Search result for

ทว่า

(24 entries)
(0.2744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทว่า-, *ทว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทว่า[CONJ] but, Syn. แต่ทว่า, แต่ว่า, แต่, แต่ถ้าว่า, Example: ถึงแม้จะยอมทำงานทุกอย่างโดยไม่ย่อท้อ ทว่าครอบครัวของสุดใจก็ยังคงจนอยู่, Thai definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์ขัดแย้งกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทว่า(ทะว่า) สัน. แต่ถ้าว่า, แต่ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your mother truly belonged to lower class, but...แม่ของเจ้าอาจ จะเป็นพวกชั้นต่ำ ทว่า.. Vampire Hunter D (1985)
But after nine years of fighting, the Afghan Forces are now getting their Stinger missiles, and are now beginning to hold their own against the Air-Strikes.แต่ทว่าหลังจาก 9 ปีของการต่อสู้ ตอนนี้กองทัพอัฟกันกำลังจะมีจรวดมิซซายสตริงเจอร์ และเริ่มที่จะตอบโต้ทางอากาศ Rambo III (1988)
He is now two years old and calls Horst "Papa. "ตอนนี้สองขวบแล้ว และเรียกฮอร์สทว่า "ปาป๊า" Seven Years in Tibet (1997)
But in my opinion... there's nothing as beautiful as our traditional music.แต่ทว่าในความเห็นของข้าพเจ้า... ไม่มีอะไรงดงามเท่าดนตรีพื้นบ้านเรา The Red Violin (1998)
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ... Malèna (2000)
But the hearts of Men are easily corrupted.แต่ทว่าจิตใจมนุษย์ ลุ่มหลงมัวเมาโดยง่าย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But something happened then the Ring did not intend.แต่ทว่าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่มันตั้งใจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But alas, eleventh-one years is far too short a time to live among such excellent and admirable Hobbits.แต่ทว่า 111 ปีเป็นเวลาที่สั้นมาก เมื่อได้อยู่ท่ามกลาง ผองเพื่อนฮ้อบบิทส์ผู้แสนดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
With the tying of this sash, we shall unite not only two lives, but two kingdoms.ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ เราจะรวมชีวิตคนสองแผ่นดินเข้าด้วยกัน ทว่า สองอณาจักร Mulan 2: The Final War (2004)
But in times like these... well, it should be fought by another kind of evil.ทว่านาทีวิกฤตอย่างนี้ คงต้อง... สยบอธรรม ด้วยอธรรมประมาณกัน The Chronicles of Riddick (2004)
Now normally I would present the medals, but today we have someone more important, and sertainly better looking.โดยปกติแล้วจะเป็นเวลา ที่ผมจะมอบเหรียญกล้าหาญ ทว่าวันนี้ เรายังมีอีกเรื่องที่สำคัญ Ladder 49 (2004)
Have you ever told someone - not a relative - "I love you"?คุณเคยบอกคนที่ไม่สนิทว่า - "ฉันรักคุณ"ไหม? National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทว่า[X] (thawāi) EN: if   FR: mais

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
but(บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
only(โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ), Syn. solely,alone
whereas(แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม,ในกรณีที่เหตุ,ด้วยเหตุที่,อย่างไรก็ตาม,แต่ทว่า
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้,อนึ่ง,อีกประการหนึ่ง,อย่างไรก็ตาม,ถึงกระนั้นก็ดี,ไม่เท่านั้น,แต่ทว่า, Syn. nevertheless,still

English-Thai: Nontri Dictionary
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
only(con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า
whereas(con) ด้วยเหตุที่,แต่ทว่า,ในกรณีที่,ในทางตรงกันข้าม

German-Thai: Longdo Dictionary
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top