Search result for

ทางด่วน

(34 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางด่วน-, *ทางด่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางด่วน[N] expressway, See also: superhighway, Example: การก่อสร้างทางด่วนแจ้งวัฒนะ -บางไทร ใช้พื้นที่ 90 ไร่, Count unit: สาย, Thai definition: ทางหรือถนนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย มีการควบคุมและกำหนดจุดให้ยานพาหนะเข้าออกเฉพาะที่ และไม่มีทางอื่นตัดผ่านในระดับเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทางด่วนน. ทางหรือถนนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย มีการควบคุมและกำหนดจุดให้ยานพาหนะเข้าออกเฉพาะที่ และไม่มีทางอื่นตัดผ่านในระดับเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information superhighwayทางด่วนข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Express highwaysทางด่วน [TU Subject Heading]
Information superhighwayทางด่วนข้อมูล [TU Subject Heading]
Information superhighway in educationทางด่วนข้อมูลในการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Le Petomane Thruway!ทางด่วนไปโลด! Blazing Saddles (1974)
Yeah, get those road block signs out on the highway.ใช่ เอาป้ายปิดถนนไปวางบนทางด่วน Jaws (1975)
We'll be all right if we can just get back on the express way.เราจะไม่เป็นอะไรถ้าเราสามารถกลับสู่ทางด่วนได้ The Blues Brothers (1980)
This don't look like no express way to me!ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ทางด่วน The Blues Brothers (1980)
If your date... don't work out tonight for any reason... there's a motel up on the interstate.ไม่ว่าเหตุผลคืนนี้ก็ไม่ดี มีโรงแรมบนทางด่วน The Blues Brothers (1980)
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้ Akira (1988)
Lend me the expressway toll.ขอยืมค่าทางด่วนหน่อยซิ Blues Harp (1998)
A man with dementia is driving on the freeway.ชายหัวเสียขับรถติดอยู่บนทางด่วน... Bicentennial Man (1999)
- Off the freeway.นอกทางด่วนไปเหรอ? The Matrix Reloaded (2003)
- Got it. - You sure about this? The freeway, I mean.เจอแล้ว / คุณแน่ใจเหรอครับเรื่องทางด่วนน่ะ คือผม... The Matrix Reloaded (2003)
You always told me to stay off the freeway.คุณก็บอกฉันประจำไม่ใช่เหรอว่าให้หลีกเลี่ยงทางด่วนน่ะ The Matrix Reloaded (2003)
CAN'T YOU JUST STICK IT ON THE TURNPIKEเธอคงทนไม่รถติดบนทางด่วนไม่ได้หรอก Betty's Wait Problem (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางด่วน[n. exp.] (thāng duan) EN: express way ; tollway   FR: voie expresse [f] ; route express [f] ; autoroute [f]
ทางด่วนชั้นที่ 1[n. exp.] (thāng duan chan thī neung) EN: express way stage1   FR: autoroute express niveau 1 [f]
ทางด่วนชั้นที่ 2[n. exp.] (thāng duan chan thī søng) EN: express way stage 2   FR: autoroute express niveau 2 [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearway[N] ทางด่วน (ถนนที่ห้ามจอด ยกเว้นกรณีที่รถเสียเท่านั้น)
expressway[N] ทางด่วน, Syn. freeway, superhighway
motorway[N] ทางด่วน, Syn. expressway, freeway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
高速道路[こうそくどうろ, ] (n) ทางด่วน

German-Thai: Longdo Dictionary
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
trotzdem(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top