Search result for

ทารก

(75 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทารก-, *ทารก*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทารก[N] infant, See also: baby, Syn. เด็กอ่อน, เด็กแบเบาะ, เด็กทารก, เด็กเล็ก, เด็กแรกเกิด, เด็กแรกคลอด, Ant. คนแก่, ผู้เฒ่า, Example: เวลาให้นม เป็นเวลาที่แม่ได้มีโอกาสแสดงความรักต่อทารกได้เต็มที่, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ยังไม่เดียงสา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารกในครรภ์[N] fetus, See also: foetus, Example: มีลักษณะของพันธุกรรมหรืออิทธิพลต่างๆ ก่อนคลอด ที่มีผลต่อทารกในครรภ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทารกน. เด็กที่ยังอยู่ในครรภ์, เด็กแบเบาะ, เด็กเล็ก ๆ, เด็กที่ยังไม่เดียงสา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infantทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infantทารก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infantทารก, ผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premature babyทารกคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillborn childทารกตายคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stillbornทารกตายคลอด, ตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chrisomทารกที่ตายก่อนเข้าพิธีรับศีลในโบสถ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viable childทารกที่อาจอยู่รอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
live-born childทารกที่เกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
monster; terasทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetusทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Foundlingsทารกที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Infant, Low birth weightทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย [TU Subject Heading]
Infant, Newbornทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Infant, Prematureทารกคลอดก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Infantsทารก [TU Subject Heading]
Anencephalic Fetusทารกไม่มีสมอง [การแพทย์]
Babies, Limblessทารกแขนขาด้วน [การแพทย์]
Babies, Low Birth Weightทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย [การแพทย์]
Babies, Prematuredทารกคลอดก่อนกำหนด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She hasn't seen you since she was an infant.เธอไม่เคยเห็นคุณตั้งแต่เธอเป็นทารก Birthmarks (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
That puts you somewhere below couples acquitted in daycare scandals.คู่สมรสนั่นเลิกกัน ในที่เลี้ยงทารกตอนกลางวัน Joy (2008)
I'm a humanitarian.ขี้ของทารก ผมเป็นพวก\"สุขนิยม\" Joy (2008)
So deliver now, risk the baby.ดังนั้นต้องทำคลอดตอนนี้ ทารกเสี่ยงมาก ทำคลอดช้า แม่จะเสี่ยงชีวิตมาก Joy (2008)
You can't give the fetus more lungs.คุณไม่สามารถ เพิ่มขนาดปอดให้ทารก Joy (2008)
The ultrasound shows no trace of a baby at all.อัลตร้าซาน์ไม่เจอทารกเลย Dying Changes Everything (2008)
- I'm having a baby!- ฉันมีทารก! \ N การ-uh? Gas Pills (2008)
Remove the fetus. Absolutely.มีสิ เอาทารกในท้องออก Dying Changes Everything (2008)
Ronnie, I can't have a baby through my penis,Ronnie ฉันไม่สามารถมีทารกผ่านของฉันกระเจี๊ยว, Gas Pills (2008)
You're not killing this baby, okay?คุณไม่ฆ่านี้ทารก, เอาละ? Gas Pills (2008)
My idiot cousin had a baby, it's nothing what cousin had a baby?ของฉันมีคนที่โง่เง่ามากลูกพี่ลูกน้องทารก, ช่างเถอะ สิ่งที่มีลูกพี่ลูกน้องทารกGas Pills (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทารก[n.] (thārok) EN: baby ; infant ; child   FR: bébé [m]
ทารกในครรภ์[n. exp.] (thārok nai khan) EN: foetus = fetus (Am.)   FR: foetus [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetus[N] ทารกในครรภ์, See also: ตัวอ่อนในครรภ์, Syn. embryo, unborn child
foetus[N] ทารกในครรภ์, See also: ลูกอ่อนในครรภ์, Syn. fetus
foundling[N] ทารกที่ถูกทิ้ง
infant[N] ทารก, See also: เด็กอ่อน, Syn. baby, toddler, nursling
neonate[N] เด็กแรกเกิด, See also: ทารก, Syn. babe, infant, newborn
papoose[N] ทารกอินเดียนแดง, See also: เด็กอินเดียนแดง, Syn. infant, child, nursling
preterm[N] ทารกคลอดก่อนกำหนด
bundle from heaven[SL] ทารก, Syn. bundle of joy
bundle of joy[SL] ทารก, Syn. bundle from heaven
wean[N] เด็กเล็ก (ทางสก็อตแลนด์), See also: ทารก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
allantoinปัสสาวะของทารกในครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยสมานแผลได้
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike
chorion(โค'รีออน) n. เยื้อหุ้มทารก (ตัวอ่อน), See also: chorionic adj. ดูchorion chorial adj. ดูchorion
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ

English-Thai: Nontri Dictionary
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน
baby(n) ทารก,เด็กอ่อน
babyhood(n) วัยทารก
child(n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา
embryo(n) ทารกในครรภ์,ตัวอ่อน,ขั้นต้น,ระยะเริ่มแรก
incubator(n) เครื่องฟักไข่,เครื่องอบทารก,เครื่องเพาะเชื้อ
infancy(n) วัยทารก,วัยแรกเกิด
infant(n) ทารก,เด็กแบเบาะ,เด็กอ่อน
infantile(adj) ในวัยทารก,ในวัยแรกเกิด,เหมือนทารก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flying au (name) ทารกจ้าวเวหา (จากวรรณคดีฝรั่งเศส)
post term infant (n ) ทารกที่คลอดเกินกำหนด คือ คลอดหลังจากอายุครรภ์ 42 สัปดาห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
赤ちゃん[あかちゃん, akachan] (n) ทารก
赤ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kindlein Au (n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top