Search result for

ถ่ายเสียง

(6 entries)
(0.9253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่ายเสียง-, *ถ่ายเสียง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ถ่ายเสียง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ถ่ายเสียง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทับศัพท์ว. ที่เขียนคำของภาษาหนึ่งด้วยตัวอักษรของอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอักษร เช่น คำว่า computer เขียนทับศัพท์เป็น คอมพิวเตอร์.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง [n. exp.] (kān thøt aksøn Thai pen aksøn Rōman baēp thāi sīeng) EN: Thai romanization   FR: romanisation du thaï [f]
ถ่ายเสียง[v.] (thāi sīeng) EN: transcribe ; record   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top