Search result for

ถ่ายเท

(43 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่ายเท-, *ถ่ายเท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเท[V] ventilate, See also: air, Syn. ระบาย, Example: เราควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก, Thai definition: ให้ระบายเข้าออกได้ (มักใช้แก่น้ำหรืออากาศ)
ถ่ายเท[V] unload, See also: transmit, discharge, remove, Syn. ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน, Example: ชาวประมงกำลังถ่ายเทปลาจากเรือหาปลาของชาวบ้านไปไว้ยังเรือขนส่งสินค้า
ถ่ายเท[V] transfer, See also: pass on, assign, Syn. ยักย้าย, ยักย้ายถ่ายเท
ถ่ายเทอากาศ[V] ventilate, See also: air, Example: ห้องน้ำต้องมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศเพื่อถ่ายเทอากาศได้สะดวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่ายเทก. ให้ระบายเข้าออกได้ (มักใช้แก่อากาศหรือนํ้า)
ถ่ายเทยักย้ายหลีกเลี่ยงด้วยอุบาย, มักใช้ว่า ยักย้ายถ่ายเท.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It´s on the negatives. Then why didn´t we see anything in the Polaroids?งั้นทำไมไม่เห็นตอนถ่ายเทสอะ Shutter (2008)
Soils teem with the incessant activity of micro-organisms, feeding, digging, aerating and transforming.ดิน เต็มไปด้วยกิจกรรมของ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตลอดเวลา การกินอาหาร, การขุด, การถ่ายเทอากาศ และการแปรสภาพ Home (2009)
It's about 22,000 square feet. The ventilation, it's zoned.พื้นที่มันเกือบ 22,000 ตารางฟุต พื้นที่โล่งถ่ายเทอากาศ Duplicity (2009)
It's possible. Some kind of spell that works a death transference.เป็นไปได้ เวทมนต์บางอย่างที่สามารถเคลื่อนย้าย ถ่ายเทความตาย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'm thinking if the spell is a death transference then these cards work like black-magic targets.จากศพเด็กสเตอร์หรอ ใช่แล้ว และฉันเชื่อว่ามันเป็นคาถาถ่ายเทความตาย และไพ่ก็ทำหน้าที่ระบุเป้าหมาย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You better seriously hope that airs out.นายหวังว่าอากาศจะถ่ายเทกลิ่นนั่น ออกไปได้หมดจะดีกว่า Better Call Saul (2009)
- Like a girlfriend? - Or a wife, a mother. Someone who left or died suddenly.การถ่ายเทความรักของเค้าไปยังเหยื่อ Cold Comfort (2009)
I thought you might want to know we've come up with a way of draining the power.ฉันเชื่อว่าคุณน่าจะต้องการที่จะรู้ เรามีวิธีที่จะถ่ายเทพลังงาน Earth (2009)
Plug in the fan and get some air moving in here.เปิดพัดลม ให้มีอากาศถ่ายเทในนี้ Hostile Takeover (2009)
Why didn't you evacuate the compartment to space?ทำไมคุณถึงไม่ถ่ายเทอากาศออกไปล่ะ? Incursion: Part 1 (2010)
Soon all you will have... are pictures.ไม่นานมันก็จะกลายเป็นเพียง... ภาพถ่ายเท่านั้น The Bishop Revival (2010)
The energy exchange that this man is creating,พลังงานซึ่งถ่ายเทกัน ที่ชายคนนั้นสร้างขึ้นไงล่ะ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่ายเท[v.] (thāithē) EN: ventilate ; air ; circulate   FR: ventiler ; aérer
ถ่ายเทอากาศ[v. exp.] (thāithē akāt) EN: ventilate ; air   FR: ventiler ; aérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convey[VT] ถ่ายทอด, See also: ถ่ายเท, Syn. conduct, transmit
draw off[PHRV] ถ่ายเทออก, Syn. take off
transfuse[VT] ถ่ายเท, See also: โยกย้าย
transship[VT] ถ่ายเท, See also: ถ่ายเรือ, ถ่ายรถ
ventilate[VT] ระบายลม, See also: ถ่ายเทอากาศ, ระบายอากาศ, ทำทางระบายอากาศ, ทำให้อากาศเข้าได้, Syn. aerate, freshen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition)
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
convey(คันเว') {conveyed,conveying,conveys} v. ขนส่ง,นำ,พา,นำไป,ถ่ายทอด,ถ่ายเท,โอน, Syn. move,carry
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
transfuse(แทรนซฟิวซ') vt. ถ่ายโลหิต,ถ่ายเท,โยกย้าย,ย้าย,ทำให้ซึมผ่าน,ฉีดน้ำเกลือเข้าไปในเส้นโลหิต,, See also: transfuser n. transfusible adj. transfusable adj. transfusion n. transfusive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
manipulate(vt) จัดทำ,จัดการ,ยักย้ายถ่ายเท
transfuse(vt) ถ่ายเท,ถ่าย(โลหิต),โยกย้าย
transfusion(n) การถ่ายเท,การถ่ายโลหิต,การโยกย้าย
transplant(vt) โยกย้าย,ถ่ายเท,ย้ายถิ่น
transplantation(n) การโยกย้าย,การถ่ายเท,การย้ายถิ่น

French-Thai: Longdo Dictionary
aérer(vt) ถ่ายเทอากาศ, นำสิ่งของออกมาตาก(กับอากาศ) เช่น Les draps sont bien aérés., See also: S. ventiler,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top