Search result for

ทักทาย

(53 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทักทาย-, *ทักทาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทักทาย[V] greet, See also: say hello, address, Syn. โอภาปราศรัย, ทัก, ปราศรัย, Example: เมื่อเธอออกจากห้องมา เธอก็ทักทายพูดคุยกับคนใช้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส, Thai definition: ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง
ทักทายปราศรัย[V] greet, See also: address, exchange greeting, say hello, speak to, Syn. ทักทาย, ทัก, โอภาปราศรัย, ไต่ถามทุกข์สุข, Example: ประธานในพิธีทักทายปราศรัยกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน, Thai definition: ทักทายและไต่ถามทุกข์สุขกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทักทายก. ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just come and say hi for, like, five minutes.แค่ทักทาย แค่ 5 นาที Pret-a-Poor-J (2008)
-Hey. I'm gonna go say hey to aaron, okay?เฮ้ ฉันจะไปทักทาย แอรอนหน่อยนะ โอเคไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
So he wanted to come and say hi and I wanted to see youดังนั้นเขาเลยอยากจะมาทักทาย แล้วก็อยากจะเจอเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah. uh, listen, I gotta say hello to somebody...เฮ้ ฟังนะ ฉันต้องไปทักทายคนอื่น ๆ สักหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
- Greet them I will.-ข้าจะไปทักทายพวกมันเอง Ambush (2008)
Say hello to your grandpa.ทักทายท่านซะ ปู่ของลูกไง Scandal Makers (2008)
I'm Blake. This is my partner, Tom. Tom, say what's up.ฉัน เบลคก์ นี่เพื่อนของฉัน ทอม \ ทอม ทักทายโบลท์สิ Bolt (2008)
Benjamin... would you mind if, time to time, I stop by and say hello?เบนจามิน จะรังเกียจไหม ถ้าฉันจะแวะมาทักทายเป็นคั้งคราว? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Just calling to say hi.แค่โทรมาทักทายนะ Passengers (2008)
He just wanted to say hi.เขาแค่มาทักทายน่ะ The Lazarus Project (2008)
We offer only happiness and good greetings.เรานำความสุขมาให้ ทักทายอย่างเป็นมิตร Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I almost said hi to a dead body.ฉ้นเกือบต้อง พูดทักทายกับร่างที่ตายแล้ว. Episode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทักทาย[v.] (thakthāi) EN: greet ; say hello ; address   FR: adresser la parole à ; saluer
ทักทาย[X] (thakthāi) EN: hello !   FR: salut ! ; bonjour !
ทักทายปราศรัย[v. exp.] (thakthāi prāsai) EN: greet ; address ; exchange greeting ; say hello ; speak to   

English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greet with[PHRV] ทักทายด้วย, See also: ต้อนรับด้วย
greet[VT] ทักทาย, See also: ปราศรัย, ทำความเคารพ, แสดงการต้อนรับ, Syn. salute, welcome
hail[VT] ร้องทักทาย, See also: ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก, Syn. greet, salute
salaam[VI] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute
salaam[VT] ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม), Syn. salute
salute[VI] กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute[VT] กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute with[PHRV] ทักทาย, See also: ต้อนรับ, ให้เกียรติ
shake hands[IDM] จับมือทักทาย, See also: ทักทาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
girlie(เกิร์ล'ลี) adj. เกี่ยวกับผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อย n. คำทักทายเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว (เช่นคุณหนู!,หนู!), Syn. girl,woman
greet(กรีท) vt. ทักทาย,คำนับ,รับรอง,ต้อนรับ. vi. คำนับ., See also: greeter n., Syn. address
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
handclaspn. การจับมือทักทาย
ma'am(แมม,มาม) n. =madam,แหม่ม,คำเรียกทักทายราชินีหรือเจ้าหญิงอังกฤษ
recognise(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก,การยอมรับ,การทักทาย,การแสดงว่าเห็นคุณค่า,การแสดงว่ารู้จัก,การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hail(vt) โห่ร้องอวยชัย,ต้อนรับ,เรียก,ทักทาย
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ask after (PHRV ) ทักทายปราศรัย, ถามสารทุกข์สุขดิบ, ไปเยี่ยมเยียน(ถามอาการ)
See also: S. inquire after,

German-Thai: Longdo Dictionary
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top