Search result for

ทั้งหมด

(77 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทั้งหมด-, *ทั้งหมด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งหมด[PRON] absolutely, See also: all, total, completely, Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: งานทั้งหมดที่ทำจะต้องส่งภายในวันพรุ่งนี้
ทั้งหมดทั้งตัว[ADV] all, See also: whole, total, entire, complete, Syn. ทั้งหมด, Example: หล่อนขายทรัพย์สินทั้งหมดทั้งตัวเพื่อใช้หนี้
ทั้งหมดทั้งตัว[ADV] all, See also: whole, total, entire, complete, Syn. ทั้งหมด, Example: หล่อนขายทรัพย์สินทั้งหมดทั้งตัวเพื่อใช้หนี้
ทั้งหมดทั้งตัว[ADV] all, See also: whole, total, entire, complete, Syn. ทั้งหมด, Example: หล่อนขายทรัพย์สินทั้งหมดทั้งตัวเพื่อใช้หนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุแลทั้งหมดเป็นปลาผิวนํ้า อยู่กันเป็นฝูง ปลาขนาดเล็กอาจเข้ามาอยู่ใกล้ฝั่งหรือในนํ้ากร่อย, หลังเขียว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pan-; pant(o)-ทั้งหมด, ทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pant(o)-; pan-ทั้งหมด, ทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pant(o)-; pan-ทั้งหมด, ทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ALL:ทั้งหมดJonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Ava.ทั้งหมด Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Monday, I will. Jenny, I've seen all your designsวันจันทร์หนูจะให้พ่อเห็นการออกแบบของหนูทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)
Plus, there was this whole thing with Dan Humphrey.บวกกับ เรื่องทั้งหมดมาจาก แดน ฮัมฟรีย์ น่ะ New Haven Can Wait (2008)
From comrades to combat, we thought we'd seen it all,จากสหายถึงการต่อสู้ พวกเราคิด พวกเราเห็นทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)
Making sure the Dean knows it's all my fault?จะบอกคณบดีว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉัน? New Haven Can Wait (2008)
And lets him make all the decisions.และปล่อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจทั้งหมด Chuck in Real Life (2008)
Isn't it about time you ended this bromanceนี่ไม่ใช่เวลาเหมาะจะจบเรื่องทั้งหมดเหรอ Chuck in Real Life (2008)
Wait. All this just so he can close a deal?เดี๋ยว ทั้งหมดนี่เพื่อข้อตกลงของเขา? Chuck in Real Life (2008)
It's nothing to be ashamed of. Except that it's completely untrue.มันไม่มีอะไรต้องอายนิ ยกเว้นเรื่องทั้งหมดมันไม่จริง Chuck in Real Life (2008)
All that stuff with your dad... Yeah. No, it's, uh..เรื่องของพ่อเธอทั้งหมด ใช่ ไม่มันเอ้อ Chuck in Real Life (2008)
Everything here that you see is thanks to them.ที่คุนเห็นทั้งหมดในห้องนี้ต้องขอบคุณพวกเค้า Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั้งหมด[n. exp.] (neūareūang thangmot) FR: texet intégral [m] ; contenu intégral [m]
ทั้งหมด[adj.] (thangmot) EN: all ; altogether ; total   FR: entier ; global ; total ; tout
ทั้งหมด[adv.] (thangmot) EN: absolutely ; completely ; wholly ; entirely   FR: ensemble ; au total ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout le
ทั้งหมดทั้งตัว[adj.] (thangmot thang tūa) EN: all ; whole ; total ; entire ; complete   
ทั้งหมดนี้[X] (thangmot nī) EN: all this   

English-Thai: Longdo Dictionary
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
Bae(slang ) คำนี้เป็นตัวย่อของ Before. Anyone. Else. (มาก่อนใครทั้งหมด) และหมายถึงคนรักของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนุ่ม แฟนสาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด, Syn. total, whole, entire
all-out[ADJ] ทั้งหมด, Syn. total, complete, full-scale
all-round[ADJ] ทุกรูปแบบ, See also: ทั้งหมด
altogether[ADV] ทั้งหมด, Syn. wholly
all and sundry[IDM] ทุกคน, See also: ทั้งหมด
at all[IDM] ทั้งหมด
be-[PRF] ตลอด, See also: ทั้งหมด, เต็มไปด้วย, ทั่วถึง
complete[ADJ] ทั้งหมด, Syn. entire, whole
en bloc[ADV] ทั้งหมด, See also: ทั้งปวง, Syn. bodily, collectively, en masse
entire[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, Syn. whole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
aerospace(แอ' โรสเพส) n. บรรยากาศและอวกาศทั้งหมด
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน

English-Thai: Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
bodily(adv) ทั้งร่างกาย,ทั้งหมด,ทางกายภาพ
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง
every(adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
gross(adj) เทอะทะ,อ้วนใหญ่,ทั้งหมด,รวมยอด,เลว,หยาบ,เหมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
全て[すべて, subete] (n) ทั้งหมด, See also: S. 全部,
全体[ぜんたい, zentai] (n) ทั้งหมด
全部[ぜんぶ, zenbu] (n) ทั้งหมด, See also: S. 全て,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[issai] (adv) ทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すべて[すべて, subete] Thai: ทั้งหมด English: all
全部[ぜんぶ, zenbu] Thai: ทั้งหมด English: all

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
ganz(adv adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ , See also: S. völlig
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
völligทั้งหมด, ชัดเจน

French-Thai: Longdo Dictionary
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top