Search result for

ทรัพย์สินทางปัญญา

(26 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรัพย์สินทางปัญญา-, *ทรัพย์สินทางปัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัพย์สินทางปัญญา[N] intellectual property, Example: สินค้าที่ใช้ไฮเทค ล้วนเป็นสินค้าที่จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
property, intellectualทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intellectual Property ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่โดยทั่วไปหมายถึงทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เกิดขึ้นจากความพากเพียรในสติปัญญา/การรอบรู้ ส่วนใหญ่หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบ และลิขสิทธิ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual property (International law)ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา " หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถถือครอง และ/หรือเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์ได้ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ - Patent สิทธิบัตร หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างใหม่ ยังไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ - Copy Rights ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ - Neighboring Rights สิทธิข้างเคียง เป็นความคุ้มครองที่แตกแขนงมาจากลิขสิทธิ์ เนื่องจากงานที่สร้างขึ้นไม่สามารถถูกจัดเข้าเป็นงานลิขสิทธิ์ได้โดยตรง เพราะผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นสื่อกลาง และก่อให้เกิดผลงานโดยใช้ เครื่องมือในทางวิชาชีพสร้างงานขึ้นมา ดังนั้น บุคคลผู้ที่เข้ามาเป็น สื่อกลางเพื่อผลิตงานให้แก่ผู้สร้างงานจึงควรมีสิทธิในผลงานนั้นเหมือนกับ เจ้าของงานลิขสิทธิ์ด้วย - Trade Marks เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะได้ว่าสินค้านั้นเป็นของ ผู้ใด ใครเป็นเจ้าของ และมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า ยี่ห้อ สำหรับเครื่องหมายการค้านั้น จะเป็นภาพ เป็นคำ หรือเป็นตัวอักษรก็ได้ Service Marks เครื่องหมายบริการ เป็นเรื่องที่เกิดใหม่เนื่องจากสินค้าบริการได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการเงิน การโทรคมนาคม จึงทำให้ผู้ให้บริการต้องการที่จะใช้เครื่องหมาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริการของตน เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้า " [การทูต]
ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นสิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ แบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ (1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งออกได้เป็น สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (2) ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนตร์ หรืองานด้านอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานข้อมูล ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิทธิหรือการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นผลผลิตทางทรัพย์สินทางปัญญานั้น

ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วสองครั้งโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
Intellectual property. I helped you.ทรัพย์สินทางปัญญา มาฉันช่วย To Hell... And Back (2009)
Oh, well, they find it to be intellectual property theft.อ่อ เหรอ แต่นี่พวกเขาบอกว่า เป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา The Social Network (2010)
The Winklevi aren't suing me for intellectual property theft.พี่น้องวิงเคิลวอสไม่ได้ฟ้องผม ข้อหาขโมยทรัพย์สินทางปัญญา The Social Network (2010)
You don't have to be an intellectual property expert to understand the difference between right and wrong.ท่านไม่ต้องเป้นผู้เชี่ยวชาญ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ท่านก็เข้าใจได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด The Social Network (2010)
Kepler measures these minute changes in light.ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นคือ เส้นโค้งแสดงแสงเป็นคงที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาโลก ไปทั่วก็กลับมาขึ้นอีกครั้ง Are We Alone? (2010)
So you're looking for that dip in light for each star when a planet goes across, and the bigger the planet, the more light it blocks, the bigger the dip.จากขนาดของกรม ทรัพย์สินทางปัญญา แต่มันไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะสังเกต เห็นดาวดวงหนึ่งได้ตลอดเวลา Are We Alone? (2010)
It falls into a different dip, and a neighboring Universe is born.มันตกอยู่ในกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่แตกต่างกัน และจักรวาลที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิด Is There an Edge to the Universe? (2011)
She grew unhappy with the 'Division of Intellectual Property' and had a falling out.เธอคงไม่ค่อยดีใจสำหรับ ทรัพย์สินทางปัญญา อันนี้หรอก และสูญเสียมันไป Matter of Time (2012)
He, uh, keeps our intellectual property safe.เขา เอ่อ รักษา ความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา Panama Red (2012)
I mean, the company owns the intellectual property, but they've got some pretty big stock options coming their way.ผมหมายถึง บริษัท เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา แต่พวกเขาก็ได้รับสิทธิ์ ในการถือหุ้นจำนวนมาก ตามมาด้วย Nameless (2013)
Our interest in this place is entirely in the intellectual property.สิ่งเดียวที่เราสนใจสำหรับที่นี่คือทรัพย์สินทางปัญญา Trompe L'Oeil (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (sapsin thāng panyā) EN: intellectual property   FR: propriété intellectuelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intellectual property[N] ทรัพย์สินทางปัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Intellectual Property Rights (IPR) (n) ทรัพย์สินทางปัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
知的財産権[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] ทรัพย์สินทางปัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top