Search result for

ทวารหนัก

(49 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทวารหนัก-, *ทวารหนัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวารหนัก[N] anus, See also: rectum, Syn. รูก้น, รูขี้, Example: อาการเส้นเลือดโป่งพองที่ทวารหนักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าริดสีดวงทวารหนัก, Thai definition: ช่องสำหรับขับอุจจาระจากร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anusทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctatresia; atresia ani; atresia, analทวารหนักไร้รูเปิดแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia ani; atresia, anal; proctatresiaทวารหนักไร้รูเปิดแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia, anal; atresia ani; proctatresiaทวารหนักไร้รูเปิดแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal atresia; atresia ani; proctatresiaทวารหนักไร้รูเปิดแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anusทวารหนัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anusทวารหนัก [TU Subject Heading]
Proctitisทวารหนักอักเสบ [TU Subject Heading]
Anal Strictureทวารหนักตีบ [การแพทย์]
Anusทวารหนัก, ทวาร, รูทวารหนัก, รูเปิดของทวารหนัก, ช่องทวารหนัก [การแพทย์]
Anus Diseasesทวารหนัก, โรค [การแพทย์]
Anus Neoplasmsทวารหนัก, เนื้องอก [การแพทย์]
Fissure in Anoทวารหนัก,แผลรอยแตก,ทวารหนักปริ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry, patient's got a rectal bleed.ขอโทษ คนไข้เลือดออกที่ทวารหนัก Dying Changes Everything (2008)
- And a colonoscopy.แล้วก็สอดกล้องในทวารหนักด้วย Dying Changes Everything (2008)
We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to the surface.เราจะสอดท่อที่มีแสงเข้าไปทางทวารหนัก ผ่านลำไส้ใหญ่จนเราพบganglioma Dying Changes Everything (2008)
Yesterday this would've been a simple drainage. But that was before dr.แต่นั่นมันก่อนที่ ดร.หยาง ขู่คนไข้ฉันด้วย ศัลยกรรมทวารหนักเทียม ที่ไม่จำเป็นนั่น Good Mourning (2009)
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss.การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว A New Day in the Old Town (2009)
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
The mucus retains so.บริเวณที่ประกบระหว่างปากและทวารหนักจะใช้เป็นที่กักเก็บของเสีย The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Once had a guy try to explain the dope balloon up his butt on bad Thai food.ครั้งหนึ่งมีผู้ชายพยายามอธิบาย ยาที่ซุกใส่ถุงยางอนามัยยัดใส่รูทวารหนัก เพราะทานอาหารไทยเข้าไปแล้วท้องเสีย Green Light (2010)
All I can say is if I ever get anal polyps,ทั้งหมดที่ฉันพูดได้ก็คือ ถ้าฉันเคยเป็นริดสีดวงทวารหนัก Face Off (2011)
Penny could have been inspecting Raj's anal region for parasites.เพนนีเองก็อาจจะ สำรวจทวารหนักของราจ เพื่อหาพยาธิก็ได้ The Skank Reflex Analysis (2011)
Well, now, you're going to feel my power as it surges downward from me, straight through you, from nostril to rectum, now until the end of time.งั้นทีนี้คุณจะได้รู้สึกถึงพาวฯของผม ที่พุ่งตรงจากผมไปหาคุณ จากรูจมูกถึงทวารหนัก ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป Biology 101 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวารหนัก[n.] (thawānnak) EN: anus ; rectum   FR: anus [m] ; rectum [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anus[N] ทวารหนัก, See also: ช่องทวารหนัก
asshole[N] ทวารหนัก, Syn. anus
ane[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
arse-hole[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
box[SL] ทวารหนัก
chocolate starfish[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
chuff[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
Gary Glitter[SL] ทวารหนัก
ring-piece[SL] ทวารหนัก, See also: รูก้น
ringtum[SL] ทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anal(เอ' เนิล) adj. เกี่ยวกับทวารหนัก
anus(เอ'นัส) n., (pl. anuses) ทวารหนัก
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
bugger(บัก'เกอะ) n. อ้ายหนุ่ม,หนู,อ้ายหนู,ผู้กระทำการสังวาสทางทวารหนัก,ผู้ร่วมเพศกับสัตว์
buggeryn. การร่วมเพศทางทวารหนัก,การ่วมเพศกับสัตว์
colostomyn. ศัลยกรรมสร้างทวารหนักเทียมโดยเปิดเข้าไปในลำไส้ใหญ่
enema(เอน'นะมะ) n. การฉีดยาเข้าไปในไส้ตรง,ยาฉีดดังกล่าว,ยาสวนทวารหนัก,เครื่องสวนทวารหนัก
sodomy(ซอด'ดะมี) n. การสังวาสที่ผิดธรรมชาต' (โดยเฉพาะเข้าทางทวารหนัก) ,การสังวาสระหว่างคนกันสัตว์., See also: sodomitical adj. sodomitic adj., Syn. bestiality
vent 1(เวนทฺ) n. รูเปิด,ช่อง,ทางออก,ช่องอากาศ,ปากกระบอกปืน,ทวาร,ทวารหนัก,ช่องขับถ่าย. vt. เปิดทางออกให้,ระบายออก,ขับออก

English-Thai: Nontri Dictionary
anus(n) ทวารหนัก
vent(n) ช่องว่าง,ทางออก,ช่องระบายอากาศ,ทวารหนัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top