Search result for

ทรงกลม

(39 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรงกลม-, *ทรงกลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงกลม[N] sphere, See also: globe, round shape, Example: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sphereทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
globoseทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
closed sphereทรงกลมปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumsphereทรงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pseudosphereทรงกลมเทียม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ICRU sphere ทรงกลมไอซีอาร์ยู, ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่มีการตอบสนองต่อรังสีเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ โดยมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีองค์ประกอบของออกซิเจนร้อยละ 76.2 คาร์บอนร้อยละ 11.1 ไฮโดรเจนร้อยละ 10.1 และไนโตรเจนร้อยละ 2.6 เป็นทรงกลมที่ใช้อ้างอิงสำหรับการหาค่าปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
sphereทรงกลม, เซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, it's round in a gray casing...เอาล่ะ มันเป็นทรงกลม ในกล่องสีเทา 24: Redemption (2008)
Are you saying that sphere in Central Park isn't the only one?คุณกำลังจะบอกว่าวัตถุทรงกลม ในเซ็นทรัลปาร์ค ไม่ได้มีอันเดียว ? The Day the Earth Stood Still (2008)
In fact, we have intelligence that smaller spheres have landed at other locations around the world.เรามีขัอมูลยืนยันว่า วัตถุทรงกลมชิ้นเล็กกว่านี้ ได้ตกลงไปยังสถานที่ หลายๆ แห่งทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
And, General, where exactly are these spheres right now?ท่านนายพล มีการพบ วัตถุทรงกลมที่ไหนบ้าง ? The Day the Earth Stood Still (2008)
That automaton that emerged from the sphere, it attacked our troops.เจ้าหุ่นยนต์ที่ออกมา จากข้างในวัตถุทรงกลม มันทำร้ายทหารของเรา The Day the Earth Stood Still (2008)
Rising global unrest is causing leaders around the world to criticize the US response to the arrival of the spheres.เกิดจราจลไปทั่วโลก ยังผลให้ผู้นำ ทั่วโลก วิจารณ์ถึงการไร้ความรับผิดชอบของอเมริกันถึงการมาของลูกทรงกลมนั่น The Day the Earth Stood Still (2008)
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
We're getting images of these spheres from all over the world.เราได้รับภาพของทรงกลม จากทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
These spheres now appear to be leaving in the same mysterious manner as they came.ทรงกลมพวกนี้กำลังจากไป อย่างลึกลับเหมือนกับตอนที่มันเข้ามา The Day the Earth Stood Still (2008)
The only sphere that doesn't appear to be leaving is the giant sphere in Central Park.ทรงกลมเดียว ที่ยังคงอยู่ที่เดิม คือทรงกลมขนาดยักษ์ ที่เซนทรัลพาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
We have to get to the sphere.เราต้องเข้าไปในทรงกลมนั่น The Day the Earth Stood Still (2008)
- Spherical trigonometry.-ตรีโกณมิติทรงกลม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรงกลม[n.] (songklom) EN: sphere; globe; round shape   FR: sphère [f] ; globe [m] ; forme sphérique [f]
ทรงกลม[adj.] (songklom) EN: round ; rounded ; spherical ; globular   FR: sphérique ; globulaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spherical[ADJ] กลม, See also: ทรงกลม, Syn. globular, rounded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
busby(บัช'บี) n. หมวกขนสัตว์ทรงกลมสูงและปักพู่ของ ทหารม้ารักษาพระองค์
cocc-Pref. "รูปทรงกลมเล็ก","น้ำผลไม้"
cocci-Pref. "รูปทรงกลมเล็ก","น้ำผลไม้"
coccusn. แบคทีเรียรูปทรงกลม, See also: coccal adj. ดูcoccus coccic adj. ดูcoccus coccous adj. ดูcoccus -pl. coccci
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb,sphere
globoidadj. คล้าย รูปทรงกลม n. รูปทรงกลม
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity,globularness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dome(n) หลังคาทรงกลม,โดม
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม
sphere(n) ลูกโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วงงาน,ถิ่น,ปริมณฑล
spherical(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เป็นทรงกลม,เกี่ยวกับปริมณฑล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top