Search result for

ทางแยก

(43 entries)
(0.2271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางแยก-, *ทางแยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางแยก[N] crossroad, See also: intersection, Syn. ทางตัด, ชุมทาง, Example: ชายชราเดินปล่อยอารมณ์เรื่อยมา จนถึงทางแยกที่จะผ่านหน้าสนามเด็กเล่น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทางที่แยกออกจากทางเดิม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aortic Bifurcationทางแยกของเส้นโลหิตแดงใหญ่เอออร์ต้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's on the 105 eastbound... approaching the 110.กำลังจะถึงทางแยก 110 Heat (1995)
You go down this path till you get to the fork in the road. Go left...ลงไปตามทางนี้ จนพบทางแยก ให้เลี้ยวซ้าย... Anastasia (1997)
It's junction 13 that's just murder, isn't it? Total gridlock this morning.ที่ทางแยก 13 มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น ติดแหง็กเลยเมื่อเช้า Love Actually (2003)
The child died.หลุมศพที่เราผ่านตรงทางแยกคือภรรยาเขา. Kingdom of Heaven (2005)
Don't look, they are triangulated over 300 feet away.ไม่ต้องหาหรอก, พวกเขาอยู่ที่ทางแยกห่างไป 300ฟุต. Transporter 2 (2005)
- Talk about a fork in the road, huh?- บอกทางแยกในทางเดินนี้ที หืม? The Cave (2005)
A fork or a dead end?- ทางแยก หรือ ทางตันนะ? The Cave (2005)
This season really began for me with a meditation on the intersection between East and West.ซีซันนี้เราเริ่มด้วยการเข้าถึง... ทางแยกระหว่างตะวันออกกับตะวันตก The Devil Wears Prada (2006)
Take right at the fork. Park outside the line of fire trucks.เลี้ยวขวาตรงทางแยก อย่าจอด เกะกะรถดับเพลิงแล้วกันครับ The British Invasion (2007)
There comes a time in every man's life when he reaches, well, a crossroads.ในชีวิตของลูกผู้ชายทุกคน... เมื่อเขาต้องพบกับ... ทางแยก Chuck Versus the Sandworm (2007)
Help you out of the crossroads deal.ช่วยนายออกจากข้อตกลงที่ทางแยกนั่น Bad Day at Black Rock (2007)
Go down that way to the intersection.เดินลงไปถึงทางแยก Unstoppable Marriage (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางแยก[n.] (thāngyaēk) EN: crossroads ; intersection (Am.) ; junction   FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f] ; bifurcation [f] ; embranchement [m] ; jonction [f]
ทางแยกข้างหน้า[n. exp.] (thāngyaēk khāng-nā) EN: intersection ahead ; junction ahead   
ทางแยกอันตราย[n. exp.] (thāngyaēk antarāi) FR: croisement dangereux [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crossroad[N] ทางแยก, See also: จุดที่ถนนมาตัดกัน, Syn. crossway
crossway[N] ทางแยก, See also: ทางแยก, Syn. crossroad
fork[N] ทางแยก (ของถนน หรือแม่น้ำ)
parting of the ways[IDM] ทางแยก (มักนำหน้าด้วย come to a, arrive at a, reach a), See also: จุดแตกหัก
junction[N] ชุมทาง, See also: ทางแยก, Syn. intersection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
by-linen. อาชีพประกอบ,อาชีพพิเศษ,ทางแยก,สาขา, See also: byliner n. ดูby-line
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
by-passingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน

English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
bypath(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ทางอ้อม
byroad(n) ตรอก,ทางแยก,ทางอ้อม
byway(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ถนนส่วนบุคคล
crossroad(n) สี่แยก,ทางแยก,ทางแพร่ง,ทางตัด
crossway(n) ทางแยก,ทางข้าม,สี่แยก
fork(n) ส้อม,เหล็กง่าม,คราด,ทางแยก,กิ่งก้านสาขา,แคว

German-Thai: Longdo Dictionary
Kreuzung(n) |die, pl. Kreuzungen| สี่แยกตามท้องถนน, ทางแยก
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
Kreuzung(n) |die, pl. Kreuzungen| ทางแยก, สี่แยก เช่น So kamen wir an eine der großen Kreuzungen, typisch für die Zufahrt zu jeder größeren Stadt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top