Search result for

ทันควัน

(21 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทันควัน-, *ทันควัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทันควัน[ADV] suddenly, See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there, Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว, Example: กรมตำรวจยุติศึกครั้งนี้ได้อย่างทันควัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทันควันว. ทันทีทันใด, ฉับพลัน เช่น เขาโต้ตอบทันควัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looking at it gives me hard-onเห็นภาพแล้วนึกอยากขึ้นมาทันควัน Portrait of a Beauty (2008)
Well, I'm assuming you suspect a combination of prussic acid and DMSO but then the reaction time would have been immediate.งั้นให้ผมสรุป คุณสงสัยว่าพวกมัน ทั้งวางยาพิษแล้วก็ทำให้เขาหัวใจวายด้วย นั่นมันต้องทำเร็วมาก แบบทันทีทันควัน The International (2009)
It is swift and sudden.มันเร็ว และทันควัน Lord Snow (2011)
Joop says right away: "That's fine, son, but you can't ever sit on dad's lap again."จู๊บตอบไปในทันควันว่า "ดีแล้วลูก แต่แกห้ามมานั่งที่ตักพ่ออีกต่อไป" De Marathon (2012)
But I am willing to forgo all that if we can come to a swift agreement.แต่ฉันยินดีที่จะลืมเรื่องนั้นทั้งหมดไป ถ้าเราจะเห็นพ้องตรงกันอย่างทันควัน Revelations (2012)
It's called improvising. You'd better learn how to do it 'fore you get us both killed.มันเรียกว่าทันควัน คุณควรที่จะเรียนรู้ วิธีที่จะทำมันก่อนที่คุณได้รับเราทั้งสองถูกฆ่าตาย Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
If I call her, she'll be here in an instant.ถ้าฉันโทรหาเขา ก็ก็จะมาในทันทีทันควันเลย My Little Bride (2004)
Yes, my King,ได้เลยทันควัน พระราชา Meet the Spartans (2008)
Nope. They turned me down flat.เปล่า เขาปฏิเสธผมทันควันเลย Back in Business (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; quickly ; then and there   FR: au bon moment ; à pic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid

English-Thai: Nontri Dictionary
impromptu(adj) ไม่ได้เตรียม,เฉพาะหน้า,กะทันหัน,ทันควัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top