Search result for

ทะลุ

(55 entries)
(0.0554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะลุ-, *ทะลุ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลุ    [V] pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
ทะลุเป้า    [V] top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทะลุทะลวง    [V] pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai definition: เจาะผ่านไปได้
ทะลุดทะลาด    [V] be hurried, See also: be in haste, be thoughtless, be heedless, Syn. พรวดพราด, ถลำถลาก
ทะลุปรุโปร่ง    [ADV] clearly, See also: completely, transparently, Example: เราควรทำความเข้าใจปัญหาของเด็กให้ทะลุปรุโปร่ง, Thai definition: อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด
ทะลุกลางปล้อง    [V] cut in, See also: interrupt, be saucy, Syn. ทะลึ่ง, ทะลึ่งบ้อง, พูดโพล่ง, พูดสอด, Example: เจ้าของบ้านทะลุกลางปล้องขึ้นมาขัดจังหวะ, Thai definition: พูดสอดขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังพูดกันอยู่, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะลุก. เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง.
ทะลุว. ที่เป็นรู เช่น หม้อทะลุ.
ทะลุกลางปล้องก. พูดสอดขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังพูดกันอยู่.
ทะลุดทะลาดว. ถลำถลาก, พลั้ง ๆ พลาด ๆ, ไม่ระมัดระวัง.
ทะลุปรุโปร่งว. อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด.
ปรุทะลุ, ตลอด, เช่น เที่ยวเสียปรุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perforans; perforatingทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating; perforansทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invadeทะลุทะลวง, เข้าไป, ลาม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through   FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngplǿng) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in   FR: interrompre la conversation
ทะลุดทะลาด[v.] (thaluthalāt) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless   
ทะลุทะลวง[v. exp.] (thalu thalūang) EN: pierce ; penetrate   
ทะลุปรุโปร่ง[adv.] (thalupruprōng) EN: clearly ; completely ; transparently   
ทะลุเป้า[v. exp.] (thalu pao) EN: top ; break ; surpass   

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore    [VT] ทะลุ, See also: เจาะ, ไช, ด้น, ไชชอน, Syn. ream
penetrate    [VT] แทรกซึม, See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป, Syn. infiltrate, seep
penetrate through    [PHRV] ลอดผ่าน, See also: ทะลุผ่าน
penetrate to    [PHRV] เข้าไปถึง, See also: ทะลุเข้าไปยัง
thread    [VT] ทะลุผ่าน
thru    [PREP] ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด
thru    [ADV] ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด
thru    [ADJ] ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
crossheading(ครอสเฮด'ดิง) n. หัวข้อย่อย,ซอยหรือตรอกที่ทะลุกันได้
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
fistula(ฟิส'ชุละ) n. แผลชอนทะลุ,ท่อ, See also: fistular adj. -pl. fistulas,fistulae, Syn. duct
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx
impale(อิมเพล') vt. แทงทะลุ,เสียบ,เสียบทะลุ,ทำให้หมดหวัง., Syn. empale., See also: impaler n. impalement n., Syn. spike

English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
heady(adj) มึนเมา,มุทะลุ,ผลุนผลัน,รุนแรง
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง
penetrable(adj) เข้าไปได้,แทรกซึม,ทะลุปรุโปร่ง,ลอดได้,ผ่านได้
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
penetrative(adj) ทะลุผ่าน,แทรกซึม,ซึม,ฝ่าเข้าไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貫通[かんつう, ] (vt) ทะลุผ่าน

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

Are you satisfied with the result?

Go to Top