Search result for

ถือ

(95 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือ-, *ถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือ[V] hold, See also: bear, carry, Example: ทั้งๆ ที่หล่อนถือของพะรุงพะรัง แต่ก็ไม่มีใครมีน้ำใจที่จะช่วยหล่อน, Thai definition: เอาไว้ในมือ, จับยึดไว้
ถือ[V] believe in, See also: worship, profess, Syn. นับถือ, เชื่อ, Example: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ, Thai definition: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ถือ[V] forbid, See also: prohibit, ban, bar, Example: โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี, Thai definition: เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล
ถือ[V] rely on, See also: depend on, count on, Syn. ถือโทษ, ถือสา, Example: ผมขอโทษแล้วกันนะครับ ผมไม่รู้จริงๆ อย่าถือกันเลย, Thai definition: ยึดเอาว่า, นับเอาว่า
ถือ[V] hire, See also: hold possession, rent, lease, Syn. เช่า
ถือดี[V] be overconfident, See also: be proud, be conceited, be arrogant, be self-confident, Syn. อวดดี, ทะนงตัว, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มีสันดานเย่อหยิ่ง ถือดี ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน, Thai definition: สำคัญว่ามีดีในตน (มักใช้ไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่น)
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ถือพล[V] command troops, Syn. คุมกำลังพล, คุมกำลังทัพ
ถือยศ[V] be pompous, See also: be arrogant, be snobbish, be puffed up with(rank), put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศถืออย่าง, ไว้ยศ, ปั้นยศ, ถือยศถือศักดิ์, Example: พวกนี้ถือยศยิ่งกว่าผู้ดีเก่าเสียอีก, Thai definition: ถือว่าตนยศศักดิ์สูง ผู้อื่นต้องนอบน้อมให้สมฐานะ
ถือสา[V] mind, See also: care about, take something to heart, take offence, Syn. เอาเรื่องเอาราว, เอาเรื่อง, Example: ในชนบท เวลาของเขาไม่ตายตัวยืดหยุ่นได้มาก ไม่ค่อยถือสาเรื่องผิดเวลา, Thai definition: ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว, ถือเอาเป็นโทษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือก. จับยึดไว้ในมือ เช่น ถือมีด ถือปืน ถือหนังสือ
ถือทรงไว้, ดำรงไว้, เช่น ถือศีล ถือศักดินา
ถือยึดเอาว่า, นับเอาว่า, เช่น ถือเป็นญาติกัน ถือเราถือเขา ถือพวก ถือโทษ
ถือเชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล เช่น ถือไม่ให้ใครจับหัว ถือไม่ลอดใต้ถุน
ถือนับถือ เช่น ถือศาสนา
ถือเช่า ในคำว่า ถือสวน, เช่าถือสวน ก็ว่า
ถือครอบครอง
ถือเป็นเจ้าของ.
ถือกำเนิดก. เกิด.
ถือดีก. ทะนงตัว, อวดดี, สำคัญว่ามีดีในตน, (มักเป็นไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่นเป็นต้น).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
held coveredถือว่าคุ้มครองแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are ambassadorsพวกเธอถือเป็นตัวแทน New Haven Can Wait (2008)
Um, that's a tough one.อืมมม นั่นถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่ง New Haven Can Wait (2008)
Oh, and I took the liberty ofและชั้นก็เลยถือวิสาสะ Chuck in Real Life (2008)
Homework, headset, handbag, check, check, check.การบ้าน หูฟัง กระเป๋าถือ เรียบร้อย Pret-a-Poor-J (2008)
We hear lonely boy's b.F.F. Still carries a torch for nate.ดูเหมือนว่า หนุ่มขี้เหงา จะยังถือคบเพลิงให้ เนทอยู่ There Might be Blood (2008)
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
Here. Let me lend you my phone.นี่ คุณยืมมือถือของฉันก็ได้ There Might be Blood (2008)
I already have 32 missed calls on my phone, okayหนูมีสายไม่ได้รับในมือถือ 32 สาย, เอาเถอะ There Might be Blood (2008)
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
Blind's actually good news.อาการตาบอดนี่ จริงๆแล้วถือเป็นข่าวดี Not Cancer (2008)
Where's my phone?มือถือฉันอยุ่ไหน Birthmarks (2008)
Obviously didn't have enough time to perform any other services.ที่จะทำอย่างอื่น ฉันไม่ได้ทำสัญญลักษณ์ เธอถืออยู่ Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือ[v.] (theū) EN: hold ; bear ; carry ; take   FR: porter ; tenir ; saisir
ถือ[v.] (theū) EN: keep ; administer ; be in charge ; operate   FR: diriger
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe   FR: respecter ; observer
ถือ[v.] (theū) EN: hold oneself ; hold ; consider ; regard   FR: considérer ; se considérer ; prendre pour
ถือ[v.] (theū) EN: believe in ; worship ; profess   
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo   FR: réprouver
ถือกรรมสิทธิ์[v. exp.] (theū kammasit) EN: hold title (to) ; be the title-holder (of)   FR: posséder
ถือกำเนิด[v.] (theūkamnoēt) EN: be born into/at/in ; originate ; spring from   FR: naître
ถือกำเนิด[adj.] (theūkamnoēt) EN: engendered ; originated   
ถือครอง[v.] (theūkhrøng) FR: détenir ; posséder

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogate[VT] ถือสิทธิ์, See also: แอบอ้างสิทธิ์
ascribe[VT] จัดว่าเขียนโดย, See also: ถือว่าประพันธ์โดย
assert[VT] ถือสิทธิ์, See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์
attribute[VT] ถือว่าเป็นของ, See also: ถือว่า, ให้เหตุผลว่าเป็น, Syn. credit, accredit
accredit to[PHRV] ถือว่าเป็นของ, See also: สมควรเป็นของ
bear[VT] ถือ, See also: นำไป, Syn. carry
believe[VT] เชื่อว่าพูดจริง, See also: ถือว่า, Ant. disbelieve
carry[VT] ถือไว้, See also: หอบไว้, Syn. hold
cup[VT] ถือไว้ในอุ้งมือ
count as[PHRV] นับว่าเป็น, See also: ถือว่าเป็น, สมควรเป็น, Syn. reckon as, regard as

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
account(vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
ascetic(n) ผู้ถือสันโดษ,โยคี,ฤษี,ดาบส,นักพรต
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overed right[over right] (n phrase) ถือสิทธิเหนือกฎความถูกต้องอื่นใด หรือมีอำนาจกระทำอย่างไดอย่างหนึงออกนอกกฎเกณฑ์ปกติ มีอิทธิพลมากกว่าเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ เมื่อแสดงสิทธินี้แล้วทุกอย่างที่เป็นข้อจำกัดจะเป็นไปตามที่ผู้ถือสิทธิต้องการ
take for granted (phrase ) ถือว่าเรื่องนั้นเป็นของธรรมดา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
持つ[もつ, motsu] Thai: ถือ English: to hold

German-Thai: Longdo Dictionary
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, See also: S. festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ , See also: A. gemein,
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

French-Thai: Longdo Dictionary
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)
tenir(vt) ถือ, ยึด, จับ
sac à main(n) |m| กระเป๋าถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top