Search result for

ทนต่อ

(35 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนต่อ-, *ทนต่อ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอแข็งทนต่อรสอันเข้มหรือรุนแรงของเหล้าได้, ตรงข้ามกับ คออ่อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fault tolerantทนต่อความผิดพร่อง [มีความหมายเหมือนกับ resilient] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No man could withstand the pain we inflicted on him.ว่าไม่มีใครทนต่อความเจ็บปวด ที่เราทำโทษเขาได้ The Bank Job (2008)
That is, you will compensate for my own demerit.นั่นคือ ที่เจ้าจะต้องตอบแทนต่อความบกพร่องของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
I want- I can't take this anymore.ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้ว Marley & Me (2008)
- I can't take it anymore. - What are you doing?ฉันทนต่อไปไม่ได้แล้ว Made of Honor (2008)
But the pièce de résistance a round bottom boiling flask, 5000 millilitres....มีขวดทรงกรวยให้นาย แต่ทนต่อความร้อนสูง... ตรงก้นขวดควมาร้อนจะสูงมาก 5000 มิลลิลิตร Pilot (2008)
I've worked hard... and succeeded.ข้าหิวมากจนทนต่อไปไม่ไหวแล้ว Goemon (2009)
After four years of talks, the day black South Africans have been fighting for has finally arrived.หลังจากไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลย กว่า 4 ปีที่ผ่านมา.. ในวันนี้ สิ่งที่ชาวพื้นเมืองผิวสีได้อดทนต่อสู้มา.. ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว.. Invictus (2009)
No. No, I can't keep doing this, okay? You're both nuts.ไม่ๆ ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้ว พวกเธอสองคนมันบ้า The Final Destination (2009)
Why... why poke an already pissed off bear?ทำไมบางคนถึงอดทนต่อความโกรธได้? Chuck Versus the Best Friend (2009)
Then I couldn't do it anymore, sammy.แต่แล้วฉันก็ทนต่อไปไม่ได้ แซมมี่ Family Remains (2009)
We can't tolerate that kind of behavior.ทางเราไม่อาจทนต่อพฤติกรรมเช่นนั้นได้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
So your move was to faint and his was to endure torture.โอ้ วิธีของคุณคือหมดสติ วิธีของเขาคือทนต่อการทรมาน Chuck Versus the Beefcake (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนต่อ[adj.] (thon tø) EN: resistant   FR: résistant
ทนต่อสารเคมี[v. exp.] (thon tø sān khēmī) EN: be resistant to chemical substances   FR: résister aux produits chimiques

English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang on[PHRV] สู้ต่อไป, See also: ทนต่อไป, Syn. hold on, last out, stick out
stand up[PHRV] ทนต่อสภาพ (บางอย่าง), Syn. stand up to
stick at[PHRV] ยังอดทนต่อ, See also: ทนต่อ, ยังยืนหยัดต่อ, Syn. be at, keep at
withstand[VI] ทนต่อ, See also: อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ, Syn. endure, oppose, resist
withstand[VT] ทนต่อ, See also: อดกลั้นต่อ, อดทนต่อ, ต้านทานต่อ, Syn. endure, oppose, resist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
launder(ลอน'เดอะ) {laundered,laundering,launders} vt. ซักเสื้อผ้า,ซัก,ซักรีด,ปิดบังแหล่งที่มาของเงิน. vi. ซัก,ซักรีด,ทนต่อการซักรีด. n. ทางน้ำแร่ หรือกากแร่ในน้ำ., See also: launderability n. ดูlaunder launderable adj. ดูlaunder
tolerate(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทาน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้านฤทธิ์ยา., See also: tolerative adj. tolerably adv., Syn. permit,put up with
upbear(อัพแบร์') vt. ทนต่อ,สูงขึ้น,ลอยขึ้น,สนับสนุน,คำจุน
washable(วอช'ชะเบิล) adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก,ทนต่อการซัก, See also: washability n.
wearability(แว'ระบิล'ลิที) n. ความทนต่อการใช้สอย,การทนต่อการสวมใส่
wearproof(แวร์'พรูฟ) adj. ทนต่อการสึกหรอ,ทนต่อการใช้สอยตามปกต'
weather(เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟ้า,อุณหภูมิ,ความชื้น,เมฆ,หมอก,ความกดดันเป็นต้น) ,อากาศ,ลมแรง,พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) ,ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม,under the weather ไม่สบาย,ป่วย,สถานการณ์,สภาวะ,สภาพ
weatherproof(เวธ'เธอะพรูฟ) adj. vt. (ทำให้) ทนต่อสภาพลมฟ้า อากาศทุกชนิด, See also: weatherproofness n.
withstand(วิธ สแทนดฺ) vt.,vi. ทนต่อ,ต่อต้าน,สกัด,กลั้น,อดกลั้น,อดทน, Syn. resist

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ
withstand(vt) ต้านทาน,ต่อต้าน,อดทนต่อ,ต่อสู้,กลั้น,สกัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shatter resistant (vt ) ทนต่อการแตก เช่น Plastic bottle is shatter resistant

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top