Search result for

ถิ่นที่

(44 entries)
(1.9374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถิ่นที่-, *ถิ่นที่*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
place of departureถิ่นที่จากไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
national originถิ่นที่ถือสัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of arrivalถิ่นที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of residenceถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
residenceถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitatถิ่นที่อยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of residence at a fixed past dateถิ่นที่อยู่ ณ วันที่กำหนดในอดีต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legal residenceถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ... 12 Angry Men (1957)
I'm not surprised. lt's endemic to only a few places in all the world.ผมไม่แปลกใจหรอก มันเป็นโรคท้องถิ่นที่มีไม่กี่แห่งในโลก Junior (1994)
The few foreigners who have tried never came back. So, good luck.คนต่างถิ่นที่มาลองไม่เคยมีใคร รอดกลับมาสักคน โชคดีละกัน Seven Years in Tibet (1997)
He said white kids shouldn't have to walk around scared... in their own neighborhood, and for a while there... we really made it like it was ours again.เขาพูดว่า เด็กขาวไม่ควรต้อง เดินไปไหนมาไหน ด้วยความกลัว... ในถิ่นที่อยู่ของตัวเอง และมีอยู่ช่วงหนึ่ง... ที่เราทำไห้ ถิ่นนั้น เหมือนกลับมาเป็นของเราอีกครั้ง American History X (1998)
Now they're to be sent back to their natural habitat, where they will live their lives in the freedom they used to freely desire.และพวกมันกำลังจะถูกส่งกลับ คืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่ซึ่งพวกมันจะใช้ชิวิตอย่างอิสระ อย่างที่พวกมันเคยต้องการ Madagascar (2005)
This part of town is definitely not my kind of town.ด้านนี้ของเมืองไม่ใช่ถิ่นที่ข้าชอบแน่ๆ Star Wars: The Clone Wars (2008)
I'm afraid the local swamp life doesn't have a very high opinion of us.ข้ากลัวว่าชนหนองน้ำท้องถิ่นที่นี่ คงจะไม่ได้พูดถึงเราในด้านที่ดีนักหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
-It looks like a local group with some sort of a vague connection to the Mujahideen Brigade.-เหมือนกับว่าจะเป็นกลุ่มคนท้องถิ่น ดูเหมือนเป็นกลุ่มท้องถิ่นที่เชื่อมโยง กับกองกำลังมาจูฮีดีน Vantage Point (2008)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
Just returning the favor.ถิ่นที่แกอยู่ ฉันจะไปอัดแกในถิ่นของแก Crows Zero II (2009)
We don't have last names on most of them. No hometowns.ไม่มีชื่อ เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีรายละเอียดถิ่นที่อยู่เดิม To Hell... And Back (2009)
Emily dickinson wrote, "one need not be a chamber to be haunted.เอมิลี่ ดิกคินสันเขียนไว้ว่า "หนึ่งความจำเป็นไม่ใช่ที่พักอาศัย ที่กลายเป็นถิ่นที่อยู่ Haunted (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boonies[N] ถิ่นที่อยู่ไกลตัวเมือง, See also: ถิ่นทุรกันดาร
country[N] ภูมิลำเนา, See also: ถิ่นที่อยู่, Syn. homeland, native
habitat[N] ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
locality[N] สถานที่, See also: ถิ่นที่อยู่, ตำแหน่งที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
domicil(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
domicile(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์,สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ชุมชน,ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile,residence
locality(โลแคล'ลิที) n. สถานที่,ตำแหน่งที่,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่,ลักษณะเฉพาะที่เฉพาะถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
residence(n) ถิ่นที่อยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,การอยู่อาศัย
residential(adj) สำหรับอยู่อาศัย,เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
whereabouts(n) ที่อยู่,สถานที่,ตำแหน่งที่,ถิ่นที่

German-Thai: Longdo Dictionary
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top