Search result for

ทวีคูณ

(32 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทวีคูณ-, *ทวีคูณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวีคูณ[N] double, See also: be twice, be twofold, Syn. สองเท่า, Example: การพายเรือทวนน้ำต้องใช้กำลังเป็นทวีคูณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวีคูณ[V] multiply, See also: increase, add, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่ม, ทวี, Example: หากลูกยิ่งดิ้นแรงมาก คุณแม่ก็ยิ่งจุกเสียดมาก ความเครียดก็ยิ่งทวีคูณ, Thai definition: เพิ่มมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวีคูณว. ๒ เท่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties and learned to adapt them to our soils and climates.หลังธัญญาหารแห่งชีวิตกำแรก เราได้ทวีคูณความหลากหลายของมัน ปรับปรุงมันให้เข้ากับดินและสภาพอากาศ Home (2009)
replicating, spreading like a virus, multiplying in exponentials.Nเข้าไปแทนที่.. เหมือนไวรัส ที่ขยายพันธุ์ได้แบบเท่าทวีคูณ Gamer (2009)
Target is experiencing exponential growth at an absolute rate of 10,000 to 1 on an ascendant curve.เป้าหมายได้เพิ่มปริมาณในรูปแบบทวีคูณ ที่ขยายจาก1หน่วยเป็น10,000หน่วย ด้วยอัตราส่วนเส้นโค้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Multiple partners.มันทวีคูณเป็นคู่ Dirty Harry (2009)
He became known as the Boy with the Bleeding Heart because his grief was twofold.แต่พระองค์ถูกรู้จักกัน ในชื่อเจ้าชายผู้เสียพระโลหิต กลางพระหทัย เพราะความเศร้าโศก ของพระองค์ทรงทวีคูณ A Night at the Bones Museum (2009)
Your brother's powers could increase a thousand-fold.พลังของน้องชายคุณ อาจเพิ่มได้ถึงพันทวีคูณ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Your brother's powers could increase a thousandfold.พลังของน้องชายคุณ สามารถเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
They're almost always multiple repeat offenders.พวกเขามักจะกระทำความผิดช้ำ ๆ และเพิ่มจำนวนทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ The Eyes Have It (2009)
Every time we administered the protocol, his intelligence increased exponentially.ทุกครั้งที่เราทำการบำบัดเขา สติปัญญาเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ The Plateau (2010)
We can double our strength.ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากเป็นทวีคูณ The Sacrifice (2010)
Imagine our suffering multiplied, spread over this entire earth.ลองจินตนาการถึงความทกข์ทรมาน ของเราที่มีมากทวีคูณ แผ่กระจาย ไปทั่วโลกใบนี้ Cold Grey Light of Dawn (2011)
Lonely boy's fans are slowly dwindling, but his haters are going forth and multiplying.แฟนๆของหนุ่มขี้เหงากำลังเริ่มลดลงอย่างช้าๆ แต่คนที่เกลียดเขาน่ะหรอ เพิ่มขึ้นทวีคูณเลยล่ะ Rhodes to Perdition (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวีคูณ[v.] (thawīkhūn) EN: double   FR: doubler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
double[N] จำนวนสองเท่า, See also: ทวีคูณ, Syn. duplicate
double[ADJ] สองเท่า, See also: ทวีคูณ, Syn. twice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า,หลากหลาย,เชิงซ้อน,ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร,โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
multiplication(มิลทิพลิเค'เชิน) n. การคูณ,ภาวะที่ถูกคูณ,การเพิ่มทวีคูณ,การทับทวี.
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
multiplier(มัล'ทิไพลเออะ) n. ตัวคูณ,ผู้คูณ,สิ่งที่เพิ่มทวีคูณ,อุปกรณ์เพิ่มผลบางอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
double(adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคูณ
double(vt) เป็นสองเท่า,ทวีคูณ,พับสองทบ,ทำซ้ำ,เป็นอยู่
doubly(adv) เป็น 2 เท่า,เป็นทวีคูณ,ซ้ำ,เป็น 2 หน
dual(adj) คู่,สอง,ทวีคูณ
duplex(adj) ทวีคูณ,สองเท่า,คู่,ซึ่งมี 2 ส่วน
duplicate(vt) ทำสำเนา,ทวีคูณ,ทำจำลอง,ก๊อบปี้,โรเนียว,ทำซ้ำ
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน
multiplication(n) การคูณ,การเพิ่มจำนวน,การทวีคูณ
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top