Search result for

ถอนตัว

(41 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอนตัว-, *ถอนตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนตัว[V] withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
ถอนตัว[V] withdraw, Ant. เข้าร่วม, Example: สมปองถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้, Thai definition: ขอยุติไม่ร่วมต่อ, ไม่ขอร่วมต่อไป, Notes: (สำนวน)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just get me something I can use to force her to back off.แค่หาอะไร ที่ฉันใช้ ให้เธอถอนตัวไป Lucky Thirteen (2008)
Seriously? You're walking out?จริงจังหน่อย ..คุณถอนตัว Last Resort (2008)
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์ Valiant (2008)
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
Do you wish to withdraw from the tournament?ลูกต้องการที่จะถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้? Valiant (2008)
Then withdraw. You have to withdraw.งั้นถอนตัวสิ องค์ชายต้องถอนตัว Valiant (2008)
I can't withdraw.ว่าข้าจะถอนตัวไม่ได้ Valiant (2008)
You have to pull out.ท่านต้องถอนตัว Excalibur (2008)
Just pull out. You're the crown prince.แค่ถอนตัว ท่านคือเจ้าฟ้าชาย Excalibur (2008)
I'm not backing down.แต่ท่านยังต้องพิสูจน์ด้วยว่าท่านมีสติใตร่ตรอง ข้าจะไม่ยอมถอนตัว Excalibur (2008)
Why did you retired?ทำไมคุณถึงถอนตัวออกมา? Beethoven Virus (2008)
That you're going to back out of the concert?นายจะถอนตัวออกจากคอนเสิร์ตงั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part   FR: se retirer ; quitter
ถอนตัวจาก[v. exp.] (thøntūa jāk) EN: withdraw from   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cash in[PHRV] ถอนตัว (ธุรกิจ), Syn. withdraw
draw back[PHRV] ถอนตัวจาก (ข้อตกลง, สัญญา), See also: ถอนสัญญา, Syn. pull back
lever out[PHRV] ดึงออกมาจาก, See also: ถอนตัวจาก
retire[VI] ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. forsake, withdraw
retired[ADJ] ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. having withdrawn
retreat[VI] ถอนตัว, Syn. leave, withdraw
scratch[VT] ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch[VI] ถอนตัวจากการแข่งขัน
secede from[PHRV] ถอนตัวจาก, See also: แบ่งแยกจาก, เลิกเป็นอาณานิคมของ
withdraw from[PHRV] ถอนตัวจาก, See also: ถอนจาก, เลิกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
retire(รีไท'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตัว,ไปนอน,เข้านอน,ปลด,ปลดเกษียณ,ออกไป,จากไป,ปลีกตัว,ซ่อนตัว,สละโลก vt. ถอน,ถอนกลับ,เอาออก,ถอนตัว,รับคืนธนบัตร, See also: retirer n., Syn. quit,resign,withdraw
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว,ปลดเกษียณ,อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) ,แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable

English-Thai: Nontri Dictionary
retire(vi) ปลีกตัว,ลาออก,ซ่อนตัว,ปลดเกษียณ,ถอนตัว,พักงาน
retire(vt) เอาออก,ถอนออก,ถอนตัว,ถอนคืน
retired(adj) ถอนตัวออก,ลาออกแล้ว,ปลดเกษียณแล้ว
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
withdraw(vi) ถอนคืน,เอากลับ,ถอนตัว,เลิก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก

German-Thai: Longdo Dictionary
aussteigen(vi) |stieg aus, ist ausgestiegen| ก้าวลง, ถอนตัว, See also: der Ausstieg, der Rücktritt, zurücktreten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top