Search result for

ถดถอย

(20 entries)
(0.1129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถดถอย-, *ถดถอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถดถอย[V] deteriorate, See also: become worse, degrade, Syn. ลดลง, ลดน้อย, Example: ยิ่งเรียนสูงขึ้นผลการเรียนของหน่อยก็ถดถอยลงเรื่อยๆ
ถดถอย[V] be discouraged, See also: be disheartened, be depressed, be dispirited, Syn. ย่อท้อ, Example: ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงาน เขาก็ถดถอยเสียแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถดถอยก. ย่อท้อ, ลดน้อยลง เช่น เรี่ยวแรงถดถอย
ถดถอยกระเถิบถอย, ถอยถด ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It stripped me of my powers.มันทำให้พลังผมถดถอย Odyssey (2008)
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
That's why we have janitors.- บอกภารโรงสิ - เราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย Showmance (2009)
My ladies are so loaded they're recession-proof.ผู้หญิงของฉันคนใหญ่คนโต พวกเขากำลังพิสูจน์ภาวะถดถอย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
"Subject continues to retreat emotionally.สภาวะอารมณ์ถดถอยต่อเนื่อง Watchmen (2009)
Joshua's return probably derailed Owen's mental stability.การกลับมาของโจชัวคงทำให้ ความมั่นคงทางจิตใจของโอเว่นถดถอย Exit Wounds (2010)
Petroleum apocalypse, the education crisis, poverty, disease, not to mention the recession.วิกฤตการณ์ต่างๆ ความยากจน, เชื้อโรค แล้วยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจถดถอยอีกนะ Touch of Eva (2010)
Even while my skill is slipping, they want me in China. I'm shooting an MV in Thailand and I'm reaching Japan! You think that's easy?ความสามารถฉันอาจจะถดถอยบ้างอะนะ แต่นายคิดว่ามันง่ายนักเหรอที่ไปดังกระฉ่อนที่ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน แล้วก็เมืองไทย Episode #1.3 (2010)
So, she was like, "The solar system's sun does not revolve around the Earth."ตอนนี้ถดถอยมาก และ และ และผมต้องการเงินสด ดังนั้น,เธอเป็นเช่น"ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะไม่หมุนรอบโลก." I Am Number Four (2011)
Feudalism has kept China back for far too long.ระบอบศักดินาทำให้จีนถดถอย มาเป็นเวลานานเกินไปแล้ว 1911 (2011)
This is appalling.นี่เป็นความถดถอย Going Dutch (2011)
'Cause, you know, the last six senior class presidents, they've all been guys, and look where that's got us- you know, teetering on a double-dip recession.ประธานนักเรียนหกคนล่าสุดของโรงเรียนเรา พวกเขาเป็นผู้ชายทั้งหมด และ ทำให้พวกเรา นายก็รู้ ตกมาอยู่ในภาวะถดถอย I Am Unicorn (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   

English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top