Search result for

ถ้าแม้

(16 entries)
(0.2593 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้าแม้-, *ถ้าแม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าแม้    [CONJ] if, See also: in case, Example: ความทุกข์ในใจฉัน ถ้าแม้สามารถเอารูปร่างอะไรมาเปรียบได้ละก็ คงจะเป็นรูปเดือนเสี้ยวแน่
ถ้าแม้ว่า    [CONJ] even if, Syn. แม้ว่า, ผิว่า, หากว่า, Example: ถ้าแม้ว่ากวีผู้นั้นมีความผิดจริง ก็ให้ประหารชีวิตเสีย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right. Well, it seems we have a good starting point.แต่ถ้าแม้คุณได้ทำ ถูกต้องไหม ? Edge of Darkness (2010)
You're going to give me that antidote, and you're going to give it to me when I tell you to, because if even one of those passengers dies,นายจะต้องให้ยาต้าน และนายก็ต้องเอามันมาให้ผม เมื่อผมบอกคุณ เพราะว่า ถ้าแม้ผู้โดยสารคนเดียวเสียชีวิตละก็ Casualties of War (2010)
General, look... if even I can see through this Buy More cover, what's an enemy spy gonna think?ท่านนายพล ฟังนะครับ ถ้าแม้แต่ผม ยังสามารถมองฉากหน้าของบาย มอร์ออก แล้วสายลับของศัตรูจะมองไม่ออกเหรอ? Chuck Versus the Suitcase (2010)
In that household, if even one person, could treat him with some warmth...ในบ้านนั้น ถ้าแม้แต่มีคนเดียว ที่สามารถดูแลเขาด้วยความอบอุ่น Episode #1.9 (2010)
Guess I just don't see an angle in it, if there even is one.เดาว่าฉันมองไม่ออกเลยว่าจะมาไม้ไหน ถ้าแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง Face Off (2011)
God, Aidan... what are we supposed to believe in if we can't believe in you?พระเจ้า เอเดน... พวกเราจะเชื่ออะไรได้อีก ถ้าแม้แต่นายก็ยังเชื่อไม่ได้ Dog Eat Dog (2011)
If I admit it, if I even thought it for just a second...ถ้าฉันยอมรับมัน ถ้าแม้แต่คิดถึงมัน สักเสี้ยววินาที.. Disturbing Behavior (2011)
And if you ever even look at one of our children again,และถ้าแม้แต่แกมอง เด็กของเราอีกละก็ Loner (2011)
Ok, look, I know where we're at, you and I, and I know it would be stupid to even think that we could go back to the way things were, but I'm going to the dance,โอเค ฟังน่ะ ฉัยรู้ว่าเราอยู่กันที่จุดไหน เธอกับฉัน และฉันรู้ มันคงดูโง่ถ้าแม้แต่จะคิด ว่าเราจะกลับไปเเป็นแบบเดิม แบบที่เราควรจะเป็น Do Not Go Gentle (2012)
We need lo link all three carriers for this to work, because if even one of those ships remains operational, a whole lot of people are gonna die.เราจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงแท้จริงทั้งสามบริการนี​​้ในการทำงาน เพราะถ้าแม้หนึ่งของเรือเหล่านั้นยังคงอยู่ในการดำเนินงาน จำนวนมากทั้งจากคนที่จะตาย Captain America: The Winter Soldier (2014)
- I may not have a lot of experience, but I do have...ถ้าแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์มาก แต่ฉัน.. The Sound and the Fury (2015)
And if the voice starts to whisper To follow the farthest starถ้าแม้ว่าเสียงนั้นกระซิบหา ให้ตามดาวที่ไกลเต็มที Moana (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้าแม้[conj.] (thā maē) EN: if ; in case   
ถ้าแม้ว่า[conj.] (thā maēwā) EN: even if   FR: même si

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top