Search result for

ทั้งปวง

(23 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทั้งปวง-, *ทั้งปวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งปวง[PRON] whole, See also: all, Syn. ทั้งผอง, ทั้งมวล, หมดด้วยกัน, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, Ant. บางส่วน, Example: งานทั้งปวงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการร้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั้งปวง, ทั้งผอง, ทั้งเพ, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมดว. หมดด้วยกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And because of that in my eyes, titi are the prettiest of all flowersและในสายตาข้า,มันสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง Iljimae (2008)
"I give the crown to my second son. Protect him and guard him against all enemies.""ข้ายกบรรลังก์ให้กับลูกชายรองของข้า จงปกป้องและคุ้มครองเขาจากภยันตรายทั้งปวงHong Gil Dong, the Hero (2008)
/a collection of all the mystical secrets /of the ancient world.แหล่งเก็บรวบรวมความลับลึกล้ำทั้งปวงแห่งโลกบรรพกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
NO, STEVEN BALEMAN IS NOT JUST YOUR NEIGHBOR. AND YOU KNOW THIS HOW?แล้วทั้งหมดทั้งปวง คุณก็แค่ได้รู้ว่าเพื่อนบ้านผมเป็นใคร เหมือนกันเป็นชัยชนะเล็กๆ Soul Mates (2009)
Holy virgin of virgins all holy angels and archangels,ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ เทพเทวาที่ศักดิ์สิทธิทั้งปวง Demonology (2009)
Along with every satanic power of the enemy...พลังทั้งปวงแห่งซาตานผู้เป็นศัตรู... .... Demonology (2009)
But against all reason, It's happening.แต่เหนือเหตุผลทั้งปวง กลายเป็นว่า Don't Walk on the Grass (2009)
Please guide and direct us for all our days and protect us from evil.และปกป้องเราจากภัยอันตรายทั้งปวง Let Me In (2010)
Fuck wives, man. Fuck kids.ช่างหัวเมียทั้งหลาย ช่างหัวลูกทั้งปวง Hot Tub Time Machine (2010)
You are not responsible for this-- not in any way, shape, or form, all right?นายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุนี้ ไม่ทั้งสินทั้งปวง สถานการณ์ หรือไม่ว่าจะอะไร ตกลงไหม No Más (2010)
But I love you more than anything.แต่ฉันรักเธอยิ่งกว่าอะไรทั้งปวง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You'll not remember anything that happened in Fairyland.นายจะจำเรื่องทั้งปวงที่เกิด ในแดนอัศจรรย์ไม่ได้ Tooth Fairy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั้งปวง[pr.] (thangpūang) EN: whole ; all   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
en bloc[ADV] ทั้งหมด, See also: ทั้งปวง, Syn. bodily, collectively, en masse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
file list boxช่องแสดงรายชื่อแฟ้มหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมที่แสดงรายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งปวงที่มีอยู่ในสารบบใดสารบบหนึ่ง มีทั้งในระบบวินโดว์ของเครื่องพีซี และเครื่องแมคอินทอช

English-Thai: Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top