Search result for

ทหาร

(112 entries)
(0.0713 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทหาร-, *ทหาร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กรมสารบัญทหารบก (n ) Adjutant Generals Department
ทหารSoldier
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) (n ) enlisted personnel, enlisted soldiers
ทหารพราน (n ) ranger
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) (n phrase ) Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทหาร    [N] military, See also: soldier, Syn. นักรบ, Example: ชาวอังกฤษกำลังถกเถียงกันว่า ทหารควรเป็นอธิบดีตำรวจได้หรือไม่, Count unit: คน, กอง, นาย, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบ
ทหารบก    [N] army officer, Syn. ทหารรักษาพระองค์, ทหารราบ, Example: ทหารเรือบางส่วนรู้สึกว่า ทหารบกกลุ่มหนึ่งกำลังจะก่อการจลาจลขึ้น, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่ทำการรบทางภาคพื้นดิน
ทหารม้า    [N] trooper, See also: cavalryman, Example: การรบตกหนักอยู่กับทหารม้า, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่ใช้ม้าเป็นพาหนะ
ทหารยาม    [N] sentry, See also: sentinel, guard, Example: ปัญหาเรื่องเปรตทำให้ทหารยามเกิดความหวาดหวั่น, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่มีหน้าที่ตรวจตรา
ทหารราบ    [N] infantry-man, Syn. ทหารบก, พลเดินเท้า, พลลาดตระเวน, Example: พิบูลย์สมัครเข้าเป็นทหารราบในหน่วยรบที่ 5, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่รบทางภาคพื้นดิน และมักเดินทางด้วยเท้า
ทหารหาญ    [N] soldier, See also: military man, military person, Syn. ทหาร, Example: ทหารญี่ปุ่นยกพลต่อสู้กับทหารหาญ นักรบแห่งแดนสยามที่ปักหลักตามชายหาด, Count unit: คน, นาย
ทหารช่าง    [N] army engineer, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยทหารช่างขึ้น ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, Thai definition: หน่วยทหารที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมของกองทัพ
ทหารพราน    [N] scout, See also: field army, Syn. หน่วยสอดแนม, Example: ทหารพรานมีหน้าที่เดินลาดตระเวนตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สอดแนมของกองทหาร
ทหารเรือ    [N] mariner, See also: navy, sailor, Syn. กะลาสี, นาวิกโยธิน, ลูกประดู่, Example: ทหารเรือจำนวน 30 นาย ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการบนเรือรบหลวงเพื่อลาดตระเวนในน่านน้ำไทย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่รบโดยใช้เรือเป็นพาหนะ และใช้อาวุธซึ่งติดอยู่กับเรือนั้น
ทหารอากาศ    [N] air force man, See also: air force, Syn. อากาศโยธิน, Example: ทหารอากาศมีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศ, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารซึ่งได้รับการฝึกให้ใช้เครื่องบินเป็นพาหนะ และใช้อาวุธที่ติดอยู่กับเครื่องบินนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทหาร(ทะหาน) น. ผู้มีหน้าที่สู้รบป้องกันประเทศ, นักรบ.
ทหารกองประจำการน. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการและได้เข้ารับราชการในกองประจำการจนกว่าจะได้ปลด, (ปาก) ทหารเกณฑ์.
ทหารกองเกินน. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้าสิบแปดปี หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินภายหลังอายุย่างเข้าสิบแปดปีแต่ไม่เกินสี่สิบหกปี.
ทหารผ่านศึกน. ทหารหรือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล
ทหารผ่านศึกทหารหรือบุคคลซึ่งทำการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด.
ทหารเกณฑ์น. ทหารกองประจำการ.
ทหารเลวน. พลทหาร.
พล, พล-ทหาร เช่น กองพล ตรวจพล ยกพลขึ้นบก
ลูกน้ำเค็มทหารเรือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
member of the armed forcesทหาร (ทุกเหล่าทัพ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reserves, organizedทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organized reservesทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
noncombatantทหารหน่วยช่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
militiamenทหารอาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drafteeทหารเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artillerymenทหารปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Child soldiersทหารเด็ก [TU Subject Heading]
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]
Drafteesทหารเกณฑ์ [TU Subject Heading]
Mercenary troopsทหารรับจ้าง [TU Subject Heading]
Militiaทหารอาสา [TU Subject Heading]
Non-commissioned officersทหารชั้นประทวน [TU Subject Heading]
Officersทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Parachute troopsทหารพลร่ม [TU Subject Heading]
Soldiersทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rope!ทหารจ๋อ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Army!ทหารบก! Iron Man 2 (2010)
Get your hand grenades, soldiers.มารับระเบิด ทหาร The Great Dictator (1940)
Hynkel takes power.อำนาจเป็นของเฮนเคิล ทหารยิวคนนั้น The Great Dictator (1940)
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Jewish soldier. Been here since the war.ทหารยิว อยู่นี้ตั้งแต่สงคราม The Great Dictator (1940)
The storm troopers will be after you.สารวัตรทหารพวกนั้น จะกลับมาหาคุณ The Great Dictator (1940)
Something's happened. The storm troopers helped me up.มีบางอย่างผิดปกติ พวกสารวัตรทหารพยุงฉันขึ้น The Great Dictator (1940)
- Call out the storm troopers.- สั่งสารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
The storm troopers!สารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
It's the storm troopers!นั้นมัน สารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
The storm troopers are searching every house.สารวัตรทหาร เขาค้นบ้านทุกหลัง The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทหาร[n.] (thahān) EN: soldier   FR: soldat [m] ; militaire [m]
ทหารช่าง[n. exp.] (thahān chāng) EN: military engineer   FR: ingénieur militaire [m]
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thupphonlaphāp) EN: disabled soldiers   
ทหารบก[n.] (thahān bok) EN: soldier   FR: soldat [m] ; militaire [m] ; fantassin [m]
ทหารผ่านศึก[n.] (thahānphānseuk) EN: veteran   FR: vétéran [m] ; ancien combattant [m]
ทหารม้า[n.] (thahān mā) EN: cavalry   FR: cavalerie [f]
ทหารม้า[n. exp.] (thahān mā) EN: cavalryman ; trooper ; cavalry officer   FR: cavalier [m] ; soldat de la cavalerie [m] ; officier de cavalerie [m]
ทหารยาม[n.] (thahān yām) EN: sentry ; sentinel   FR: sentinelle [f] ; factionnaire [m] ; garde [m]
ทหารราบ[n.] (thahān rāp) EN: infantry   FR: infanterie [f]
ทหารราบ[n. exp.] (thahān rāp) EN: infantryman   FR: soldat d'infanterie [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX , S. base exchange (BX)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airman    [N] ทหารอากาศ
army engineer    [N] ทหารช่าง
army officer    [N] ทหารบก
artillerist    [N] ทหารปืนใหญ่, Syn. artilleryman
artilleryman    [N] ทหารปืนใหญ่, Syn. artillerist
batman    [N] ทหารรับใช้
batmen    [N] ทหารรับใช้ (คำนามพหูพจน์ของ batman)
cannon fodder    [N] ทหารที่ถูกคิดว่าเป็นเพียงวัตถุที่ใช้ทำสงคราม
cannoneer    [N] ทหารที่ยิงปืนใหญ่, Syn. artilleryman, gunner
cavalry    [N] ทหารม้า, Syn. cavalryman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
ahqabbr. Air Headquarters กองบัญชาการทหารอากาศ, Army Headquarters กองบัญชาการทหารเรือ
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella

English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ
amazon(n) ทหารหญิง,นักรบหญิง
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
barracks(n) ค่ายทหาร
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
billy(n) กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dogface (n slang ) ทหารราบ พลเดินเท้า
See also: S. infantryman,
praetorian (n) ทหารโรมัน
reserve (n ) ทหารกองหนุน
union (n) ทหารฝ่ายเหนือของสงครามกลางเมือง
See also: S. yankee,
veteran (n ) ทหารผ่านศึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐん, gun] (n) ทหาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海軍[かいぐん, kaigun] Thai: ทหารเรือ English: navy
軍人[ぐんじん, gunjin] Thai: ทหาร English: military personnel

German-Thai: Longdo Dictionary
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)
Soldat(n) |der, pl. Soldaten| ทหาร
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
Dienst(n) |der, pl. Dienste| หน่วยงานบริการ เช่น หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานทหาร, หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น
Bundeswehr(n) |die, nur Sg.| กองทัพเยอรมัน, กองกำลังทหารเยอรมัน เช่น Morgen übernimmt die Bundeswehr in Masar-i-Scharif das Kommando über die Internationale Afghanistanschutztruppe Isaf im Norden des Landes.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top