Search result for

ทรยศ

(49 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรยศ-, *ทรยศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรยศ[V] betray, See also: be treacherous, be unfaithful, break one's promise, Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง, คิดคดทรยศ, Ant. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี, Example: เจ้าพ่อลุกขึ้นประกาศว่า คนทั้งสามนี้ทรยศต่อเขา, Thai definition: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรยศก. คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ, กบฏ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขบถทรยศ
คำที่มักเขียนผิด คือ ขบฏ [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The wars, the betrayal,สงคราม การทรยศ New Haven Can Wait (2008)
Is that you've betrayed my trust and wasted my time.คือลูกทรยศความไว้วางใจของพ่อ และทำให้พ่อเสียเวลา Chuck in Real Life (2008)
Jimmy betrayed him, so he went after Chloe.จิมมี่ ทรยศเขา เขาจึงจัดการกับโคอี้ Odyssey (2008)
Kyne, you traitor! You're one of us.ไคน์ ไอ้คนทรยศ แก่เป็นพวกเราน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
You bastard!ไอ้คนทรยศ Dead Space: Downfall (2008)
- Fuck off. - Joplin, you fucking Judas!เหี้ยเอิ้ย Joplin ไอ้เหี้ยทรยศ Episode #1.5 (2008)
You betrayed that friendship. I did as you asked!เจ้าทรยศต่อมิตรภาพนั่น ข้าทำตามที่ท่านขอ Excalibur (2008)
Greetings, General We have the brig all ready for this traitorสวัสดี ท่านนายพล เราเตรียมสถานที่ สำหรับผู้ทรยศไว้พร้อมแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Troubling is the treachery of the Senate guardปัญหาคือการทรยศ ขององครักษ์สภาสูง Cloak of Darkness (2008)
Never once been untruthful with my heartข้าจะไม่คิดคดทรยศ ต่อหัวใจของข้า Portrait of a Beauty (2008)
Take these traitors to the Tribunal!นำพวกทรยศไปที่ศาล! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Those who betray once are bound to betray again.ใครที่ทรยศมาแล้วครั้งหนึ่ง มีหรือที่มันจะไม่ทำอีกครั้ง The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect   FR: trahir ; faire défection
ทรยศ[adj.] (thørayot) EN: traitorous ; treacherous ; perfidious   FR: traître ; perfide
ทรยศต่อประเทศชาติ[v. exp.] (thørayot tø prathētchāt) EN: sell one's country   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betray[VT] ทรยศ, See also: ทรยศต่อ, หักหลัง
double-cross someone[IDM] หักหลัง, See also: ทรยศต่อ
disloyal[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ทรยศ, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าไว้วางใจ, Syn. unfaithful, faithless, Ant. loyal, faithful, true
double-cross[VT] ทรยศ, See also: หักหลัง, Syn. beguile, cozen, dupe
go back on[PHRV] ทรยศต่อ, See also: ไม่จงรักภักดีต่อ, Syn. let down
knife[VT] ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หักหลัง
recreant[ADJ] ทรยศ, See also: หักหลัง, Syn. disloyal, renegade
renegade[ADJ] ทรยศ, See also: หักหลัง, ขายชาติ, Syn. apostate, disloyal, traitorous, unfaithful
double-cross[SL] หักหลัง, See also: ทรยศ
sell someone down the river[IDM] ทรยศ (บางคน), See also: เปิดโปง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
feline(ฟี'ไลน์) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว,คล้ายแมว,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ทรยศ,กะล่อน -n. สัตว์ตระกูลแมว., See also: felilineness,felinity n.
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
high treasonการทรยศต่อประเทศ
let(เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให้,อนุญาต,ขอให้,ปล่อย,ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง,ลดลง)

English-Thai: Nontri Dictionary
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
bewray(vt) เผย(ความลับ),ทรยศ,หักหลัง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
feline(adj) เหมือนแมว,คล้ายเสือ,กะล่อน,ทรยศ
perfidious(adj) โกง,ทรยศ,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์
perfidy(n) ความคดโกง,ความทรยศ,การโกง,ความทุจริต
rebel(n) การจลาจล,กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ขัดขืน,ผู้ทรยศ
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
裏切る[うらぎる, uragiru] Thai: ทรยศ English: to turn traitor to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top