Search result for

ทายาท

(57 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทายาท-, *ทายาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทายาท[N] heir, See also: heiress, Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข, Example: เขาประกาศสร้างครอบครัวของตนเอง และต้องการมีทายาทไว้สืบสกุล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สมควรรับมรดก โดยปริยายหมายถึงผู้รับ หรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น
ทายาทโดยธรรม[N] statutory heir, See also: heir at law, Example: พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกำหนดของกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทายาทน. ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, โดยปริยายหมายถึงผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น เช่น ทายาททางการเมือง
ทายาทบุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ถ้าสิทธินั้นเกิดขึ้นตามกฎหมาย เรียกว่า ทายาทโดยธรรม ถ้าสิทธินั้นเกิดขึ้นตามพินัยกรรม เรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม.
ทายาทโดยธรรมน. ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายในมรดกของผู้ตาย ได้แก่ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ตามลำดับและส่วนแบ่งที่กฎหมายกำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heirทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last heirทายาทคนสุดท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir of the bloodทายาทตามสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir apparentทายาททางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
known heirทายาทที่มีตัวอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinherited heirทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-heirทายาทร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah,22-year-old heir to one of Miami's largest fortunes.ใช่ ทายาทวัย 22 ของหนึ่งใน มหาเศรษฐีของไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
How dare you bring deceive me Bring shame to the family and kill my only heirกล้าดียังไงถึงได้ทำอย่างนี้ เจ้านำความอดสูมาสู่วงศ์ตระกูล ทำให้ทายาทของข้าต้องตาย Portrait of a Beauty (2008)
If I fail to produce an heir again...หากครั้งนี้ข้ายังไม่สามารถ ให้กำเนิดทายาทได้ Portrait of a Beauty (2008)
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย Portrait of a Beauty (2008)
The reason I could fulfill my duties as Crown Prince... was because His Majesty was there to correct my mistakes.เหตุผลที่ข้าจะบรรลุหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาท นั่นก็เพราะฝ่าบาท คอยแก้ไขข้อบกพร่องให้ข้า The Kingdom of the Winds (2008)
Should I need to sacrifice my own body, if I can support the Crown Prince,แม้จะต้องแลกด้วยจิตวิญญาณของข้า ถ้ามันสามารถช่วยองค์รัชทายาทได้ The Kingdom of the Winds (2008)
But if the Crown Prince stands here only waiting for them, who would ever muster the courage to turn their backs on Baegeuk?แต่ถ้าหากองค์รัชทายาท รอพวกเขาอยู่เพียงลำพัง ใครจะเป็นคนกล้าเข้าไปหาแพกิอุล The Kingdom of the Winds (2008)
Who cannot produce a male heir.ราชินีผู้ให้กำเนิดทายาทชายไม่ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
- You failed to give England an heir.- ฝ่าบาทล้มเหลวในการให้ทายาทนี่เพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
You want me to retire and give up my daughter's claim as sole rightful heir to the throne?เจ้าต้องการให้ข้าสละตำแหน่ง พร้อมยกเลิกการอ้างสิทธิ์ของลูกสาวข้า ว่าเป็นรัชทายาทที่ถูกต้องงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
But the alternative is leaving England without a male heir and risking civil war.แต่อีกทางเลือก คือการปล่อยให้อังกฤษไร้รัชทายาท ...และเสี่ยงกับสงครามกลางเมือง The Other Boleyn Girl (2008)
Imagine, losing your nephew, the rightful heir to the throne, on the very night your wife has blessed you with a son.ลองนึกดูซิ ท่านได้เสียหลานชาย ผู้เป็นรัชทายาท คืนเดียวกับที่ภรรยา กำเนิดบุตรชายให้แก่ท่าน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทายาท[n.] (thāyāt) EN: heir ; heiress ; descendant ; successor   FR: héritier [m] ; héritière [f] ; légataire [m] ; successeur [m] ; bénéficiaire [m]
ทายาทโดยธรรม[n. exp.] (thāyāt dōi tham) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir   FR: héritier légal [m]
ทายาทโดยสิทธิ[n. exp.] (thāyāt dōi sitthi) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress   FR: héritier légitime [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown prince[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
heir[N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
heiress[N] ทายาทที่เป็นหญิง, See also: หญิงผู้รับมรดก, Syn. inheritress
sprig[N] ลูกหลาน, See also: ทายาท, Syn. scion, offspring, heir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
heiress(n) ทายาทหญิง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง
scion(n) กิ่งตอน,หน่อต้นไม้,กิ่งอ่อน,ทายาท
sprig(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,ช่อ,หน่อ,ทายาท,ลูกหลาน,เด็กหนุ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachkomme(n) |der, pl. Nachkommen| ลูก ทายาทของสิ่งมีชีวิต เช่น Die Forscher gehen davon aus, dass die Muttertiere das Verhalten ihrer Nachkommen über die Abgabe unterschiedlicher Mengen von Sexualhormonen ins Ei beeinflussen können.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top