Search result for

ทัศนียภาพ

(47 entries)
(0.0756 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทัศนียภาพ-, *ทัศนียภาพ*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
panorama[พาโนรามา] (adj ) ทัศนียภาพ มุมมอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัศนียภาพ[N] scenery, See also: scene, sight, landscape, view, sight-seeing, panorama, Syn. ทิวภาพ, ทิวทัศน์, ภาพ, Example: พอเข้าเขตจังหวัดตรังก็ผ่านเขาช่อง ซึ่งมีน้ำตกและทัศนียภาพอันสวยงาม, Thai definition: ภาพที่น่าดู, มักใช้หมายถึงภูมิประเทศที่สวยงาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทัศนียภาพน. ภาพที่น่าดู, มักใช้หมายถึงภูมิประเทศที่สวยงาม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steroscopic viewsทัศนียภาพสามมิติ [TU Subject Heading]
Viewsทัศนียภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some people just ruin it for everybody.บางคนก็ทำลายทัศนียภาพจริง ๆนะคะ Big Momma's House 2 (2006)
We pay every resident $ 1000... to allow oil companies to ravage our state's natural beauty.เราจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยครอบครัวละ 1,000 เหรียญ เพื่อตอบแทนที่เรายอมให้บริษัทน้ำมันมาทำลายทัศนียภาพที่นี่ The Simpsons Movie (2007)
Page 28, "Perspective".หน้า 28 หัวข้อ "ทัศนียภาพLike Stars on Earth (2007)
"Perspective""ทัศนียภาพLike Stars on Earth (2007)
There's no distorted perspective in any of his other recent works.ไม่มีการบิดเบี้ยวของทัศนียภาพ\ ในงานชิ้นอื่นของเค้า Adverse Events (2008)
"It had been many years since Dustfinger had set eyes on the rolling meadows and the old mill."เป็นเวลาหลายปี... ที่นิ้วฝุ่นได้มองดูทัศนียภาพของ ทุ่งหญ้าและกังหันเก่าๆ นี้ Inkheart (2008)
And, ladies, out on the terrace... you have an overview of the entire grounds.คุณสุภาพสตรีครับ ขอเชิญที่ด้านนอกเทอเรซ คุณจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบ Sex and the City 2 (2010)
It's a vista point.จุดชมทัศนียภาพ The Couple in the Cave (2010)
"The reason why people draw landscapes is to preserve it."เหตุผลที่คนวาดทัศนียภาพคือการรักษามัน Episode #1.6 (2010)
In order to maintain the same scenery throughout the resort, they want to replace them.เพื่อเป็นการรักษาทัศนียภาพของรีสอร์ทไว้ พวกเขาเลยต้องมีการย้ายมันนะครับ Episode #1.5 (2011)
We love visitors, and the scenery is to die for.เราชอบผู้มาเยือน และทัศนียภาพที่สวยงาม Memorial (2012)
When he's not in town, his nephew likes to have people over, show off the view of the place.เวลาเขาออกนอกเมือง หลานชายเขาชอบให้คนแวะมา อวดทัศนียภาพของห้อง The High Road (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foreground[N] ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด, See also: ส่วนของภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด
idyll[N] ทัศนียภาพของชนบท, See also: ภาพชนบทอันสวยงาม
outlook[N] ทัศนียภาพ, Syn. view, scene
overlook[N] ทัศนียภาพที่ปรากฏแก่สายตา
panorama[N] ทัศนียภาพทั้งหมด, Syn. grand veiw, overview, view
perspective[N] ทัศนียภาพ, See also: ทิวทัศน์, Syn. panorama, scene, view, vista
scene[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม, Syn. landscape, panorama, view
scenery[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. landscape, prospect
view[N] ภาพทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น, Syn. landscape, illustration
vista[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. view, prospect, scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreground(ฟอร์'เกราดฺ) n. ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ (ต่างกับ background)
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ผู้คอยดู,การมองภาพ,ทัศนียภาพ
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ,ทัศนียภาพ,ช่องหรือหอสังเกตการณ์,ทัศนะ,การภายหน้า,ภาพอนาคต,ท่าทาง,การมอง,การสังเกต
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
panorama(แพนนะแรม'มะ) n. ทัศนียภาพทั้งหมด
paysage(เพ'เซจ) n. ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr
prospect(พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส,ความหวัง,ความหวังข้างหน้า,กาลภายหน้า,ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้,ผู้อาจเป็นผู้สมัคร,ทัศนียภาพ. vt.,vi. ค้นหา,สำรวจ,มีอนาคต,มีความหวัง., See also: prospector n., Syn. outlook,expectation
scene(ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ), Syn. view,landscape,setting,display,s
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
outlook(n) ลักษณะ,ทัศนะ,สายตา,ทัศนียภาพ,ท่าที
panorama(n) ทัศนียภาพ,ภาพที่เห็นได้กว้าง
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล
prospect(n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ
scene(n) ฉาก,ภาพ,เวที,ตอน,เหตุการณ์,เรื่องราว,ทัศนียภาพ
scenery(n) วิว,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ฉาก
scenic(adj) เกี่ยวกับวิว,เกี่ยวกับละคร,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,เกี่ยวกับฉาก
vista(n) ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ช่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Sicht(n) |die, pl. Sichten| ภาพที่เห็น, ทัศนียภาพ
Aussicht(n) |die, pl. Aussichten| ทัศนียภาพ, โอกาส, ความหวัง, See also: S. die Sicht, die Chance, die Erwartung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top