Search result for

ทาบ

(58 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทาบ-, *ทาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาบ[V] put over, See also: lay over, put over, Syn. ประทับลง, ทับลง, ประกบลง, Example: ช่างตัดเสื้อกำลังเอาแบบเสื้อทาบกับผ้าที่เตรียมไว้, Thai definition: วางวัตถุสิ่งหนึ่งแนบกับอีกสิ่งหนึ่ง
ทาบทาม[V] sound out, See also: act as an intermediary, Syn. เลียบเคียง, Example: เขาถูกทาบทามจากพี่น้อง ให้รับหน้าที่เป็นครูของหลานๆ อีกครั้ง, Thai definition: เจรจาเพื่อดูท่าที, ลองหยั่งเสียง
ทาบกิ่ง[V] graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง
ทาบรัศมี[V] scramble for superiority, See also: vie for superiority, Example: ผู้สมัครส.ส.ฉายแววว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มีสิทธิ์จะทาบรัศมีเจ้าของพื้นที่เดิม, Thai definition: ยกตัวขึ้นเทียบ, Notes: (ปาก)
ทาบไม่ติด[V] be not comparable, See also: be unparalleled, Syn. สู้ไม่ได้, เทียบไม่ได้, Example: ฝีมือของคู่ต่อสู้เมื่อเทียบกับฝีมือของเขาแล้วทาบไม่ติดเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทาบก. วางวัตถุสิ่งหนึ่งแนบกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น เอาผ้าทาบตัว เอามือทาบอก, (ปาก) เปรียบ, เทียบ, เช่น เรามีความรู้น้อยจะไปทาบท่านผู้รู้ได้อย่างไร
ทาบตบ, ตี, เช่น นกทาบปีก, ถาบ ก็ใช้.
ทาบกิ่งน. วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยใช้ต้นตอที่เพาะไว้ตัดให้สูงจากโคนต้นเล็กน้อยในลักษณะแฉลบ แล้วนำไปทาบที่กิ่งของอีกต้นหนึ่งซึ่งปาดให้แฉลบเช่นเดียวกับต้นตอที่จะทาบ ใช้แถบพลาสติกพันบริเวณที่ทาบให้แน่น.
ทาบกิ่งก. ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเช่นนั้น.
ทาบทามว. หยั่งใจเขาดู, ลองหยั่งเสียงดู.
ทาบทามก. ติดต่อสอบถามเพื่อฟังความเห็นก่อนที่จะตกลงกัน.
เลียมทาบทาม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(# "1812 Overture" plays)1812 ทาบทาม Help! (1965)
Say hi to her and she's yours.เอามือทาบหน้าอกด้วย Big (1988)
Once Marcin had toothache he heated the iron and pressed it here.ครั้งหนึ่ง มาร์ชีนปวดฟัน เขาเสียบปลั๊กเตารีด แล้วก็ทาบลงตรงนี้ A Short Film About Love (1988)
Tabu. How mysterious. Hit me again, Gail.ทาบู ช่างลึกลับอะไรอย่างนี้ ขออีกทีซิ เกล Mannequin: On the Move (1991)
It was pretty obvious who the star in our family was.ใครจะกล้าทาบรัศมีดาราล่ะ The Bodyguard (1992)
I was approached by a man in DC who warned me to stay away from this case.ผมถูกทาบทาม โดยชายคนหนึ่งที่ DC เขาเตือนผม ให้อยู่ห่างๆคดีนี้ไว้ Squeeze (1993)
They tied him to a stake, then burned his family while he watched... and then they placed a red-hot cross of iron on his face... because he would not repent.เขาต้องทนเห็นครอบครัวถูกเผาทั้งเป็น แล้วพวกนั้นก็เอาเหล็กกางเขนร้อนทาบบนใบหน้าของเขา เพียงเพราะพวกเขาทำผิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
- Tabasco.- ซ้อสทาบาสโก้ Woman on Top (2000)
(Carl) You got it.งั้นต้องรีบโทรละ ทาบทามฮาร์โลว์แทน King Kong (2005)
See, I've been approached by several very influential people wondering if I'd be interested in standing for governor.ผู้มีอิทธิพลหลายคนเคยมาทาบฉัน... ไปลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ The Longest Yard (2005)
The Yeon Ta-Bal merchants are in town?พ่อค้าของยอนทาบัลยังอยู่ในเมืองนี้อีกหรือ Episode #1.41 (2006)
Go to the Yeon Ta-Bal merchant group, and confiscate all their goods.ไปที่กลุ่มพ่อค้ายอนทาบัล และจัดการยึดสินค้าพวกมันให้หมด Episode #1.41 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay   FR: accoler ; juxtaposer
ทาบกับ[v. exp.] (thāp kap) FR: superposer
ทาบไม่ติด[adj.] (thāp mai tit) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
engraft into[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft onto[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft upon[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft[VT] ทาบกิ่ง, See also: ต่อกิ่ง, Syn. graft
graft in[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft on
graft on[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft in
graft upon[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. engraft into
ingraft into[PHRV] ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ, Syn. engraft into
ingraft onto[PHRV] ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ, Syn. engraft into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
bray(เบร) {brayed,braying,brays} n. เสียงลาร้อง,เสียงแตรเป่า vt. ออกเสียงคล้ายลาร้อง,บดละเอียด,ทุบแตกละเอียด,ทาบาง
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breastpin(เบรสท'พิน) n. เข็มเสียบที่หน้าอกหรือผ้าผูกคอส่วนที่ทาบอก
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบ
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบ
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบ
debruise(ดะบรูซ') vt. วางทาบผิดอัน

English-Thai: Nontri Dictionary
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
broach(vt) ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
graft(vt) ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ติดสินบน,ฉ้อราฎร์บังหลวง,รับสินบน,กินสินบน
ingraft(vt) ผสมพันธุ์,ทาบกิ่ง,ฝังแน่น,สอดใส่
initiative(n) ความคิดริเริ่ม,การทาบทาม
lean(vi) เอนกาย,ทาบ,ทับ,หงาย,พิง,พาด,ยัน
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
welt(vt) เฆี่ยน,ขลิบริม,ทาบ,ดาม,หวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top