Search result for

ถลีถลำ

(5 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถลีถลำ-, *ถลีถลำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ถลีถลำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ถลีถลำ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถลีถลำ[V] be rash, See also: rush carelessly along, be in a hurry, Syn. เถลือกถลน, Example: เขาถลีถลำเกินไปเลยต้องแต่งงานกับหล่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลีถลำ(ถะหฺลีถะหฺลำ) ก. เถลือกถลน.
เถลือกถลน(ถะเหฺลือกถะหฺลน) ว. ลุกลน, ลนลาน, รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง, ถลีถลำ ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top