Search result for

ทางวิชาการ

(21 entries)
(0.2432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางวิชาการ-, *ทางวิชาการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางวิชาการ[ADJ] academic, Example: การวิจัยทางวิชาการเป็นกิจกรรมทางปัญญา เพื่อค้นหาความจริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, technically speaking, he is... not really a murderer.ที่จริงแล้ว ในทางวิชาการบอกว่า เขาเป็น... ยังไม่ใช่ฆาตกรจริงๆ Saw (2004)
You have an academic interest in disassociative identity disorder, or you just planning your defense?คุณมีความสนใจทางวิชาการ เกี่ยวกับพวกบุคลิกซ้อน หรือคุณแค่วางแผนป้องกัน Extreme Aggressor (2005)
Huh, BioScience conference.อือ การประชุมทางวิชาการทางด้าน BioScience Chuck Versus the Ex (2008)
and even managed to get a few papers published before he was found out.เคยมีผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ 2-3 ชิ้น ก่อนจะถูกจับได้ Pilot (2008)
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก Episode #3.1 (2009)
A paper you wrote is getting a lot of attention over there.บทความทางวิชาการที่คุณเขียนไว้ ที่นั่นสนใจมาก ถ้าคุณต้องการ.. Episode #1.7 (2009)
He was on sabbatical at Oxford.เขาอยู่ระหว่างการทำวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ที่ ม.ออกฟอร์ด Blowback (2010)
When he found out you were faking a class, he came to me and we cooked up this whole conspiracy thing to illustrate the slippery slope of academic fraud!เขาก็มาหาฉันและเราก็ช่วยกัน แต่งเรื่องสมคบคิดทั้งหมด เพื่อสาธิตให้เห็นถึงความวิบัติ ของการทุจริตทางวิชาการConspiracy Theories and Interior Design (2010)
Academically not the most accomplished, but I see you have become quite the star athlete.ทางวิชาการอาจไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควร แต่ก็เห็นได้ว่า นายจะเป็นดาวเด่นด้านกีฬาเลยล่ะ Shape Shifted (2012)
I'm failing a remedial biology class on a technicality all because you don't know how to run a school.ฉันกำลังจะตกวิชาชีวฯจากความบกพร่องทางวิชาการ เพราะคุณบริหารวิทยาลัยไม่เป็น Course Listing Unavailable (2012)
From the backwaters of blissful ignorance across vast oceans of academic blather until at last you've arrived here, on the shores of my little kingdom.จากบึงน้ำแห่งความไม่รู้... ว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งการพร่ำเพ้อทางวิชาการ จนมาถึงนี่ในที่สุด ขึ้นฝั่งบนอาณาจักรน้อย ๆ ของผม Stonehearst Asylum (2014)
I am not freaked out, and my interests, such as they are, are purely academic.ผมไม่ได้สติแตก และความสนใจของผม ก็แค่สำหรับการศึกษาทางวิชาการ Brown Shag Carpet (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางวิชาการ[adj.] (thāng wichākān) EN: academic   

English-Thai: Longdo Dictionary
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
academic[ADJ] ด้านวิชาการ, See also: ทางวิชาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายของงาน, ขอบข่ายทางวิชาการ
wissenschaftlich(adj) ทางวิชาการ หรือ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือวิชาการ
Konferenz(n) |die, pl. Konferenzen| การประชุม, งานสัมมนาทางวิชาการ เช่น Der Professor geht nächste Woche zu einer Konferenz in den Vereinigten Staaten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top