Search result for

ทนายความ

(59 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนายความ-, *ทนายความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทนายความ[N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทนายความน. ผู้ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างแทนคู่ความในคดี, เรียกสั้น ๆ ว่า ทนาย
ทนายความหมอความ
ทนายความผู้พากย์หนังใหญ่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law agentทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counselทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barristorทนายความ (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's Councilทนายความชั้นอาวุโสของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty solicitorทนายความที่ศาลตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Public defendersทนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How about no more games or puzzles until I have something called a court date and a little friend called a lawyer?จนถึงวันที่ฉันนัดศาล และนัดทนายความ ล่ะ? Odyssey (2008)
Your patient called his lawyer, threatened to sue us.คนไข้ของคุณ เรียกทนายความของเขา ขู่จะฟ้องเรา The Itch (2008)
I'm gonna need a security consultant, a lawyer.อยากได้พวกทำงานด้านความปลอดภัย หรือทนายความ Body of Lies (2008)
No lawyers, no trials, no questions, no suspensions, no investigations;ไม่มีทนายความ ไม่มีการตั้งคำถาม ไม่มีผู้ต้องสงสัย ไม่มีการสืบคดี Changeling (2008)
In my 15 years as a lawyer,จากการทำงานของผมในฐานะทนายความตลอด 15 ปีที่ผ่านมา Changeling (2008)
Our lawyers want us to agree on a definition of the word.ทนายความต้องการให้เราเห็นพ้องกันในคำนิยาม Frost/Nixon (2008)
I've got a letter from his lawyer.ผมได้รับจดหมายจากทนายความของเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Lucky Sesana and Associates.ลัคกี้ เซซานาและสมาคมทนายความ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Lucky Sesana LLB and Associates.ลัดกี้ เซซานา นิติศาสตรบัณฑิต และสมาคมทนายความ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And I hope... you are lucky enough to have an associate who knows about fraud.และฉันก็หวังว่า... นายจะโชคดีพอ ทางสมาคมทนายความ รู้ว่าใครร่วมกันทุจริต The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And Lucky Sesana LLB and Associates with a cheque for 1,000 pula.และคุณลัคกี้ เซซาน่าเอลเอลบีและสมาคมทนายความ ด้วยเช็คเงินสดจำนวน1,000ปูล่า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I could use a lawyer.ฉันสามารถใช้ทนายความ Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)   FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ทนายความที่ปรึกษา[n. exp.] (thanāikhwām thīpreuksā) EN: legal adviser   
ทนายความที่มีชื่อเสีย[n. exp.] (thanāikhwām thī mī cheū sīa) EN: shyster   
ทนายความที่ศาลตั้ง[n. exp.] (thanāikhwām thī sān tang) EN: court-appointed counsel ; assigned ; court-appointed defense   
ทนายความอาญา[n. exp.] (thanāikhwām āyā) EN: the defence ; defence counsel   
ทนายความในคดีอาญา[n. exp.] (thanāikhwām nai khadī āyā) EN: mouthpiece (inf.)   FR: avocat au criminel [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attorney[N] ทนาย, See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร, Syn. lawyer
barrister[N] ทนายความ, See also: ทนาย, Syn. lawyer
counsel[N] ทนายความ, Syn. lawyer, attorney
counsellor[N] ทนายความ, Syn. attorney, counselor
counselor[N] ทนายความ, Syn. attorney, counsellor
lawyer[N] ทนายความ, See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย, Syn. counseler, barrister
sergeant[N] ทนายความชั้นสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barrister(บาร์'ริสเทอะ) n. ทนายความ, See also: barristerial adj. ดูbarrister, Syn. lawyer
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
disbar(ดิสบาร์') vt. ขับออกจากวงการทนายความ,เพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ

English-Thai: Nontri Dictionary
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
jurist(n) นักกฎหมาย,ทนายความ,ผู้พิพากษา
lawyer(n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย
notary(n) จ่าศาล,ทนายความ,พนักงานทะเบียนบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top