคัญผิด.
ปึ่ง ๑ทำทีเฉยแสดงอาการคล้ายกับโกรธ, ปึ่งชา ก็ว่า.
วางปึ่งทำทีเฉยแสดงอาการคล้ายกับโกรธ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ask her who she is and what she's a-doin' here.ถามเธอว่าเธอเป็นใคร และสิ่งที่เธอเป็น-ทำที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yeah. We've probably all got things to do here.ใช่ เราอาจจะทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำที่นี่ 12 Angry Men (1957)
Do your worst!ทำที่เลวร้ายที่สุดของคุณ! Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
So may I introduce to you, The act you've known for all these yearsดังนั้นฉันอาจจะแนะนำให้คุณ การกระทำที่คุณได้รู้จักกันสำหรับทุก ปีเหล่านี้ Yellow Submarine (1968)
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันมีสิ่งที่เคยทำที่จะทำให้คุณปฏิบัติกับฉันเพื่อไม่เคารพ? The Godfather (1972)
If we don't get a piece of that action, we risk everything in 10 years' time.ถ้าเราไม่ได้รับชิ้นส่วนของการกระทำที่เรามีความเสี่ยงทุกอย่างในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา The Godfather (1972)
He covered me up, making me lie downเขาครอบคลุมฉันขึ้น, การกระทำที่ฉันนอนลง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"What are you doing here, you little bitch?"สิ่งซึ่งคุณการทำที่นี่,\ Nyou หญิงเลวเล็กน้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำที[v.] (thamthī) EN: deceive ; pretend ; feign   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
litter down    [PHRV] ทำที่นอนให้ (สัตว์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
bumble(บัม'เบิล) {bumbled,bumbling,bumbles} vt. กระทำผิดอย่างมาก,เดินโซเซ,พูดตะกุกตะกัก vi. ทำเสียงคล้ายผึ้ง n. การกระทำที่ผิด
chambermaid(เชม'เบอะเมด) n. คนทำที่นอน,หญิงรับใช้, Syn. maid
consensual(คันเซน'?วล) adj. เกี่ยวกับการเห็นชอบด้วยทั้งสองฝ่าย,เกี่ยวกับการกระทำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมกัน
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation

German-Thai: Longdo Dictionary
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top