Search result for

ทางกาย

(32 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางกาย-, *ทางกาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางกาย[ADJ] physical, Syn. ทางร่างกาย, Example: ความต้องการทางร่างกายของมนุษย ์มีอยู่อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา
ทางกายภาพ[ADJ] physical, Example: สมบัติทางกายภาพของน้ำประปาคือ ไม่มีสี กลิ่น และรส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomicalทางกายภาพ, กายภาพ [การแพทย์]
Grosslyทางกายภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Physical pain is different.เจ็บปวดทางกายมันต่างกัน Dying Changes Everything (2008)
Psychically?ในทางกายภาพน่ะ? Frost/Nixon (2008)
Although he's scared, he's physically sound.ถึงแม้เขาจะตื่นกลัว แต่ปฏิกิริยาทางกายยังสงบมั่นคง Death Note: L Change the World (2008)
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม Pathology (2008)
To physical coercion,ต่อการบังคับขู่เข็ญทางกาย Safe and Sound (2008)
Remember, arthur, whatever he may do to your physical embodiment, he cannot touch your soul.จำไว้อาเธอร์ เขาอาจทำคุณได้ ทางกาย แต่เขาไม่อาจแตะต้องจิตวิญญาณคุณได้ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
My physical embodiment?ทางกายผม? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
The physical beatings alone.แค่ที่ต้องโดนทำร้ายทางกายนั่นก็... The Monster at the End of This Book (2009)
It look like his preference is based more on age instead of physical characteristics.ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจอายุ มากกว่าลักษณะทางกายภาพนะครับ A Shade of Gray (2009)
I sure would like to have some physical evidence that Rollins was in that house.ผมมั่นใจว่ามันต้องมีหลักฐานทางกายภาพ ที่บอกได้ว่าโรลินส์เคยไปที่บ้านนั้น A Shade of Gray (2009)
We're not a couple.เราไม่ใช่แฟนกัน ก็แค่ทางกายน่ะ Remains of the J (2009)
Assuming a fair amount of physical activity, you have just over eight hours of air.สมมุติฐานที่ชัดเจน ของกิจกรรมทางกายภาพทั้งหมด คุณมีอากาศเพียงแค่แปดชั่วโมงเท่านั้น Water (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางกาย[adj.] (thāng kāi) EN: physical   FR: physique
ทางกายภาพ[adj.] (thāng khāiyaphāp) EN: physical ; physiological   
ทางกายภาพ[adv.] (thāng khāiyaphāp) EN: physiologically   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
material[ADJ] ทางกาย, See also: ทางกายภาพ, Syn. physical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
animally(แอน' นิมะลี) adj. แห่งทางกาย, แห่งสัตว์ (physically)
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
anoxia(แอนออค' เซีย) n. ภาวะที่มีอ็อกซิเจนในเนื้อเยื่อร่างกายต่ำกว่าปกติ, ภาวะผิดปกติทางกายและจิตที่เนื่องจากภาวะดังกล่าว. -anoxic adj. (abnormally low amount of oxygen)
bodily(บอ'ดิลี) adj.,adv. เกี่ยวกับกาย,ด้วยตนเอง,เกี่ยวกับหน่วยทางกายภาพ,ร่าง,กาย,ทั้งหมด,ทั้งกาย,ทั้งมวล
corporal punishmentn. การลงโทษทางกายของผู้กระทำผิด
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่,ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้,ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable,practical
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
maim(เมม) vt. ทำให้เสียแขนขา,ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป,ทำให้พิการ,ทำให้เสื่อมเสีย. n. สภาพบาดเจ็บทางกาย,บาดแผลทางกาย,ข้อบกพร่อง,มลทิน., See also: maimness n. maimer n., Syn. mutilate,cripple

English-Thai: Nontri Dictionary
bodily(adv) ทั้งร่างกาย,ทั้งหมด,ทางกายภาพ
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top