Search result for

ทรราช

(26 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรราช-, *ทรราช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรราช[N] tyrant, Example: เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจึงทราบว่าเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ทรราชหนีไปต่างประเทศแล้ว, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน
ทรราช[N] tyrant, See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler, Example: พวกเราได้เข้าร่วมเหตุการณ์ขับไล่ทรราชเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรราชน. ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน. (อ. tyrant), เรียกลัทธิเช่นนั้น ว่า ทรราชย์ หรือ ระบบทรราชย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tyrantทรราช [ดู despot ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tyrannyทรราชย์, ระบบทรราชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Free this land from tyranny, Merlin.ปลดปล่อยดินแดนนี้จากทรราช เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน My Sassy Girl (2008)
Behold, the tyranny of the Warlord.ก็อย่างเจ้าแม่ทัพทรราชย์นั่นไง The Forbidden Kingdom (2008)
The misuse of power is the very essence of tyranny.การใช้อำนาจในทางที่ผิดคือ แก่นของพวกทรราชย์ Frost/Nixon (2008)
- Flipping terrorist song, man.- เพลงของพวกทรราชย์ว่ะ เฮ้ย.. Invictus (2009)
To say that Juma's death means standing up to tyranny works, and that your decision to send troops into Sangala was the right one.ทีจะบอกว่าการตายของนายพลจูมา หมายถึงการต่อต้าน ขบวนการทรราช และการตัดสินใจของแม่ ที่ส่งกองกำลังเข้า ซังกาลา เป็นส่ิงที่ถูกต้อง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา Defenders of Peace (2009)
Force, without justice, is tyrannical."อำนาจที่ปราศจากความยุติธรรม คือทรราชย์ Reckoner (2009)
The one who vanquished the tyranny of the user those many cycles before!ผู้ที่เคยโค่นล้มยูสเซอร์ ทรราชย์ที่กดขี่เรา เมื่อนานมาแล้ว TRON: Legacy (2010)
It is the day we eliminated a tyrant.เป็นวันที่ีเรากำจัดทรราชย์ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
That's deep.แสดงประวัติศาสตร์ของทรราช ให้เป็นเหมือนพวกตัวตลกน่ะ The Bishop Revival (2010)
The King enslaves this country, the Pope defends him and calls the Magna Carta heresy, and France uses this tyranny for a better deal?เรากำลังถูกปกครองโดยทรราช มีแค่คนหยิบมือเดียวที่กำลังรั้งประเทศไว้ และตอนนี้ฝรั่งเศษกำลังหาประโยชน์ จากสถานการณ์ของเรา Ironclad (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler   FR: tyran [m] ; despote [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despot(เดส'เพิท) n. ผู้กดขี่,ทรราชย์,นักเผด็จการ, See also: despotism n., Syn. tyrant
tyrannic(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannical(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrant(ไท'เรินทฺ) n. ทรราชย์,ผู้ปกครองแบบกดขี่,ผู้ปกครองแบบเผด็จการ,ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
tyranny(n) การปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองแบบทรราชย์
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ティラニー[ていらにー, teirani] (n ) ทรราชย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top