Search result for

ทักษะ

(46 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทักษะ-, *ทักษะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทักษะ[N] skill, See also: talent, ability, capability, Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ, Example: ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทักษะน. ความชำนาญ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Science processing skillsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Life skillsทักษะการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Motor skillsทักษะการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Motor skills disordersทักษะการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Social skillsทักษะทางสังคม [TU Subject Heading]
Social skills in childrenทักษะทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Study skillsทักษะทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Survival skillsทักษะการเอาตัวรอด [TU Subject Heading]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Communication Skillทักษะในการสื่อสาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
I know of your exceptional skillsเจ้ามีทักษะความสามารถชั้นเลิศ Portrait of a Beauty (2008)
His wit and skills are worth a lot more than the price of the mirrorทักษะและไหวพริบของเขา มีค่ามากกว่ากระจกหลายเท่า Portrait of a Beauty (2008)
Do you have any natural gifts, Merlin? No.นี่เจ้ามีทักษะอะไรบ้าง หือ เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
Skill is skill, but thinking of how long they've practice together... you can't find anyone better than him.ทักษะคือทักษะ, แต่คิดซิ ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน ที่พวกเขาซ้อมมาด้วยกัน เธอหาคนที่ดีกว่าเขาไม่ได้หรอก Beethoven Virus (2008)
Legend tells of a legendary warrior whose kung fu skills were the stuff of legend.เทพนิยายที่กล่าวขานถึงตำนานนักรบ ผู้ที่มีทักษะด้านกังฟูในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
He was a student. The first ever to master the thousand scrolls of kung fu.เขาเป็นนักเรียนวิทยายุทธ์ ที่มีทักษะดีมาก Kung Fu Panda (2008)
Angie, you have exhibited poor decision-making skills.แองจี้ ลูกแสดงให้เห็นถึง ทักษะการตัดสินใจที่แย่มาก Pineapple Express (2008)
But what I do have are a very particular set of skills.แต่ฉันมีทักษะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Taken (2008)
Skills I've acquired over a very long career.ทักษะการแย่งคืนที่เชี่ยวชาญและชำนาญในอาชีพนี้ Taken (2008)
Skills that make me a nightmare for people like you.ทักษะที่ทำให้คนอย่างพวกแกต้องฝันร้าย Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทักษะ[n.] (thaksa) EN: skill ; talent ; ability ; capability   FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f]
ทักษะการขาย[n. exp.] (thaksa kān khāi) EN: salesmanship   FR: esprit commercial [m]
ทักษะการฟัง[n. exp.] (thaksa kān fang) EN: listening skills   FR: capacité d'écoute [f]
ทักษะในการจัดการ[n. exp.] (thaksa nai kān jatkān) EN: managerial skills   

English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplishment[N] ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน
aim[N] ทักษะการเล็ง
art[N] ความสามารถ, See also: ทักษะ, Syn. skill, craft
art[N] ทักษะทางศิลปะ
artifice[N] ทักษะ, Syn. skill, ingenuity
bent[N] ทักษะ, See also: ความชำนาญ, Syn. talent, skill
bravura[N] ทักษะและความกระตือร้นจะทำในเชิงศิลปะ
control[N] ทักษะ, Syn. skill
craft[N] ทักษะ, See also: ฝีมือ, Syn. skill, proficiency
craft[N] ทักษะการโกง, Syn. cunning, duplicity

English-Thai: Nontri Dictionary
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
unskilful(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ไม่ชำนาญ,ไม่มีทักษะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
スキル[すきる, sukiru] (n) ทักษะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ , See also: A. ungeschickt,
Ungeschicklichkeit(n) |die, pl. Ungeschicklichkeiten| การที่ไร้ทักษะ, ความงุ่มง่าม, ความไม่มีพรสวรรค์ เช่น Oft schimpft man über seine eigene Ungeschicklichkeit, wenn man beispielsweise beim Essen aufs Hemd kleckert.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top