Search result for

ทนาย

(77 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนาย-, *ทนาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทนาย[N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายความ[N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายหน้าหอ[N] majordomo, See also: head of servants, butler, chief steward, Thai definition: หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทนาย(ทะ-) น. ผู้รับใช้, ผู้แทนนาย, (ใช้แก่ผู้มีอำนาจ)
ทนายคำเรียกทนายความอย่างสั้น ๆ.
ทนายความน. ผู้ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างแทนคู่ความในคดี, เรียกสั้น ๆ ว่า ทนาย
ทนายความหมอความ
ทนายความผู้พากย์หนังใหญ่.
ทนายหน้าหอน. หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย.
ทนายเรือนน. พนักงานฝ่ายในมีหน้าที่ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ในพระราชวัง.
ทนายเลือกน. องครักษ์สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน มักคัดเลือกจากนักมวยหรือผู้มีวิชาต่อสู้ เช่น ทนายเลือกปืนหอกเหิร เดินต่อ มานา (พยุหยาตรา)
ทนายเลือกชื่อกรมกรมหนึ่งมีหน้าที่กำกับมวย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law agentทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counselทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barristorทนายความ (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's Councilทนายความชั้นอาวุโสของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty solicitorทนายความที่ศาลตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
of counselทนายที่ปรึกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Public defendersทนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your lawyer came back and showed us your proposal,ทนายคุณกลับมา และยื่นข้อเสนอให้เรา Chuck in Real Life (2008)
How about no more games or puzzles until I have something called a court date and a little friend called a lawyer?จนถึงวันที่ฉันนัดศาล และนัดทนายความ ล่ะ? Odyssey (2008)
I've had an army of lawyers on it, and, uh...ผมมีทนายที่เป็นทหาร Odyssey (2008)
I got a lawyer.ผมเรียกทนายBirthmarks (2008)
Divorce attorneys.ทนายเรื่องหย่า Birthmarks (2008)
Your patient called his lawyer, threatened to sue us.คนไข้ของคุณ เรียกทนายความของเขา ขู่จะฟ้องเรา The Itch (2008)
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)
I'm calling the lawyer.ฉันจะเรียกทนาย The Itch (2008)
Lawyer says yes.ทนายตอบตกลง The Itch (2008)
Tell the lawyer he's off the clock.บอกทนายว่า เขาจะหมดเวลาแล้ว The Itch (2008)
We'll keep that between us till you talk to your lawyer.เราจะเก็บเป็นความลับระหว่างเรา จนคุณคุยกับทนายของคุณ Last Resort (2008)
{\pos(194,230)}On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5 Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor   FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer   
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)   FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ทนายความที่ปรึกษา[n. exp.] (thanāikhwām thīpreuksā) EN: legal adviser   
ทนายความที่มีชื่อเสีย[n. exp.] (thanāikhwām thī mī cheū sīa) EN: shyster   
ทนายความที่ศาลตั้ง[n. exp.] (thanāikhwām thī sān tang) EN: court-appointed counsel ; assigned ; court-appointed defense   
ทนายความอาญา[n. exp.] (thanāikhwām āyā) EN: the defence ; defence counsel   
ทนายความในคดีอาญา[n. exp.] (thanāikhwām nai khadī āyā) EN: mouthpiece (inf.)   FR: avocat au criminel [m]
ทนายจำเลย[n. exp.] (thanāi jamloēi) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant   FR: avocat de la défense [m]
ทนายฝ่ายจำเลย[n. exp.] (thanāi fāi jamloēi) EN: the defence ; defence counsel   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advocate[N] ทนาย, See also: ผู้แทนในทางกฎหมาย
attorney[N] ทนาย, See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร, Syn. lawyer
barrister[N] ทนายความ, See also: ทนาย, Syn. lawyer
counsel[N] ทนายความ, Syn. lawyer, attorney
counsellor[N] ทนายความ, Syn. attorney, counselor
counselor[N] ทนายความ, Syn. attorney, counsellor
defense[N] ทนายฝ่ายจำเลย
lawyer[N] ทนายความ, See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย, Syn. counseler, barrister
public defender[N] ทนายของรัฐ
public prosecutor[N] ทนายของรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barrister(บาร์'ริสเทอะ) n. ทนายความ, See also: barristerial adj. ดูbarrister, Syn. lawyer
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
coif(คอฟ,ควาฟ) {coifed,coifing,coifs} n. หมวกสวมติดแน่นศีรษะ,หมวกสีขาวที่ทนายอังกฤษสวมในศาล. vt. ใส่หมวกดังกล่าว,แต่งผม

English-Thai: Nontri Dictionary
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
jurist(n) นักกฎหมาย,ทนายความ,ผู้พิพากษา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
public defender (n) ทนายขอแรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) ทนาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top