Search result for

ทรัพย์สมบัติ

(47 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรัพย์สมบัติ-, *ทรัพย์สมบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรัพย์สมบัติน. ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้.
พิภพทรัพย์สมบัติ เช่น ผ่านพิภพ คือ ครองสมบัติ. (ดู วิภว-).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expedimentทรัพย์สมบัติทั้งปวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That I would give it back in a second if it meant I could have one more day with him.ชั้นไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติ ขอแค่ได้อยู่กับพ่อชั้นแค่วันเดียว Good Will Hunting (1997)
I am sorry I have nothing to give youฉันเสียใจที่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร จะมอบให้คุณ Failan (2001)
When my son comes of age to marry Zesay, let him receive all my wealth without exception.เมื่อลูกชายของข้าถึงวัย ที่จะแต่งงานกับเซซือ ให้เขาได้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหมด ของข้า อย่าให้มีปัญหาใดๆ Milarepa (2006)
The estate goes to the charity if he drops out.ทรัพย์สมบัติจะถูกนำไปบริจาค ถ้าเขาหยุดเรียน A Millionaire's First Love (2006)
According to Mr Chow's will, all the properties, stocks, bonds and cash will be inherited solely by Ms Chow.ดังนั้นที่คุณเชาจะทำ ทรัพย์สมบัติทั้งหมด หุ้น พันธบัตรและเงินสด Confession of Pain (2006)
In principle, all of Mr Chow's fortune is now Ms Chow's.โดยหลักการ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคุณเชา ตอนนี้เป็นของคุณนายเชา Confession of Pain (2006)
After we get GyehRu, all of GyehRu's women and treasure will be yours!หลังจากที่เราจัดการเครูแล้ว ผู้หญิงเครูและทรัพย์สมบัติจะตกเป็นของพวกท่าน! The Book of the Three Hans (2006)
AND FOR THOSE FEW WHO AREN'T LEGACIES,และสำหรับผู้คนส่วนน้อยที่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมาย Poison Ivy (2007)
- His small fortune will not buy me.-ทรัพย์สมบัติของเขาซื้อฉันไม่ได้หรอก Becoming Jane (2007)
The preservation of the rights of property.-เพื่อรักษาสิทธิในทรัพย์สมบัติครับ Becoming Jane (2007)
If you aspire to inherit my property, you must prove yourself more worthy.ถ้าเธออยากได้ทรัพย์สมบัติของฉัน เธอต้องพิสูจน์ตัวของเธอว่าเธอคู่ควรกับมัน Becoming Jane (2007)
"'... a treasure""... ทรัพย์สมบัติชิ้นนี้" Becoming Jane (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions   FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chattel[N] ทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนย้ายได้
fortune[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย
mammon[N] ทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สมบัติ
means[N] เงินทอง, See also: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง, Syn. resources, property
money[N] ทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สมบัติ, Syn. funds, capital, property
pelf[N] เงิน, See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา, Syn. money, dollars, coin, bank notes
possession[N] สิ่งที่ครอบครองอยู่, See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง, Syn. personal property, real estate
possessions[N] ทรัพย์สมบัติ
property[N] ทรัพย์สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน
wealth[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย, See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
deplume(ดีพลูม') vt. ถอนขน,เด็ด,ริบ (ทรัพย์สมบัติ) ,ปลด (ยศ ตำแหน่ง), See also: deplumation n.
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
mammom(แมม'มัน) n. ทรัพย์สมบัติ
pelf(เพลฟฺ) n. เงิน,ทรัพย์สมบัติ,เงินทอง,ของที่ปล้นสะดมมา, Syn. wealth
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions,holding,attibute,trait,feature
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means

English-Thai: Nontri Dictionary
asset(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
gold(n) ทอง,ทองคำ,เหรียญทอง,ทรัพย์สมบัติ
legacy(n) มรดก,ทรัพย์สมบัติ,ของขวัญ
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ,ข้าวของเงินทอง
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
property(n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top