Search result for

ถนอม

(44 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถนอม-, *ถนอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนอม[V] preserve, See also: conserve, save, husband, Syn. เก็บ, รักษา, Example: อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้, Thai definition: ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว
ถนอมน้ำใจ[V] keep the goodwill of, See also: refrain from hurting, be considerate, Syn. รักษาน้ำใจ, Example: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้
ถนอมอาหาร[V] preserve (food), See also: food preservation, Example: แม่บ้านอาจถนอมอาหารด้วยการดอง, Thai definition: เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นานๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่าง เพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[V] cherish, See also: nurture, care for, comfort, nurse, Example: แม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกน้อย โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน, Thai definition: คอยอบรมเลี้ยงดูอย่างประคับประคองให้เป็นคนดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถนอม(ถะหฺนอม) ก. คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น ถนอมนํ้าใจ, ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น ถนอมของกินของใช้ ถนอมแรง, เก็บไว้อย่างดี เช่น ถนอมเอาไว้ก่อน, สนอม ก็ว่า.
ถนอมอาหารก. เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นาน ๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่างเพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ.
ออมถนอม, สงวน, เช่น ออมแรง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Princess needs to rest that voice of hers for tonight.เจ้าหญิงต้องทรงถนอมเสียง ไว้สำหรับคืนนี้นะเพคะ Inkheart (2008)
You have to treasure Mike's proposal. Just accept it.ลูกควรจะถนอมคำขอแต่งงานของไมค์ และ ยอมรับมันชะ Episode #1.9 (2008)
You know, bree, you can make your point and still be nice.คุณรู้มั้ย บรี คุณสามารถแสดงความคิดเห็น แล้วถนอมน้ำใจไปด้วยได้ Connect! Connect! (2009)
You know what else would be nice, alex?แล้วเธอรู้มั้ยว่าถนอมน้ำใจมันมีอะไรอีก อเล็กซ์ Connect! Connect! (2009)
Oh, dear.โอ้ ที่รัก ฉันอยากจะถนอมความรู้สึกเธอไว้นะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Be gentle with him.ถนอมเขาด้วยนะ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Treat her very well.จงรักใคร่ และทะนุถนอมเธอ Episode #1.18 (2009)
Marriage is... a sacred oath between two people, in front of those whom you love and cherish.การแต่งงานนี้เป็นการให้คำปฎิญาณต่อพระเจ้าของคนสองคน ว่ารักและทะนุถนอมกันและกัน Episode #1.22 (2009)
Things of beauty need to be honored.ของสวยๆ แบบนั้น ควรได้รับการทะนุถนอม Hungry Man (2009)
I promise to cherish, honor and protect you,ผมสัญญาที่จะทะนุถนอม ซื่อสัตย์ และจะปกป้องคุณ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
To love and cherish till death do us part.จะรักและทะนุถนอม จนกว่าความตายจะแยกจากกัน Tainted Obligation (2009)
I'm trying to spare your feelings, which is why...ผมพยายามที่จะถนอมน้ำใจคุณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไม... Boom Crunch (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; husband   FR: préserver ; conserver ; chérir
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[v. exp.] (thanøm klomklīeng) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse   
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   
ถนอมอาหาร[v. exp.] (thanøm āhān) EN: preserve food ; cure   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conserve[VT] ถนอมอาหาร (ผลไม้)
cure[VT] ถนอมอาหาร, Syn. preserve, keep
cure[VI] ถนอมอาหาร
dry[VT] ทำให้แห้ง, See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง, Syn. condense, preserve, dehydrate, harden, Ant. dilute, moisten, soften
dry[VI] แห้ง, See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง, Syn. condense, preserve, dehydrate, harden, Ant. dilute, moisten, soften
preserve[VT] ถนอมอาหาร, See also: เก็บรักษาอาหารไม่ให้เสีย, Syn. conserve, salt, pickle, Ant. waste
salt down[PHRV] ถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือ, Syn. salt away
treasure[VT] รัก, See also: ถนอม, รักใคร่, ทะนุถนอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
nourish(เนอ'ริช) vt. บำรุงเลี้ยง,หล่อเลี้ยง,สนับสนุน,เลี้ยง,ถนอม., See also: nourisher n. nourishingly adv.
nurse(เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงาน vt.,vi. พยาบาล,ดูแล,รักษา,ให้ (ทารก) กินนม,ถนอมอย่างดี,เลี้ยงดู.
nurture(เนอ'เชอะ) vt. อุปถัมภ์,เลี้ยง,บำรุง,ทะนุถนอม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา n. อาหาร,เครื่องบำรุง,การบำรุง, See also: nurturable adj. nurturer n., Syn. feed,raise
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
nurture(n) การเลี้ยงดู,การทะนุถนอม,การอบรม,การบำรุง
nurture(vt) เลี้ยงดู,ทะนุถนอม,อบรม,อุปถัมภ์
reserve(vt) สำรองไว้,สงวน,ถนอม,รักษาไว้,อนุรักษ์ไว้

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top